Hz. Meryem Kimdir? Hz. Meryem’in Hayatı, Yaşadıkları, Dinimizde Yeri

0
Advertisement

Hz. Meryem (Meryem Ana) kimdir? Meryem Ana’nın hayatı, özellikleri, yaşadıkları, İslamiyette ve Hristiyanlıkta yeri hakkında bilgi.

Hz. meryem

Kaynak: pixabay.com

Hz. Meryem

İsa Peygamber’in annesidir. Dini inanışlara göre, Davut Peygamber soyundan birinin kızıdır, on beş yaşındayken Yusuf adında biriyle nişanlanmışsa da daha ona varmadan, «hiç erkek yüzü görmeden, Allah’ın hikmetiyle» gebe kalıp İsa Peygamber’i dünyaya getirmiştir.

Hristiyanlar, özellikle Katolik mezhebinde olanlar için Meryem en yüksek, en kutsal yaratıktır. Müslümanlar da onun bir erkekle ilgisi olmadan gebe kalıp İsa’yı doğurduğuna inanırlar. Yalnız; Müslümanlar sadece İsa’nın babasız doğduğuna inandıkları halde, Hristiyanlar Meryem’in de «ana rahminde kutsal bir işaretle» vücut bulduğuna inanırlar.

Hristiyan din bilginleri, tarihçileri Meryem’in hayatı, İsa’yı dünyaya getirmesi hak kında değişik yorumlamalar yapmışlardır. Bu yorumlardan birine göre, Meryem, Davut neslinden Ümran adlı bir adamla Hunne adlı bir kadının çocuğudur. Babası ile anasının uzun zaman çocukları olmamıştı. Bunlar çocuk istediklerinden Kudüs’teki Kutsal Ev’e yüzlerini sürüp, bir çocukları olursa o mabedin hizmetine vereceklerine and içtiler. Bu yalvarıştan sonra Meryem dünyaya geldi. Karı-koca sözlerinde durarak, kızlarını tapınağın bekçisi olan Peygamber Zekeriya’ya verdiler. Meryem, on beş yaşına gelince gene Davut neslinden Yusuf’la nişanlandı. Ancak, düğünleri olmadan gebe kaldı. Bu yüzden Yahudiler arasında birçok dedikodu çıktı. Bu arada Zekeriya’dan da şüphe edildi. Yusuf, bütün bu dedikodulara göğüs gererek, nişanlısını korudu.

O sırada Yahudiler’in Kiralı Herodes, kendisine rakîp çıkmasından korkarak, yeni dünyaya gelen çocukların öldürülmesi emrini vermişti. Bu emir, Yusuf’la Meryem’i de telâşa düşürmüştü. Yeni doğmuş olan İsa’yı da alarak Mısır’a kaçtılar. İsa, peygamber olduğunu ileri sürerek ortaya atılınca Meryem, sakin kaldı, faal bir rol oynamadı. Oğlunun çarmıha gerildiğini de gördükten sonra bu faciaya dayanamadı, az osnra öldü.

Öte yandan, başka bir hikâyeye göre de, Meryem’le Yusuf, Filistin’den kaçtıktan sonra, Mısır’a değil, Anadolu’ya gelmişler, Efes’te, bugün Meryemana Kilisesi’nin bulunduğu yere sığınmışlardı.

Advertisement

Hz. Meryem

Kaynak 2 – Hz. Meryem

Hz. Meryem Hz. İsa’nın annesidir (Kudüs İÖ 1. yüzyıl sonları? – İS 1. yüzyıl başları).

Hristiyan kaynaklarınca benimsenen, yaygın bir inanışa göre, İbrani peygamberlerinde Davud soyundan İmran adlı erkekle Hunne adlı bir kadının kızıdır. Uzun süre çocukları olmayan İmran ile Hunne çifti, bir çocukları olsun diye Tanrı’ya yakarırlar, doğacak çocuklarını da Kudüs’te”Kutsal Tapınak”a adayacaklarını bildirirler. Meryem, 15 yaşına gelince Yusuf adlı bir gençle nişanlandırıldı. Ancak evlilik gerçekleşmeden, gebe kalır. Meryem eline erkek eli değmeden gebe kaldığını söyler. Bu sırada İbrani Kralı Herodes, doğan erkek çocuklarının tahtını ele geçirecekleri korkusuyla, hepsinin öldürülmesini emreder. Bu durumdan korkan Yusuf ile Meryem, İsa’yı alarak Mısır’a ya da Türkiye’ye (Efes) kaçarlar.

Meryem’in bakireyken gebe kalıp İsa’ yı doğurması Hristiyan inancının tartışmalı konularından birini oluşturur. Hristiyan inancında Baba ile Oğul’un yanında Ruhülkuds (Kutsal Ruh) yer alır. Meryem, doğrudan doğruya Kutsal Ruh’tan gebe kalarak İsa’yı doğurur. Bu nedenle Tanrı “Baba”, İsa “Oğul”, doğumu sağlayan öğe de “Kutsal Ruh”tur. Bu olay Hristiyanlıkta Baba-Oğul-Kutsal Ruh üçlemesiyle simgeleşir.

Katolik inanışında Meryem’e büyük bir yer ayrılır ve onun hiçbir erkekle ilişkide bulunmaksızın gebe kaldığına inanılır. Cizvitlerde ise bu inanış, İsa, Meryem, Yusuf (İsa’nın babası) biçimini alır. Ortodokslara göre Kutsal Ruh, Oğul’dan değil, Baba’dan çıkmadır. Ortodoks Kilisesi Meryem’in bir erkekle ilişkide bulunmadan gebe kaldığı düşüncesini kabul etmez. Kur’an’da Meryem’e önemli bir yer ayrılmıştır. Ona adanan Meryem Suresi’nin yanı sıra, ayrıca Ali Imran, Tahrimy Nisa ve Maide surelerinde Meryem’in doğuşu, İsa’ya gebe kalışı ve kutsallığı anlatılır. Buna karşın Hristiyanlardan farklı olarak, Tanrı’yı (İsa) doğurduğuna değil, Tanrı’nın isteğiyle gebe kaldığına inanılır. Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe kaldığını Müslümanlar da kabul eder. Ancak bu kendini yaratanı yarattığı anlamına gelmez; tanrısal buyrukla ve insan nitelikleriyle İsa’yı dünyaya getirir. Meryem’in yaşamı, yüzyıllar boyu birçok sanat eserine, çeşitli resim ve heykellere konu oldu.

Advertisement


Leave A Reply