Gazali Kimdir?

0
Advertisement

İslam tarihinin en büyük felsefe bilginlerinden olan İmam gazali hakkında kısa bilgilerin yer aldığı yazımız

gazaliGAZALİ, Ebû-Hâmit Muhammet Gazali 1058 ile 1111 yılları arasında yaşamıştır. En büyük «kelâm» (İslâm felsefesi) bilginidir. Tus (bugünkü Meşhet)’te doğdu. Mükemmel bir öğrenim gördükten sonra, Tus yakınlarındaki Nişapur’a geçerek büyük mutasavvıf Cüveyni’nin derslerine devam etti, onun şiddetle etkisinde kaldı. Gazalî’yi Selçuklular ve onların ünlü veziri Nizamülmülk korudu. Selçuklu imparatorlarının, onların himayesinde bulunan Abbasi halifelerinin saygısını kazandı.

Gazalî birçok yüksek ilmî makamları kabul etmeyerek inzivaya çekildi; bilim ve düşünceyle vaktini geçirmeye başladı. O çağlarda dünyanın en büyük hükümdarı olan Selçuklu Sultanı Sencer, onu tahtına oturtup karşısına geçmek suretiyle dinler, bin-bir ikramda bulunurdu.

Gazalî, gerçek İslâm filozofudur. Yunan felsefesinin devamcıları olan Farabî, İbni Rüşt, hattâ İbni Sina’dan bu bakımdan ayrılır.

Pek çok eseri arasında en ünlüleri «İhyâi Ulûmu’d-Dîn» (Din Bilgilerinin Diriltilmesi), «Makaasıdu’l-Felâsife» (Felsefe Sistemlerinin Maksatları), «Al-Munkızu mine’d-Dalâl» (Sapıklıktan Kurtuluş), «Nasîhatu’l-Mulûk» (Krallara Öğütler) dir. Önemlileri başlıca Batı dillerine çevrilmiş, yüzlerce yazar tarafından yorumlanmıştır.

Advertisement

Leave A Reply