Arsenik Nedir? Arsenik Elementinin Özellikleri

0

Arsenik elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Arsenik elementi ile ilgili bilgi.

Periyodik çizelgenin VA grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Bir yarı metaldir. Bir doğal izotopu (75) ve yapay izotopları (68-74 ve 76-81) vardır. Bileşikleri ilkçağdan beri bilinir ve kullanılır. Elementel durumdaki arseniği 1250’de Albertus Magnus’un elde ettiği sanılır. Daha sonra Paracelsus 1520’de,Schroeder de 1649′ da arsenik elde etmek konusunda değişik yöntemler geliştirdiler.

Advertisement

arsenik

Sembolü: As
Atom Numarası: 33
Atom Ağırlığı: 74,92160(2)
Elemet serisi: Yarı metal

Maddenin Hali: Gaz
Görünümü:Gri

PERİYODİK TABLO

Havada ısıtıldığında mavimsi bir alevle yanarak yoğun beyaz As2O3 dumanları verir. Suda çözünmez. Soğukta klorür ve sülfat asitleri etkimez, nitrat asidi ve sıcak sülfat asidiyle arsenit ve arsenat asitlerini verir. Sodyum hidroksit çözeltisi etkimez. Sodyum hidroksitle birlikte eritilirse sodyum arsenit verir. Halojenlerin içinde yanarak holojenür bileşiklerini oluşturur.

Advertisement

Metalik arsenik gri, parlak, kırılgan, metal görünümlü kristallerdir. Havada kaldığında parlaklığını yitirir. Brinell sertliği: 147, Mohs sertliği: 3,5. 100°C’de görünür biçimde buharlaşmaya başlar ve buharlaşma 450°C’de hızlanır. Normal basınçta 615°C’de erimeden süblimleşir. Buharlaşma ısısı: 11,2 kcal/ atom-g, süblimleşme ısısı: 30,5 kcal/ atom-g, erime ısısı: 22,4 kcal/atom-g, özgül ısısı: 0,0822 dielektrik sabiti 10,23 (20°C).

Arsenik Elde Edilmesi:

Arsenik büyük olasılıkla bütün evrende bulunur. Meteoritler % 0,0005 -0,1 oranında arsenik içerir. Yerkabuğundaki oranı % 0,0005 olan arsenik, doğada çok az miktarda elementel olarak ve genellikle gerçek metallerin arsenürleri biçiminde bulunur. Öteki metallerle birleşik durumunda bulunan arsenik bileşikleri içerir. Dünyadaki arsenik üretiminin en büyük bölümü bakır ve kurşun metallerinin elde edilmesi sırasında ele geçer.

Dünya arsenik gereksinmesi özellikle, bakır ve kurşun cevherlerinin işlenmesi sırasında açığa çıkan uçucu baca tozlarından sağlanır. Asıl arsenik cevherlerindeki arsenik miktarı genellikle azdır ve ender olarak % 0,1 oranını aşar. Buna karşılık, işlenen büyük miktarlardaki bakır ve kurşun cevherlerinde bulunan arsenik uçucu olarak oksiti biçiminde bacalarda, toz toplama odalarında ve benzeri toz tutucularda hızla büyük miktarlarda birikir. Biriken tozlardaki arsenik (III) oksit damıtılarak saflaştırılır ve böylece % 99,5; saflıktaki ürün ele geçer. Metalik arsenik, arsenik (III) oksidin kendi ağırlığının dörtte biri kadar odun kömürüyle birlikte, gazla ısıtılmış demir ya da çelik kaplar içinde indirgenmesi yoluyla elde edilir. Metal, donuk bir kızıl sıcaklıkta damıtılır ve su soğutmalı bir yoğunlaştırıcıda toplanır. Kristal biçimindeki bir ürünün elde edilmesi için yoğunlaştırıcının içinde özel sıcaklık ve basınç koşullarının sağlanmış olması gerekir. Karşıt durumda, arseniğin metalik biçimde kullanılmasına uygun olmayan amorf bir yapı oluşur. Bakırın elektrolitik saflaştırılması sırasında arseniğin büyük bir bölümü çözeltiye geçer ve ancak % 10 kadarı anot çamurunda birikir. Arseniğin elektrolit içinde toplanmasına izin verilmez, çünkü 12 g/l’den fazla arsenik bulunduğundan katot üzerinde arsenik toplanır, bu durum da birikmiş bakırın kirlenmesine neden olur. Demir dışı metalleri üreten büyük kuruluşların yıllık beyaz arsenik üretimleri 40-50 bin ton arasındadır. Bu miktarın % 33’ünü ABD, % 30’unu İsveç, % 14’ünü Meksika ve geri kalanın büyük bir bölümünü de Avrupa, Avustralya ve Peru üretir. Dünya arsenik üretimi metal için olan isteklerden çok daha fazladır. İsveç tek başına bütün istekleri karşılayabilecek durumdadır. Bu nedenle genellikle metalürji endüstrisinde arsenik zararlı bir element olarak nitelendirilir. Çok büyük istekler ve yüksek bir fiyat söz konusu olmadıkça arseniğin kazanılması için herhangi bir çaba harcanmaz.

Advertisement

Orpiment NedirGenellikle realgar ile birlikte bulunan limon sarısı renginde mineral, sertlik: 15-2,0; özgülağırlığı: 3,5 9. yüzyıldan beri bilinen mineral, doğuda kozmetik yapımında kullanılmış ve kullanılmaktadır. Günümüzde ise pigment olarak ve arsenik elde edilmesinde kullanılır. Bunların yanında arsenik daha çok kobalt filizi niteliğinde olan simeltin, kobaltit ve eritrin gibi arsenik içeren mineraller biçiminde doğada bulunur


Leave A Reply