Kendini Gerçekleştiren İnsanın Özellikleri

0

Kendini gerçekleştirmekte olan bireyin özellikleri nelerdir? Maddeler halinde kendini gerçekleştiren insan özellikleri.

Kendini Gerçekleştiren İnsanın Özellikleri

 • Eksik ve kusurlu yanlarının farkında olma, bunları kişiliğinin istendik yönleri gibi kabullenebilme, kusurlu ve eksik yanlarına karşın kendinden hoşnut olabilme ve geçmişe pişmanlık, vicdan azabı gibi duygularla yüklü olmaksızın bakabilme, eleştiriye hoşgörülü olabilme, geleceğe ilişkin amaçlarında gerçekçi olabilme (kendini kabul).
 • Kendini güçlü bir kişi olarak algılama ve bu nedenle beğenme, olumlu bir öz (benlik) kavramına sahip olma, (kendine saygı).
 • İlke ve kuralları uygulamada esnek olma, dış ölçütlere ve başkalarının beklentilerine katı bir biçimde bağlı ve dogmatik olmama, Duygularını, arzu ve ihtiyaçlarını rahatça ifade edebilme, içten geldiği gibi tepkide bulunabilme ve tepkilerin sorumluluğunu alabilme, (içten geldiği gibi otantik davranabilme / spontane olma).
 • Çevresinden ya da içten gelen her türlü uyaranı çarpıtmadan algılama böylelikle kendini anlayıp tanıma, (yaşantılara açık olma). Duyguların farkında olma ve onları saklama, bastırma, inkâr etme gereği duymama, (duyguları açıklama).
 • Öfke ve saldırganlık eğilimlerinin farkında olma ve bunları kişiliğinin bir parçası sayıp kabullenme, (saldırganlık eğilimlerini kabul edebilme). Arzu, beklenti ve önyargıların etkisi altında olmadan, nesne, olay ve insanları oldukları gibi algılayabilirle; genel, soyut ve kalıplaşmış yargılardan çok, somut ve taze yaşantılara değer verme, (gerçeği olduğu gibi algılayabilme).
 • İnsanı yaradılış itibarıyla iyi ve geçimli bir varlık olarak görme, kendini insanlara yakın hissetme, (İnsanın doğası hakkında olumlu görüşe sahip olma).
 • Başka insanlara içten ve olumlu duygularla yaklaşabilme, sıcak ve anlamlı ilişkiler kurup sürdürebilme, (başkaları ile yakınlık kurabilme). Hayattaki zıtlıklara daha geniş açıdan bakıp onların aslında birbirleriyle anlamlı biçimde ilişkili olduklarını görebilme, (dünyaya uzlaştırıcı bir gözle bakabilme).
 • Şimdiki zamanda tam olarak yaşama; geçmişi ve geleceği şimdiki zamana anlamlı bir devamlılık halinde bağlayabilme, geçmişin pişmanlıklarına takılıp kalmadan ya da geleceğin kaygılarıyla uğraşmadan ‘an’ı yaşama, yaşanılan ‘an’ı verimli geçirme (varoluşsal yaşam) Dış otoriteye göre değil, içsel değerlere göre davranma; başkalarına elden geldiği kadar bağımlı olmama, kendine yetebilme, (desteği içten alma).
 • Kaba ve başkalarını küçük düşürücü şakalardan hoşlanmama; kırıcı olmayan nitelikte mizah anlayışına sahip olma, (nüktedanlık). Irk, sınıf, eğitim ve siyasal inanç farkı gözetmeksizin insanlarla dostluk kurabilme; insanlarda soy, şöhret, servet yerine bilgi, hüner ve iyi kişilik özelliklerine saygı duyma, (demokratik bir karakter yapısına sahip olma). Durağan/değişmeyen bir varlık olmak yerine, algı ve inançlarının sürekli akan bir yapıda olduğuna inanma ve kendini yeni yaşantılara, değişmelere açık tutabilme, kişilik yapısını değişmez ve sabit olarak algılamayıp değişmeye açık bir süreç olarak görme, kendini değişmekte olan dünyanın yine değişmekte olan bir parçası olarak görme, (değişmeye istekli olabilme).
 • Herhangi bir alanda yeni, orijinal bir eser meydana getirebilme, (yaratıcılık).
 • Problemini kendi başına çözebilme, başkalarından yardım, destek ve iltifat beklememe, insanlarla birlikte olmayı sevme ve ancak yalnızlığa katlanabilme, (kendine yeterli olma).
 • Genellikle kişisel olmayan, insanlıkla ilgili bir problem alanına koyulma, (bir probleme dönük olma).

**Kendine, gizilgüçlerine güvenme

Advertisement

**Hayattaki güzellikleri devamlı olarak taze, saf bir şekilde algılayabilme ve beğenebilme; güzellikler karşısında coşku hali yaşayabilme, (takdir edebilme, yaşamdan zevk alabilme).

**Doruk yaşantılar geçirebilme,


Leave A Reply