Hz. Zübeyr Kimdir?

0
Advertisement

Hz. Zübeyr Kimdir? Hz. Zübeyr hayatı, kimdir, dönemi, İslam tarihinde yeri ile ilgili bilgi. Aşere-i Mübeşşere kimlerdir, hayatları

Hz. Zübeyr

Hz. Zübeyr Kimdir?

Hz. Muhammed‘in halasının oğlu olan Zübeyr bin el Avvam bin Huveyled bin’Esed. Aşere-i Mübeşşere’dendir. Annesi Safiyye bint Abdulmuttalib’tir. Hz. Zübeyr’in künyesi Ebu Abdullah idi. Eshabü’ş Şura diye adlandırılan ve Hz. Ömer‘in vefatından önce, şehadeti vuku bulursa yeni halifeyi seçmekle görevlendirdiği altı kişiden biri de O idi.

Müslüman Oluşu

Zübeyr (R.A.) da 12 yaşında bir çocuk iken İslam’ın nuru ile şereflenmiştir. Amcası onu bir hasıra bağlayıp altında dumanlı ateş yaktığı halde İslam’dan dönmemiş ve “Asla, küfre ebediyyen dönmeyeceğim” diye bağırabilmiştir.

Hz. Zübeyr her iki Hicret’te de (Habeşistan ve Medine) bulunmuştur. Hz. Muhammed halazadesi olan Zübeyr (RA) ‘i çokça severdi. Hz. Osman‘ın da ona geniş bir muhabbeti olduğu ve hatta kendisinden sonra onun halife olmasını arzuladığı hakkında rivayetler mevcuttur: Oğlu ünlü Abdullah bin Zübeyr bir gün babasına niçin az hadis rivayet ettiğini sormuş. O da çok tekrar edilen şu hadis-i şerifi Resulullah’dan duyduğu cevabını vererek gerçek sebebini açıklamıştır. Demiştir ki: “Ben bizzat Hz. Peygamber‘den duydum dedi ki: Her kim söylemediğim bir sözü bana isnad (yükleme) ederse oturağını ateşte hazırlasın”.

Zübeyr bin El-Avvam (RA) ‘in Allah yolunda ilk kılıç kullananlardan biri olduğu da kaynaklarda zikr olunmuştur. Hz. Peygamber’in ona; “Anam babam sana feda olsun” dediği de rivayet edilmektedir. Beni Kurayza gününde hizmeti büyük olmuştur. Yine belirtildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Her Peygamber için bir havari (yardımcı) vardır; benim havarim (yardımcım) da Zübeyr’dir.”

Advertisement

Hz. Zübeyr’in Kişiliği

Hz. Zübeyr son derecede güvenilir bir zattı: Hz. Osman, Hz. Mikdad, Hz. İbni Mes’ud, Hz. Abdurrahman İbni Avf vb. gibi tanınmış sahabe kendi mallarının muhafazasını bazen ona tevdi etmişlerdir. Fakat o, gerektiğinde bu gibi saygılı zatların çocuklarını infak (harcamalarını yapıp) görevini yerine getirmiş ama bunu çoğu zaman onların mallarından değil kendi imkanlarından sağlamıştır. Söylendiğine göre Hz. Zübeyr’in bin kadar kölesi vardı. Bunlar ona gelir getiriyorlardı. Ama o, bu paradan tek kuruş harcamıyor, hepsini sadaka olarak fakir fukaraya dağıtıyordu.

Hz. Zübeyr’in Öldürülmesi

Hz. Zübeyr’in katli Cemel Günü vaki olmuştur. Dendiğine göre o sabah Hz. Ali ile karşılaşmışlar Ve Halife’nin ona: “Allah seni sevindirsin Resulullah’ın sen Ali ile vuruşacaksın ve ona karşı zalimsin dediğini hatırladın mı?” sorusunu sormuş o da: “Evet şu ana kadar bu sözü hatırlamadım” cevabını verip yürümüştür. Fakat kötü tali yolda Beni Temim oğullarından Amr bin Cermuz, Vadi Siba’da daha iki kişinin yardımı ile onu arkadan vurup katletmiştir. Hz. Ali‘ye sormuşlar: “Safiyye’nin oğlunu öldüren nereye gidecek?” Cevap kesin olmuştur “Cehenneme”.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply