Komünist Manifesto Kitap İçeriği ve Özeti, Karl Marx ve Friedrich Engels

0
Advertisement

Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yazılan Komünist Manifesto kitap özeti. Komünist Manifesto kitabının konusu ve özeti hakkında bilgiler.

Komünist Manifesto

Komünist Manifesto

Komünist Manifesto, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından 1848 yılında yazılmış siyasi bir broşürdür. Tarihteki en etkili siyasi metinlerden biri olarak kabul edilir ve Komünist hareketin temel belgesidir.

Komünist Manifesto’nun ana teması, üretim ve dağıtım araçlarının küçük bir kapitalist grup yerine bir bütün olarak topluluk tarafından kontrol edildiği sınıfsız bir toplum fikridir. Marx ve Engels, kapitalist sistemin doğası gereği sömürücü olduğunu, çünkü kapitalistler kâr elde ederken işçileri emeklerini ücret karşılığında satmaya zorladığını savunur. Bu sömürünün kaçınılmaz olarak işçi sınıfının (proletarya) ayaklanacağı ve kapitalist sınıfı (burjuvazi) devireceği bir devrime yol açacağını savunurlar.

Komünist Manifesto aynı zamanda devrimden sonra ortaya çıkacak yeni toplum için de bir vizyon ortaya koymaktadır. Marx ve Engels bu toplumun “Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre” ilkesine dayanacağını savunur. Bu, herkesin yeteneklerine göre çalışacağı ve bireysel ödeme gücüne bakılmaksızın ihtiyacı olan şeyin sağlanacağı anlamına gelir.

Komünist Manifesto aynı zamanda tüm uluslardan işçileri birleştirme çağrısı ve liberalizm, muhafazakarlık ve sosyalizm gibi diğer siyasi ideolojilere yönelik eleştirileriyle de dikkat çekmektedir.

Advertisement

Özetle, Komünist Manifesto, Karl Marx ve Friedrich Engels’in kapitalizm altında işçi sınıfının sömürülmesine ilişkin fikirlerini ve üretim ve dağıtım araçlarının bir bütün olarak toplum tarafından kontrol edildiği sınıfsız bir toplum vizyonlarını ortaya koyan siyasi bir broşürdür.

Kitap Özeti

Komünist Manifesto, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından 1848 yılında yazılmış siyasi bir broşürdür. Tarihteki en etkili siyasi metinlerden biri ve Komünist hareketin temel belgesi olarak kabul edilir. Manifesto, bir grup Alman işçiden oluşan Komünist Birlik tarafından hazırlatılmış ve ilk olarak 1848 yılında Londra’da yayımlanmıştır.

Komünist Manifesto’nun ana teması, üretim ve dağıtım araçlarının küçük bir kapitalist grup yerine bir bütün olarak toplum tarafından kontrol edildiği sınıfsız bir toplum fikridir. Marx ve Engels, kapitalist sistemin doğası gereği sömürücü olduğunu, çünkü kapitalistler kâr elde ederken işçileri emeklerini ücret karşılığında satmaya zorladığını savunur. Bu sömürünün kaçınılmaz olarak işçi sınıfının (proletarya) ayaklanacağı ve kapitalist sınıfı (burjuvazi) devireceği bir devrime yol açacağını savunurlar.

Komünist Manifesto, “şimdiye kadar var olan tüm toplumların tarihi, sınıf mücadelelerinin tarihidir” diyerek başlar. Marx ve Engels, tarih boyunca toplumun farklı sınıflara bölündüğünü, bir sınıfın diğerlerine hükmettiğini ve onları sömürdüğünü savunur. Kapitalist toplumda burjuvazinin (kapitalist sınıf) üretim araçlarına (fabrikalar, toprak, vs.) sahip olduğunu, proletaryanın (işçi sınıfı) ise kendi emek gücünden başka hiçbir şeye sahip olmadığını savunurlar. Bunun iki sınıf arasında içsel bir çatışma yarattığını ve bu çatışmayı çözmenin tek yolunun proletaryanın burjuvaziyi devirmesi ve sınıfsız bir toplum kurması olduğunu savunurlar.

Komünist Manifesto aynı zamanda devrimden sonra ortaya çıkacak yeni toplum için de bir vizyon ortaya koyar. Marx ve Engels bu toplumun “Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre” ilkesine dayanacağını savunur. Bu, herkesin yeteneklerine göre çalışacağı ve bireysel ödeme gücüne bakılmaksızın ihtiyacı olanın sağlanacağı anlamına gelmektedir. Bunun işçi sınıfının sömürülmesini ortadan kaldıracağını ve herkesin eşit olduğu bir toplum yaratacağını savunurlar.

Komünist Manifesto ayrıca özel mülkiyetin kaldırılması ve kredi, iletişim ve ulaşımın devletin elinde merkezileştirilmesi çağrısında bulunur. Bunun, devletin üretim ve dağıtım araçlarını kontrol etmesine ve bunların bir bütün olarak toplumun yararına kullanılmasını sağlamasına olanak tanıyacağını savunurlar. Ayrıca, kapitalist baskının bir aracı olarak gördükleri ailenin ortadan kaldırılmasını ve erkeklerle kadınların eşit olduğu ve eşlerini özgürce seçebildikleri yeni bir toplumun yaratılmasını talep etmektedirler.

Advertisement

Marx ve Engels kapitalizm eleştirilerinin yanı sıra liberalizm, muhafazakârlık ve sosyalizm gibi diğer siyasi ideolojileri de eleştirirler. Bu ideolojilerin hepsinin burjuvazinin çıkarlarını koruma fikrine dayandığını ve hiçbirinin kapitalist toplumun kalbindeki sınıf çatışmasını gerçekten çözemeyeceğini savunurlar.

Son olarak Komünist Manifesto, tüm uluslardan işçilere kapitalizmi yıkmak ve sınıfsız bir toplum kurmak için birleşme ve birlikte çalışma çağrısıyla sona erer. Manifesto, dünya işçilerinin zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri olmadığını ve kazanacakları bir dünya olduğunu savunur.

Özetle, Komünist Manifesto, Karl Marx ve Friedrich Engels’in kapitalizm altında işçi sınıfının sömürülmesi, kapitalist ve işçi sınıfı arasındaki sınıf mücadelesi ve üretim ve dağıtım araçlarının bir bütün olarak toplum tarafından kontrol edildiği sınıfsız bir topluma duyulan ihtiyaç hakkındaki fikirlerini ortaya koyan siyasi bir broşürdür. Ayrıca özel mülkiyetin kaldırılması, kredi, iletişim, ulaşım ve ailenin devletin elinde merkezileştirilmesi çağrısında bulunur, diğer siyasi ideolojileri eleştirir ve tüm uluslardan işçilere kapitalizmi yıkmak ve sınıfsız bir toplum kurmak için birleşme ve birlikte çalışma çağrısıyla son bulur.


Leave A Reply