8. Sınıf Atatürkçülük İle İlgili Testler

0

88. sınıf inkılap tarihi dersi testleri, Atatürkçülük konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf inkılap tarihi testleri.

Atatürkçülük

8. Sınıf Atatürkçülük İle İlgili Testler

TEST 1

1. “Atatürkçülük katı, sert bir ideoloji değildir. Akla ve bilime dayanır. Düşünce özgürlüğünü esas alır. Demokrasiyi gerçekleştirme yolunda çalışmayı özendirir.”
Buna göre, Atatürkçülükle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılamaz?

A) Mutlakiyetçilik
B) Demokrasi
C) Bilimsellik
D) Özgür düşünce

2. Atatürk; “Türk milletini son yüzyıllarda çağın gerisinde bırakan kurumlar kaldırılarak yerlerine toplumun ilerlemesini sağlayacak olan yeni kurumlar açılmalıdır.” sözüyle, aşağıdaki ilkelerden hangisini yaşama geçirmek istemiştir?

A) Devletçilik
B) Milliyetçilik
C) İnkılapçılık
D) Halkçılık

3. I. Yasalar önünde herkesin eşit olması
II. Türk Dil Kurumu’nun açılması
III. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

Yukarıdaki maddeler hangi Atatürk ilkeleriyle ilgilidir?

I II III
A) Halkçılık Milliyetçilik Laiklik
B) Laiklik Devletçilik Halkçılık
C) Devletçilik Halkçılık Laiklik
D) Milliyetçilik Halkçılık Devletçilik

4. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşünce sisteminin temel unsurları arasında yer almaz?

A) Tam bağımsızlık
B) Milli iradeye dayanma
C) Ekonomiyi yabancı sermayeye dayandırma
D) Ulus çıkarını kişisel çıkarın üstünde görme

5. I. Türk Dil Kurumu’nun açılması
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi
IV. Yeni Türk harflerinin kabulü

Yukarıda verilen devrimlerden hangileri halkçılık ilkesi ile ilgilidir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, III ve IV

6. Soyadı Kanunu’na göre “ağa, paşa, efendi” gibi üstünlük bildiren unvanların soyadı olarak alınamayacağı kararlaştırıldı.
Bu uygulama, aşağıdaki ilkelerden hangisinin doğrultusunda yapılmıştır?

A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) İnkılapçılık

7. Atatürkçülüğün amaçları şunlardır
• Tam bağımsız olma
• Toplum refahını sağlama
• Millet egemenliğini gerçekleştirme
• Akıl ve bilimi rehber kılma
• Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma
Buna göre, Atatürkçülüğün amaçlarıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi çelişmektedir?

A) Çağdaşlık
B) Bilimsellik
C) Bağnazlık
D) Demokratiklik

8. “Bir ülkeyi ele geçirmek, o ülkede yaşayanlara egemen olmak için yeterli değildir. Bir ulusun ruhu ele geçirilmedikçe, o ulusa egemen olma imkân yoktur.” – Atatürk
Atatürk’ün bu sözlerinden yola çıkarak oluşturduğu düşünce sisteminin, aşağıdaki hangi düşünce çerçevesinde doğup geliştiği söylenebilir?

A) Bağımsızlık
B) Laiklik
C) Eşitlik
D) Bilimsellik

9. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken yönetimde, eğitimde, hukukta, sosyal ve ekonomik yaşamda yapılan atılımların itici gücü Atatürk ilkeleri olmuştur.

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi bu duruma kanıt olamaz?
Atılımlar İlkeler
A) Saltanatın kaldırılması Cumhuriyetçilik
B) Medeni Kanun’un kabulü Laiklik
C) Tevhid’i Tedrisat Kanunu’nun kabulü Devletçilik
D) Aşar vergisinin kaldırılması Halkçılık

10. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi çerçevesinde yapılmamıştır?

A) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü

11. Osmanlı Devleti’nde aile ve toplum hayatını düzenlemek için hazırlanan “mecelle”, 1926’da yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu’yla birlikte son bulmuş, böylece çağdaş ve eşitlikçi bir toplum olma yolunda önemli bir adım atılmıştır.
Buna göre, Türk Medeni Kanunu’nun Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan bağlantılı olduğu söylenebilir?

A) Halkçılık
B) Milliyetçilil
C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik

12. Türk milletinin her alanda kalkınıp gelişmesini öngören ilkelerden birisi de milliyetçiliktir. Atatürk milliyetçiliği Türk milletine ait değerlerin korunmasını ve zenginleştirilmesini zorunlu kılar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi milliyetçilikle ilgili yapılan çalışmalardan biridir?

A) Türk Dil ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B) Kılık-kıyafet değişikliğinin yapılması
C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
D) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması

13. inkılapçılık (devrimcilik) anlayışı iyiye, doğruya ve gelişmeye yöneliktir.

Buna göre, Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türk milletinin çağdaş bir toplum olmasını amaçlar.
B) Halkı mutlu ve huzurlu yaşatmayı hedefler.
C) Türk toplumunun her alanda başarılı olmasını amaçlar.
D) Türk milletinin ihtiyaçlarını karşılamada durağanlığı savunur.

14. Atatürk inkılaplarından bazılarının verildiği yukarıdaki şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi getirilmelidir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) Halkçılık

ÇÖZÜMLER

1 – A
2 – C
3 – A
4 – C
5 – B
6 – B
7 – C
8 – A
9 – C
10 – D
11 – A
12 – C
13 – D
14 – A

TEST 2

1. Atatürk ilkeleri ve inkılaplarına bir bütün halinde, kalpten bağlı olmak ve sahip çıkmak, bunları geliştirerek yaşatmak ülküsüne Atatürkçülük denir.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz?

A) Aklın ve bilimin öncülüğünde ilerlemek
B) Ulus egemenliğine dayalı yönetimi benimsemek
C) Ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak
D) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırmak

2. “Uzaktan bütün doğu uluslarının uyanışını görüyorum. Bağımsızlık ve hürriyetine kavuşacak daha çok kardeş ulus vardır. Bu uluslar, bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır.”
Atatürk’ün söylediği bu sözlere ilham kaynağı olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Dünya Savaşı
B) Türk Kurtuluş Savaşı
C) Wilson ilkeleri
D) Fransız İhtilali

3. Atatürk, “Hükümet millet, millet hükümettir.” sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir?

A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Laiklik

4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden değildir?

A) Toplumun ortak gereksinimlerinden doğmuştur.
B) Akla, bilime ve mantığa uygundur.
C) Batı taklitçiliğini savunur.
D) Gücünü, Türk tarihi ve geleneklerinden almaktadır.

5. “Türk toplumunun ulaşmak istediği çağdaş ve modern bir düzen için gerekli olan,” ekonominin güçlendirilmesi ve millileştirilmesidir. Devletçilik ilkesine göre devlet, ekonomiyle ilgili konularda doğrudan doğruya müdahale etme hakkına sahiptir.” -Atatürk

Atatürk yukarıda tanımladığı devletçilik ilkesiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?

A) Vergi sisteminde reform yapılmasını
B) İşletmelerin ve demiryollarının yabancılardan arındırılarak millileştirilmesini
C) Şeker fabrikası ve dokuma fabrikalarının açılmasını
D) Tekke ve zaviyelerin kapatılmasını

6. Temel esasları Atatürk tarafından belirtilen devlet yaşamına, düşünce yaşamına, ekonomik yaşama ve toplumun temel kurumlarına ilişkin, gerçekçi düşüncelere ve ilkeler bütününe Atatürkçülük denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz?

A) Aklı ve bilimi her şeyin üstünde tutmak
B) Sömürgeci bir devlet anlayışını benimsemek
C) Her zaman “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini temel almak
D) Eskiyen kurumları kaldırıp, yerine yenilerini kurmak

7. Atatürkçülüğün amaçlarıyla Atatürk ilkeleri arasında bir eşleştirme yapılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz?

Atatürkçülüğün amaçları Atatürk İlkeleri
A) Toplum refahını sağlama Halkçılık
B) Millet egemenliğini sağlama Cumhuriyetçilik
C) Akıl ve bilimi rehber tutma Laiklik
D) Tam bağımsızlık İnkılapçılık

8. Atatürk’ün laiklik anlayışına göre, insanlar din ve inançlarında özgür olmalı, dini kimlik altında milletin siyasi ve ekonomik açıdan sömürülmesi engellenmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi gerçekleştirme yolunda yapılan çalışmalar arasında gösterilemez?

A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
B) Anayasadan din hükümlerinin çıkarılması
C) Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin kabul edilmesi
D) İzmir iktisat Kongresi’nin toplanması

9. TBMM, 3 Mart 1924 yılında kabul ettiği yasalarda eğitim-öğretimin birliğini sağlamış, Şeriye ve Evkaf Vekaleti’ni kaldırmıştır.
Yukarıda belirtilen yasalarla TBMM öncelikle aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?

A) Toplumsal yaşamda eşitliği sağlamayı
B) Devlet yapısını laikleştirmeyi
C) Kadına siyasal yaşamda yer vermeyi
D) Ekonomik alanda yapılanmayı

10. I. Türk Tarih Kurumu
II. Türk Dil Kurumu
III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
IV. İzmir İktisat Kongresi
Yukarıda verilenlerden hangileri, Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda atılan adımlar arasında gösterilemez?

A) Yalnız IV
B) I ve II
C) I ve IV
D) II, III ve IV

11. • Teokrasi ile yönetilen ülkelerde din merkez alınır. Hukuk kuralları dini emirlere göre düzenlenir.
• Laik ülkelerde din ve vicdan hürriyeti vardır. Hukuk kuralları akla ve bilime göre düzenlenir.
Aşağıdakilerden hangisi laik sistemle çelişmez?

A) Yöneticilerin din adamları arasından seçilmesi
B) Şeriat hukukunun uygulanması
C) Hiç kimsenin inancı yüzünden yargılanmaması
D) Devleti yönetenin aynı zamanda halife olması

12.”Eğitim, akıl, bilim ve ilerlemeye yönelik olmalı; ayrıca kültürel değerlerin ve Türk ulusunun çıkarlarının korunmasını sağlayacak düzenlemelere göre de gerçekleştirilmelidir.” -Atatürk
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türk eğitiminde çağdaşlığın gerekli kıldığı özelliklerden biri olamaz?

A) Eşitlik
B) Akılcılık
C) Bilimsellik
D) Dini bütünlük

13. • TBMM’nin açılması
• Halifeliğin kaldırılması
• Cumhuriyet’in ilanı
• Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi
Yukarıdaki gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millet bilincinin oluşturulması
B) Ulusal egemenliğin güçlendirilmesi
C) Devlet otoritesinin artırılması
D) Laik devlet anlayışının benimsenmesi

14. Yukarıdaki şemada, “?” yerine aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi yazılmalıdır?

A) İnkılapçılık
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) Laiklik

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – B
3 – C
4 – C
5 – D
6 – B
7 – D
8 – D
9 – B
10 – A
11 – C
12 – D
13 – B
14 – B

Leave A Reply