Oruç İle İlgili Ayetler Nelerdir? Orucun Önemi Nedir? Oruç Tutmanın Fazileti

0
Advertisement

Oruç, oruç tutmak neden önemlidir? Orucun hikmeti, fazileti nedir? Oruç hakkında Kuran-ı Kerim’de geçen ayetler nelerdir?

Ramazan Ayı

Kaynak: pixabay.com

Oruç İle İlgili Ayetler

2/183,184,185,187,196 – Bakara

183- Ey iman edenler! Oruç, sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.

184- Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar diğer günlerde kaza eder. İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz güçlüğe rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

185- Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını kim görürse oruç tutsun. Kim de hasta olur veya seferde bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı teşbih etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.

187- Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah nefsinize güvenemiyeceğinizi biliyordu, bu sebeple tevbenizi kabul edip sizi affetti; artık onlara yaklaşabilirsiniz. Allah’ın sizin için takdir ettiğini dileyin. Sabahın beyaz ipliği, yani aydınlığı, siyah ipliğinden, yani karanlığından ayırt edilinceye kadar yeyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Mescidlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah, ayetlerini insanlara açıklar. Umulur ki korunurlar.

196- Başladığınız hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Alıkonursanız, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar, başlarınızı traş etmeyin. İçinizde hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güven içinde olursanız, hacca kadar umreden faydalanan kimse, kolayına gelen bir kurban kesmelidir. Bulamayan kimse ise, hac günlerinde üç gün ve döndüğünde yedi gün olmak üzere tam on gün oruç tutmalıdır. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram’da oturmayan kimseler içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki, Allah’ın azabı gerçekten çok şiddetlidir.

Advertisement
58/4 – Mücadele

4- Azad edecek köle bulamayanın, ailesiyle temastan önce iki ay birbiri peşinden oruç tutması gerekir. Buna gücü yetmeyen, altmış fakir kimseyi doyurur. Bu kolaylık, Allah’a ve Peygamberi’ne inanmış olmanızdan ötürüdür. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. İnkar edenler için can yakıcı bir azab vardır.

33/35 – Ahsab

35- Doğrusu erkek ve kadın müslümanlar, erkek ve kadın mü’minler, boyun eğen erkek ve kadınlar, doğru sözlü erkekler ve kadınlar, sabırlı erkekler ve kadınlar, gönülden bağlanan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çok anan erkekler ve kadınlar, işte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır.

ramazan

Kaynak: pexels.com

Orucun Önemi

Oruç, insanı bütün ibâdet ve itaâtlarında riyâsızlığa alıştırır ve melekleştirir. Oruç gizli pek faziletli bir ibâdettir. Allâhu Teâlâ “Oruç benim içindir ve onun mükâfatını da ancak kendim vereceğim” buyurmuştur.

Oruçlunun uykusu ibâdet, susması teşbih sayılır. Ameli kat kat, duâsı makbul olur. Evet, oruç, ibâdet kasdı ile yemek-içmekten, cinsi münâsebetten kendini tutmaktır.

Oruç’un hikmeti odur ki, tutan kimsenin hayvanı arzularını terkedip insânî arzularının kuvvetlendirilmesidir. Nefse hâkimiyet sağlayıp Allâh yolunda tevessül edilmesidir. Allâh rızasını kazanmak tarafı alınır. Şehevi duygular terkedilir ve bu suretle dünya ve âhiret saâdeti için gerekli ahlâkî faziletler elde edilir.

Hikmet-i teşrii dini mevzuun güzelliklerini ve maslâhatlarını bildirdiğine, meselelerin emir ve nehiylerin sırlarını ve teklifin kıymetini açıkladığına ve nihâyet dünya ve âhiret saâdetini, mükâfat ve mücâzaatının mertebelerini verdiğine göre, orucun fezâili ve füyûzâtı çok alâka çekici ve husûsi mâhiyette önemlidir.

Advertisement
Teşriin bizzat esâsı, hikmet ve maslâhat, kulların hidâyet ve saadetini sağlamak içindir :

Esasen oruçun ruhu ve özü Allâh’ın emrini yerine getirmek ve rızâsını tahsil maksadiyle bedenî lezzetlerden ve kötülükten nefsini çekerek halka ezâdan imsâkdır. Dünya lezzetlerinin en büyüklerinden olan yiyip içmekten, şehevi arzulardan, Allâh’ın rızası için ferâgat, tam manasıyla dindarlık ve Allâh’a bağlılıktır. Bu bir nev’î mücâdele muâhededir ki, insan bununla kemâle erer. Hikmetlerin vâzı, gayelerin kemâlini cehdin ve gayretin kuvvet ve kemâline bağlamış, noksanını tevessüldeki kusurlara tâbi kılmıştır. Yorulmaksızın kazanç, çalışmaksızın ilim, cehd etmeksizin fazîlet elde edilemez.

Bu dünya âhiret yolu üzerinde bir köprüdür. Aynı zamanda âhiretin bir tarlasıdır. Ne ekersen orada o çıkar karşına. Sakın ekmeden biçileceğim zannedip gafil olma. Çünkü insan başı boş bırakılmış, akıl sâhibi olmuş, hayır ve şerre müsteit bir varlık olarak yaratılmış ve birçok ahkâm ile mükellef kılınmıştır. Bu sebeple kulların imtihanı, ibtilâsı ve saadeti irâdî fiillerine maaş ve maadına ait menfaatları ve maslahatları idrak müfekkirlerine verilmiştir. Kişinin mesûliyetinin esası da bu hikmete bağlıdır. Bu sebepledir ki müslümanlık maslâhatı emretmiş ve mefsedeti nehyetmiştir. Çünkü bütün menâfi’i insanlara aittir. Binâenaleyh ruhu tavsiye etmek bir hayır, kendini hesaba çekmek fazilet ve fakirlerle hemhâl olmak bir kemâldir. Dünya ve âhiret bahtiyarlığı ise Allâh’a kulluk vazifesini severek ifadır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply