Uşak Tarihçesi, Tarihi Yerleri, Mekanları ve Tarihleri Hakkında Bilgi

0

Uşak ilinin tarihi, tarihçesi. Uşak ilinde bulunan tarihi mekanlar, bu yerlerin özellikleri ve tarihçeleri, tarihi yerler ile ilgili bilgi.

Uşak

Kaynak : wikipedia.org

UŞAK TARİHİ;

İÖ 16. yüzyıldan İÖ 1195’e kadar Hitit egemenliğinde kalan yöre, Kavimler Göçü sırasında Anadolu’ya gelen Friglerin eline geçti. Frig Devleti’nin yıkılmasından sonra bir süre Lid-ya Krallığı’nın egemenliğinde kalan Uşak, İÖ 546’da tüm Anadolu’yu ele geçiren Perslerin egemenliğine girdi. Pers egemenliği İÖ 334’te Makedonya Kralı Büyük İskender’in Persleri Anadolu’dan çıkarması üzerine son buldu. İskender’in İÖ 323’te ölümü üzerine imparatorluğu komutanları arasında paylaşıldı; Uşak ve yöresi de bu komutanlardan Lysimahkos’un eline geçti. İÖ 282’de Uşak, Bergama Krallığı’ nın topraklan arasına katıldı. Bergama Kralı III. Attalos’un vasiyeti gereğince İÖ 133’te Bergama Krallığı’nın toprakları Roma’nın eline geçti. İS 395’te Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca tüm Anadolu gibi, Uşak da Bizans İmparatorluğu’nun sınırları içinde yer aldı.

1071’de Malazgirt Savaşı’nı izleyen yıllarda Türkmen boylarının yöreye yerleştikleri görülür. Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan savaşlar sırasında, Selçuklular yörede daha etkili oldular. Ancak Birinci Haçlı Seferi (1096-1099) ile İznik Bizans’ ın eline geçince Batı Anadolu’nun öteki kentleri de Selçukluların elinden çıktı. 1182’de Uşak’ı yeniden ele geçirdilerse de II. Kılıç Arslan’ın ölümünden az önce ülkesinin topraklarım 11 oğlu arasında paylaştırması üzerine başgösteren saltanat kavgalarından yararlanan Bizans İmparatorluğu, yöreyi yeniden topraklarına kattı. 1204’de Haçlıların İstanbul’u ele geçirerek Bizans İmparatorluğu’nu yıkmalarıyla kurulan İznik İmparatorluğu Uşak’ı da ele geçirdi. Selçuklu Sultam I. Alaattin Keykubat (1220-1237), Uşak ve yöresini Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağladı. 1308’de Anadolu Selçuklu Devleti’nin ortadan kalkması üzerine topraklan üzerinde kurulan Anadolu Beylikleri döneminde Uşak ve yöresi Germiyanoğulları Beyliği’nin sınırları içinde kaldı. Yıldırım Bayezit 1390’da Germiyanoğulları Beyliği’ne son verdi. Uşak ve yöresini de Osmanlı topraklarına kattı. 1402’deki Ankara Savaşı yenilgisinden sonra Timur, Germiyan topraklarını yeniden II. Yakup Bey’e verdi. Ancak II. Yakup Bey çocuğu olmadığı için ölümünden sonra beyliğinin topraklarının Osmanlılara geçmesini vasiyet etti. 1429’da ölümünce de II. Murat, Germiyanoğulları Beyliği’ne son verdi. Osmanlı yönetimi altında Uşak, Anadolu Eyaleti’nin merkezi olan Kütahya’ya bağlı bir kaza merkeziydi. 19. yüzyılın sonlarına kadar önemli bir ticaret merkezi olan kent, bu dönem içinde halıcılık ve dokumacılık alanında oldukça gelişti. 29 Ağustos 1920’de Yunanlılar tarafından işgal edilen kentte Başkomutanlık Meydan Savaşı sırasında Yunan Ordusu Başkomutanı General Trikopis, Çakmaktepe’de Türk kuvvetlerine tutsak düştü. Yunanlıların yenilgiye uğratılmasının ardından, Uşak ve çevresi 1 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtarıldı. Cumhuriyet’in ilanından sonra Kütahya’ya bağlı bir ilçe merkezi olan Uşak, 1953’te il oldu.

TARİHSEL ESERLER.

Uşak tarihsel eser açısından oldukça yoksuldur. Sözü edilmeye değer tek yapı, kent merkezinde yer alan Ulu Camidir. 1220’de Anadolu Selçukluları tarafından yaptırılan cami; kare planlıdır. 10 m çapındaki ana kubbe, 4 fil ayağına oturur. Ana kubbeyi ilk yönde üçer küçük kubbe destekler. Minaresi tek şerefelidir.

Sivaslı İlçesi’nin 3 km batısında yer alan Selçikler Köyü’ndeki höyükte 1968’de yapılan kazılarda Bizans dönemine ait iki kilise kalıntısı bulundu. 10. yüzyıla tarihlenen kilisenin duvarlarında resimler vardır.


Leave A Reply