Fıkıh İlmi Hakkında Bilgi

0

Fıkıh İlmi nedir? Fıkıh İlmi neyi inceler, özellikleri, nasıl ortaya çıkmıştır, hakkında bilgi.

Fıkıh İlmi;Fıkıh ilmi denildiğinde genel manasıyla “İslâm Hukuku” anlaşılır. Bu Kur’an, sünnet, icma ve kıyası kaynak olarak kabul eden, muazzam ve muhteşem bir hukuktur ki bütün bir insanlığın hayrına, iyiliğine, dünya ve ahiret saadetine sebeptir.

Advertisement

Fıkıh, ilk devirlerde her türlü dini ilimler manasında kullanılırken, daha sonraları hususi bir ilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Fıkıh ilmiyle uğraşan kişiye fâkih denilir.

İlk fâkihler dört büyük halife ile İbn-i Abbas, İbn-i Mesud, Zeyd İbn-i Sabid ve Abdullah İbn-i Ömer gibi seçkin bazı sahabelerdir.

Bu ilmi şimdiki anlamıyla tertip eden ise İmam-ı Azam hazretleridir. Fıkıhla ilgili ilk eseri İmam-ı Azam’ın talebelerinden İmam-ı Ebu Yusuf yazmıştır.

Fıkıh ilminin konuları çok geniş bir sahayı kaplar. Çünkü İslâm Hukuku ibadetleri, alış-veriş, mülkiyet ve miras konularım, evlenme, boşanma gibi aileyi ilgilendiren hususları, devletlererası ilişkileri, suçlar ve bunlarla ilgili mevzuları, ahlâk ve muaşeretle ilgili meseleleri içine alır. Bunların hepsi hakkında açık ve geniş hükümler verilir.

Advertisement

Büyük imamlar İslâm fıkhı’nı sistemleştirmiş, konu ile ilgili kıymetli eserler yazmışlardır. Bunlar içinde İmam-ı Şafı’nin Er-Risâle isimli kitabı, İmam-Malik’in Muvatta adlı eseri, İmam-ı Muhammed’in devletler hukuku konusunda yazılan Siyer’i, İmamı Ebû Yusufun “Kitabu’l-Haraç” adlı eserleri en önemli olanlarıdır.

Fıkıh İlmi, İslâmi ilimlerin başı olarak kabul edilir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde “Allah bir kimseye hayır murad edince onu dinde fâkih kılar” buyurmuşlardır.


Leave A Reply