8. Sınıf Türkçe Atatürkçülük Teması İle İlgili Testler

0

8. sınıf Türkçe dersi, Atatürkçülük teması ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf türkçe testlerinin yer aldığı sayfamız.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Türkçe Atatürkçülük Teması İle İlgili Testler

TEST 1

Atatürkçülüğün başlangıcı, “bir ulusun bağımsızlık isteğidir.” Atatürk ilkelerinin ilki de budur; bu, Bağımsızlık ilkesidir. Atatürk’ün ilkeleri tam bağımsızlık koşullarının çocuklarıdır. Yönetimde bağımsızlık, halk egemenliğine dayalı, halk tarafından, halk için kurulmuş yönetim demektir. Bu, Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesidir. Kendini yönetmeyen, halkın yönetime katılmadığı, yönetime damgasını vurmadığı uluslar, bağımsız sayılmazlar, bağlıdırlar.

Bağımsız devlet demek, halkın kendi sesinin duyulduğu, yasalara, kurumlara halkın egemen olduğu devlettir. Atatürk’ün Halkçılık ilkesi budur.

Çağın gerçeklerine varamamış, gereklerine uydurulamamış bir ulus bağımsız sayılamaz. O, geleneklerle geçmişe bağlıdır. Yeni bir dünyanın içinde, sesi, yankısı yoktur böyle bir ulusun. Çağa yetişmek, çağa uymak gereklidir, Türk ulusu kurumlarını, törelerini, yasalarını ve hayat anlayışını yenileştirmelidir. Çağının bağımsız bir üyesi olmalıdır. Kendi hayatını durmadan değiştirmelidir. İşte Atatürk’ün İnkılâpçılık ilkesi budur.

Türk ulusu, kendi tarihinin derinliklerinden gelen sesi duymalıdır, çağdaş dünyadaki yerini almalıdır. Türk ulusu, geriliklerin, yoksullukların, karanlıkların utancıyla yaşayamaz, onun insanlık tarihinden gelen uygarca bir yeri vardır, bu yeri almalıdır, insanlığa uygarlığın bahçesinden seslenebilmelidir. İşte Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi budur.
(Ceyhun Atuf KANSU)

(İlk 5 soru metne göre cevaplandırılacaktır.)

1. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye
B) Anı
C) Makale
D) Deneme

2. Parçaya göre Atatürk’ün ilkeleri aşağıdakilerin hangisinden doğmaktadır?

A) Tam bağımsızlık anlayışından
B) Çağın getirdiği yeni koşullardan
C) Halkı refaha kavuşturma isteğinden
D) Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma isteğinden

3. Parçaya göre Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi aşağıdakilerin hangisidir?

A) Yasaların halk tarafından çıkarılması
B) Çağın şartlarını yerine getiren bir yönetim
C) Tam bağımsızlığın sağlanması
D) Halk tarafından, halk için kurulmuş yönetim

4. Parçaya göre bir ulusun bağımsız sayılabilmesi aşağıdakilerin hangisine bağlıdır?

A) Kültürlü ve donanımlı olmasına
B) Geçmişin değerlerini silip atmasına
C) Çağın gerçeklerine, şartlarına uymasına
D) Medeni milletlerle bir araya gelip çalışmasına

5. Bu parçaya en uygun başlık ne olabilir?

A) Bağımsızlık
B) Atatürk
C) Atatürkçülük
D) Atatürk ilkeleri

6. Hasan: Mustafa Kemal’in ailesi, kültürlü, uyanık bir ailedir. Babası memuriyet hayatından ticaret hayatına atılmıştır. Annesi olgun, vakarlı bir ev hanımıdır. Atatürk, dedesi tarafından bir asker torunudur. Askerliği dedesinden dolayı sevdiğini anlıyoruz.
Okan: Onun öğrenim hayatı başarılarla doludur. Öğrenciliği boyunca, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilmiş ve sayılmıştır. Akıllı, mantıklı, zeki ve ikna kabiliyeti kuvvetli olduğundan öğretmenlerinin ilgisini çekmiştir.

