Balkanlar’ın Tarihi

0
Advertisement

Balkan yarımadsaının tarihi hakkında kısa bilgi.

BalkanlarBalkanlar’da M.Ö. 2000 yıllarında İlliryalılar (Dalmaçya’da), Yunanlılar (Yunanistan’da), Traklar (Trakya’da), Daklar (Romanya’da), Makedonyalılar (Makedonya’da), Keltler (Sırbistan’da) yaşıyorlardı. Yunanistan, Akalar’dan sonra, M. Ö. 1200 yıllarında Dorlar’ın göçüne sahne oldu. Bu Yunan kavimleri, birçok siteler halindeydiler. Ancak M.Ö. V. yüzyılda aralarında bir birlik kurmuşlardır ki buna da sebep Pers istilasıdır.

Bu sitelerden Atina (Attika’da) ve İsparta (Mora’da) çok tanınmışlar, güç kazanmışlardı. Makedonyalılar, M.Ö. IV. yüzyılda Yunanistan’ı aldılar, az zamanda Balkanlar’ın önemli kısmına sahip olarak Asya içerilerine kadar uzanan bir imparatorluk kurdular. Roma’nın Balkanlar’a el atması ile Yunan siteleri ve Makedonya ortadan kaldırılmış, M.Ö. II. yüzyılda bütün yarımada da Roma egemenliği kurulmuştu. Roma ikiye ayrılınca Balkanlar, Doğu (Bizans) İmparatorluğu’nun payına düştü.

Balkanlar’da Bizans egemenliği Vizigotlar (IV. yüzyıl), Hun Türkleri (Attila) (V.yüzyıl) tarafından tehdit edilmiştir. Ostrogotlar’dan sonra Avar Türkleri (VI.-VII. yüzyıllar) Bizans’ı kuşatabilecek derecede Balkanlar’a yayıldılar. Bu yüzyıllarda Slavların Balkanlar’a gelmesi siyasi bir egemenliğe yol açmamışsa da yarımadanın etnik çehresinin değişiminde etkili olmuştur. VI. yüzyılda Bulgar Türkleri’nin bir kolunun Tuna’nın güneyinde yerleşmesi de yarımadanın tarihinde önemle kaydedilecek olaylardandır.

IX. yüzyıl sonlarında Bulgarlar’ın Türkçe’yi terketmeleri ve Ortodoks Hıristiyan olmaları, Balkanlar’ın tarihini değiştirmiştir. X. yüzyıl başlarında tamamen Slavlaşmış olan Bulgarlar, Balkanlar’da bir imparatorluk kurarak Bizans’ı büyük ölçüde tehdit etmişlerse de 1019’da Bizans, bu imparatorluğu ortadan kaldırmayı başarmıştır. Sırplar ve Hırvatlar gibi Güney Slav kavimleri küçük devletler kurdularsa da bunlar Macar Türkleri’nin kurdukları büyük devlete tabi yaşadılar. Bunlardan Hırvatlar Katolik, Sırplar ise Ortodoks mezhebini kabul etmişlerdir. Sırplar ancak XIV. yüzyıl başlarında bir müddet için önemli bir devlete sahip olabilmişlerdir.

Advertisement

Gene XIV. yüzyılda, bir Latin kavmi olan Romenler, Romanya’da ki iki prenslik (Eflak ve Boğdan = Moldavya) kurdular. Bu devletler Macaristan ve Lehistan gibi iki büyük Katolik devletin nüfuzundan kurtulamamışlardır. XIII. yüzyılda Latinler, Yunanistan’da birtakım devletlere sahip oldular. Bizans’ın talihinin kötüye gitmesinde en önemli rolü oynadılar.


Leave A Reply