Hukuk Nedir? Evrensel Kuralları Nelerdir? Hukukun Alt Dalları ve İsimleri

1
Advertisement

Hukuk ne demektir? Hukuk neyi inceler nasıl çalışır, hukuk dalları nelerdir? Evrensel hukuk kuralları nelerdir? Hukuk hakkında bilgi.

adalet

Kaynak: pixabay.com

Hukuk; toplum içinde yer alan kişiler arasındaki ya da kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların bütünüdür. İlkçağlarda hukuk, örf ve geleneklerin çerçevesinde oluştu. Hukuk düzeni barış sağlar, çünkü hukuk insanlar arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturur ve anlaşmazlıkları giderir. Hukuk düzeni, güvenlik, özgürlük ve eşitlik sağlar. Hukuk düzeni insanlara eşit olarak uygulanır ve bu nedenle de insanlar arasındaki eşitsizlikler giderilir. Bu konuda, 1982 Anayasası’nın 10. Maddesi: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri, sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir” hükmüyle hukuk bakımından eşitliği anayasal bir güvenceye kavuşturmuştur.

Hukukun uygulanmasını bizzat devlet sağlar. Bu amaçla devlete bağlı adli kurumlar kurulmuş ve bu kurumlar, yasama organınca çıkarılan hukuk kurallarını uygulamaya koyma yetkisini üstlenmişlerdir. Hukukun tek amacı vardır; adaleti gerçekleştirmek. Hukuk kuralları soyut nitelikte olmalarına karşın bu kurallar yaşam olayları sonucunda uygulama alanı bulur ve bu kuralları uygulamaya yetkili olan kişiler de kuralları gerçeğe, hak ve adalete uygun olarak uygulamalıdırlar.

Hukuk ile ahlak, örf, görenek ve din kurallarını karıştırmamak gerekir. Ahlak, din, örf ve görenek kuralarının yaptırım gücü manevi hukuğun ise maddidir, yani zorlama gücü dışarıya yöneliktir. Din ve ahlak kuralları kişiye toplum içindeki davranış ve tutumları konusunda buyruklar verirken, kişi tersine hareket ettiğinde yalnızca vicdanıyla baş başa kalır. Oysa hukuk kurallarında yasaklayıcı bir buyruk varsa ve bunun tersine hareket edilirse yasada belirlenen yaptırımlar (tazminat, ceza gibi) uygulama alanı bulur. Yasama organınca konulan hukuk kuralları ya da bu organın yetkilendirdiği organlarca çıkarılan çeşitli hukuk kuralları pozitif hukuku oluşturur. Pozitif hukuk bir yerde yazılı olan hukuk kurallarının bütünüdür. Yürürlükte bulunan kuralları, bilimsel ve sistematik bir biçimde inceleyen hukuk biçimine de dogmatik hukuk denir.

Hukuk

Hukuk çeşitli dallara ayrılmakla birlikte, öncelikle iki bölüme ayrılır: 1-Özel Hukuk, 2- Kamu Hukuku. Özel Hukuk, gerçek ve tüzel (dernek, vakıf gibi) kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Özel Hukuk, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri Hukuk, Devletler Özel Hukuku, Medeni Usul Hukuku ve İcra, İflas Hukuku’ndan oluşur. Kamu Hukuku, bireyle devlet ve devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından oluşur. Bu hukuk dalı da, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Mali Hukuk, Ceza Hukuk ve Ceza Usul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Devletler Genel Hukuku’ndan oluşur.

Advertisement

1 Yorum

  1. Yusuf Özdoğru on

    Aydınlatıcı bir makale olmuş, hukuk hakkında genel düzeyde kapsamlı bilgiler verilmiş, teşekkür ederiz. Sizinle iletişime nasıl geçebiliriz?

Leave A Reply