Ibn al Adim Kimdir?

0
Advertisement

Ibn al- Adim kimdir ve ne yapmıştır? Ibn al- Adim hayatı, biyografisi, çalışmaları, eserleri hakkında bilgi.

Ibn al- Adim

Ibn al- Adim; asıl adı Kemaleddin Ebü’l-Kasim Ömer Bin Ahmed (d. 5 Aralık 1192, Halep – ö. 21 Nisan 1262, Kahire), Arap tarihçidir.

Ukayl kabilesindendi. Öğrenimini Kudüs, Şam, Irak ve Hicaz’da tamamladı; hadis, fıkıh, tarih, edebiyat ve inşa okudu. Halep’ teki Şadbaht ve Hallaviye medreselerinde müderrislik, Halep kadılığı, Eyyubi hükümdarları el-Aziz (hd 1216-37) ve en-Nasır’m (hd 1237-60) vezirliğini yaptı. Elçilik görevlerinde bulundu. En önemli yapıtı Halep’te yaşamış ünlü kişileri tanıtan, kaynaklarda 10 ya da 40 cilt olduğu belirtilen, ama tam metni ele geçmemiş olan Bugyetü’t-Taleb fi Tarih-i Haleb’dir. İbnü’l-Adim daha sonra Zubdetü’l-Haleb min Tarih-i Haleb (1951-68, 3 cilt, yay. haz. S. ed-Dehhan) adıyla bu yapıtın bir özetini yazmıştır. Bu kitaptan seçmeler Türkçede Ali Sevim’in notları ve açıklamalarıyla önce Bugyat at-Talab fi Tarih Haleb (1976), daha sonra Biyografilerle Selçuklular Tarihi (1982, 1989) adlarıyla yayımlanmıştır. İbnü’l-Adim’in bazıları günümüze ulaşmayan öbür yapıtları arasında, baba-çocuk ilişkileri konusunda öğütler veren Kitabü’d-Derari fi Zikri’z-Zerari, bağlı olduğu Ebu Cerade ailesinin kısa bir tarihi olan Kitabü’l-Müstefade fi Zikr-i Beni Ebi Cerade, hat sanatı üzerine Kitabü fi’l-Hat, eski Arap edebiyatı ve edebiyatçıları hakkında kaybolmuş yapıtlardan bilgiler aktaran Tezkire, çeşitli ilaç ve kokuların yapımını anlatan el-Vuslat ile’l-Habib fi Vasfi’t-Tayyibat ve’t-Tıb sayılabilir.


Leave A Reply