Hasan ile Okan konuşmalarında Atatürk’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemişlerdir?

A) Başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdiğine
B) Çevresi tarafından sayılıp sevildiğine
C) Bir dönem ticaretle uğraştığına
D) Kültürlü bir aileden geldiğine

7. 1- Heidegger’ın dediği gibi dilimizi gerçekten evimiz olarak kabul edelim.
2- Alman filozofu Heidegger: “Dil insanın evidir.” demiştir.
3- Evi terk mi etmeliyiz, evde kalıp hiçbir şey yapmadan ölmeli miyiz, yoksa her şeyimiz, tek varlığımız olan evimizi kurtarmak için çabalamalı mıyız?
4- Ancak öyle bir ev ki; su basmış ve su seviyesi de gittikçe yükselmekte, peki ne yapmalıyız?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?

A) 2-4-3-1
B) 2-1-4-3
C) 3-4-2-1
D) 4-1-2-3

8. 1- Bu çocuklar annelerine çok bağlılar.
2- Sandal, bir sicimle kıyıdaki ağaca bağlıydı.
3- Gençlerimiz çalışma ilkelerine bağlıdır.
4- Çocuğun elleri arkasına sıkı sıkıya bağlıymış.
“Bağlı” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) 1 ile 2
B) 2 ile 3
C) 1 ile 3
D) 3 ile 4

9. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin konusu ötekilerden farklıdır?

A) Ateş püskürmek
B) Aklı başından gitmek
C) Gözünü kan bürümek
D) Dumanı tepesinden çıkmak

10. “Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.” Atatürk’ün bu vecizesindeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Yalnız
B) Sırf
C) Sadece
D) Ayrıca

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) Atatürk’ü sevmek, onun eserlerine sahip çıkmak demektir.
B) Atatürk, bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını çok sevdi.
C) Atatürk’ü anmak için bütün öğrenciler tören alanında toplandı.
D) Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük eser, Türkiye Cumhuriyeti’dir.

12. 1. Âdem’den bu deme neslim getirdi
2. Bana türlü türlü meyva yedirdi
3. Her gün beni tepesinde götürdü
4. Benim sâdık yârim kara topraktır

Bu dizelerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi fiil cümlesi değildir?

A) Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim
B) Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz
C) Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu
D) Burada son fırtına son dalı kırıyordu

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesi değildir?

A) Çocuğun üzerindeki elbiseler oldukça eskiydi.
B) O oyun şehir tiyatrosunda tekrar sahneleniyor.
C) Yaşlı olmasına rağmen oldukça sağlıklıydı.
D) Yeşil sahanın ortasında yirmi iki sporcu vardı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir fiilimsi vardır?

A) Bazı öğrenciler, bazı derslerden yine kırık not aldı
B) Bugün işten biraz erken çıkacakmış.
C) Öğrenciler, ödevlerini zamanında ve eksiksiz yapıyor.
D) Arkadaşımı orada görünce çok sevindim

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Seninle 11:45’de Taksim’de buluşalım.
B) 5. sırada oturan öğrenci benim kardeşimdir.
C) Atatürk, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etti.
D) Yazarın son şiir kitabında otuz üç şiir yer alıyor.

17. Benjamin Franklin insanı anlatırken şöyle der () “Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: elmas () çelik ve insan ruhu ()”

Bu cümlede ayraçlarla () gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (:) (,) (.)
B) (,) (:) (,) (…)
C) (,) (.) (,) (.)
D) (,) (,) (;) (…)

18. Ah çektikçe erir gider
Yüreğinin yağı benim
Seni görsem durur gider
Dillerimin bağı benim

Bu dizelerde hangi ebedi sanat ağır basmaktadır?

A) Kişileştirme
B) Abartma
C) Konuşturma
D) Benzetme

ÇÖZÜMLER

1 – C
2 – A
3 – D
4 – C
5 – D
6 – C
7 – B
8 – C
9 – B
10 – D
11 – C
12 – D
13 – B
14 – B
15 – D
16 – A
17 – A
18 – B

TEST 2

ATATÜRK BİZDEN BİRİDİR

Atatürk, halktan korkan, halk ile aralarına üniformalı setler çeken diktatörlerin aksine, tam bir halk adamıydı. Asıl kuvvet kaynağının halk olduğuna inanırdı. Ara sıra durum güçlükleri arasında tehlikelerden söz edildikçe: “Kalkar halka gider, işime yeniden başlarım.” derdi. Cumhuriyetin üçüncü yıldönümünde Ankara şehri, köylerden ve kasabalardan gelen halk yığınlarıyla dolu idi. Tribünlerde geçit resmini selamlayan Atatürk’ü kadın erkek çıldırasıya alkışlıyordu. Atatürk, tribünden ayrılacağı sırada halk ile arasındaki asker kordonunun kaldırılmasını emretti. Yaverini yanından uzaklaştırdı. Halkın içine girdi. Atatürk, ellerini halktan iki vatandaşın omuzlarına dayamış, adeta kendinden geçmiş, ilerliyordu. Halk, onu incitmemek için kendi ile arasında bir boşluk bırakmıştı. Hayli gittikten sonra: “Artık otomobile binseniz.” dediler. Uyanır gibi oldu, yanındakine: “Sen, belki ömründe sevmişsindir. Fakat hiç sevildin mi? Bundaki zevk hiçbir şeyde yoktur. Hele âşığın Türk milleti olursa! Beni bu zevkten biraz daha ayırmayın.” dedi.
(Falih Rıfkı ATAY, Babanız Atatürk)

(İlk 3 soru metne göre cevaplandırılacaktır.)

1. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkın Atatürk’e olan sevgisi
B) Atatürk’ün Cumhuriyet’e verdiği önem
C) Atatürk’ün halkla bütünleşmek istemesi
D) Halkın Cumhuriyet törenlerine olan ilgisi

2. Parçaya göre Atatürk’ün otomobile binmek istememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otomobile binmeyi sevmemesi
B)Halkın içinden ayrılmak istememesi
C) Sağlık açısından yürümeye önem vermesi
D) Halkın onu kendi aralarında görmek istemesi

3. Bu parçadan Atatürk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Gücünü halktan almaktaydı.
B) Ulusu tarafından çok sevilmekteydi.
C) Halkla beraber olmayı çok seviyordu.
D) Üniforma giymekten hiç hoşlanmazdı.

4. Aşağıdaki sözlerden bir grup oluşturulsa hangisi dışta kalır?

A) Huy
B) Karakter
C) Kişilik
D) Dürüstlük

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tahmin bildirmektedir?

A) Bu yol sizi aradığınız köye ulaştırır.
B) On dakika sonra herhâlde piknik alanına varırız.
C) Bu dağlarda eskiden geyik ve yaban keçisi de yaşarmış.
D) Birkaç gün sonra okullar yeni sezona başlayacak.

6. “Bizim köyümüz de Karadeniz köyleri gibi yeşildir.”
Yukarıdaki cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tahmin cümlesidir.
B) Koşula bağlılık vardır.
C) Neden-sonuç ilişkisi vardır.
D) Karşılaştırma söz konusudur.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?

A) Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmalıyız.
B) Atatürk’ü anlayamazsak onun gösterdiği hedeflere asla ulaşamayız.
C) Atatürk’ü sevmek demek, onu seviyorum, demek değildir.
D) Onun gösterdiği noktalara ulaşmak için daha çok çalışmamız gerekiyor.

8. Amerikalı bir gazeteci, Atatürk’e: “İşlerinizde nasıl başarılı oluyorsunuz?” diye sormuş ve şu cevabı almıştı: “Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur, diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendi kendine yürür.”

Bu parçaya göre Atatürk, işlerinde başarılı olmayı aşağıdakilerden hangisine bağlıyor?

A) Hiçbir zaman pes etmemeye
B) İşlerini zamanında yapmaya
C) İşe engelleri kaldırmakla başlamaya
D) Her işini belli bir plan çerçevesinde yapmaya

9. Atatürk’ün büyüklüğünü ve yüksek insani karakterini açıklamak, kitaplara sığmaz. Kahraman, hatip, fedakar, ikna kabiliyeti kuvvetli, merhametli, vatansever, gerçekçi, kendi çıkarını düşünmeyen, bütün insanlık vasıflarını şahsında toplayan, maddi-manevi bütün varlığını feda eden, gerçek Türk büyüğüdür.

Bu parçadan Atatürk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Söylev kabiliyetinin olduğu
B) Kendinden çok, başkalarını düşündüğü
C) İnsani değerlere sahip olduğu
D) Bütün insanlara aynı şekilde davrandığı

10. Ölüme doğru en çok atılanlardan biriyim. Kurşun ve gülle yağmuru altında birçok savaşa iştirak ettim. Hatta, ölüm, bir defa kalbimin yanından sıyırarak geçti. Kalbimin üzerinde bir saat vardı ve bu saat mermi parçasının şiddetini kırdı.

Atatürk, bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilebilir?

A) Kararlı
B) Cesur
C) Karamsar
D) Alçakgönüllü

11. Aşağıdaki dizelerden hangisi yükleminin türüne göre ötekilerden farklıdır?

A) Sensiz adı olmaz yurdun, yuvanın
B) Şu dünyanın yüz bin türlü hali var
C) Tarihin dilinden düşmez bu destan
D) Sabahtan uğradım ben bir fidana

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Sizin büyüklerinize karşı saygılı olduğunuzu bilmez miyim.
B) Senin anlattıklarına inanmaz olur muyum.
C) Öğrencilerin başarılı olmasını istemiyor değilim.
D) Bu şekilde davranan insanları anlıyor değiliz.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru anlamı taşımamaktadır?

A) Bu sorunun doğru cevabını kim söyleyecek
B) Benimle konuşmak istediğiniz konu bu mu şimdi
C) Ne zaman geleceğini size de mi söylemedi
D) Benim ne anlatacağımı siz de biliyorsunuz

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A) Arkadaşım bugün çok daha iyiydi.
B) Buralar bu mevsimde çok daha soğuktur.
C) Bundan sonra işe daha erken gelmelisin.
D) Eskiden bu sahil kasabası çok daha güzeldi.

15. Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında
B) Gönlümü Maraşlının yaktı kara haberi
C) Savrulmaya başladı karlar etrafımızda
D) Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı

16. Aşağıdakilerin hangisinde “de’lerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Aradıklarını bu pazarda bulabilirsin.
B) Çocuklar aşağıdaki parkta oynuyorlar.
C) Arkadaşlarına karşı hiçte uygun davranmıyorsun.
D) Bu filmi de seyretmiş miydiniz?

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesinin örneği yoktur?

A) İşte nutkumu da baştan sona okudum.
B) Gözlerimin şavkı gitti Sakarya’nın suyuna.
C) Hissetmişti zaferin kokusunu kırat bile.
D) Her geçen seni bizden parça parça götürür.

18. Aşağıdakilerden hangisi iki noktanın (:) kullanıldığı yerlerden değildir?

A) Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra
B) Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonunda
C) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasında
D) Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonunda

19. Atatürk() yıllar boyu şunu tekrar etmiştir () “Yapılan şeylerin şerefi bana değil () millete aittir ()

Bu cümlede ayraçlarla () gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (:) (,) (…)
B) (,) (:) (,) (.)
C) (,) (:) (.) (!)
D) (;) (,) (,) (.)

20. Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor…
Ve bir bayrak dalgalanmak için
Rüzgar bekliyor.
Bu dizelerin konusuna göre türü nedir?

A) Lirik şiir
B) Epik şiir
C) Pastoral şiir
D) Didaktik şiir

ÇÖZÜMLER

1 – C
2 – B
3 – D
4 – D
5 – B
6 – D
7 – B
8 – C
9 – D
10 – B
11 – B
12 – D
13 – D
14 – C
15 – D
16 – C
17 – D
18 – C
19 – B
20 – B

Leave A Reply