İç Anadolu Bölgesi Hakkında Aradığını Tüm Bilgiler (Maddeler Halinde)

0
Advertisement

İç Anadolu Bölgesi’nin coğrafi, fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, iklimi, ekonomisi, yetiştirilen ürünler, turistik yerleri hakkında bilgi.

İç Anadolu Bölgesi Bölümleri Haritası

İç Anadolu Bölgesi Bölümleri Haritası

Anadolu’nun orta kısmını kaplayan bölge, Güneydoğu Anadolu hariç, bütün bölgelerle komşudur. Doğu Anadolu’dan sonra 2. büyük bölgemiz olan İç Anadolu, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 20’sini kaplar. İç Anadolu Bölgesi’nde yer şekilleri, sade bir yapıya sahiptir, fazla bir çeşitlilik göstermez, Kıyı bölgelerde olduğu gibi burada kıvrım dağlar geniş yer tutmaz ve aşırı engebeliliğe rastlanmaz. Dağ sıraları, bölgenin kuzey ve güney kenarlarında yer alır.

Bölgenin en büyük kısmını geniş plâtolar kaplar. Bu platoların başlıcaları Cihanbeyli, Obruk, Uzunyayla, Haymana ve Kızılırmak (Bozok)’tır. Plâto düzlükleri arasında irili ufaklı bir çok ova bulunur.

Bölgenin yüksek dağları, sönmüş volkanlardır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki bir çizgi boyunca uzanan bu volkanların en yükseği Erciyes’tir (3917 m). Diğerleri Melendiz dağı, Hasan dağı, Karacadağ ve Karadağ’dır. Bu genç volkanlar dizisinin kuzeyinde birçok volkanik yer şekli bulunur, Bu yer şekillerinin en tanınmışları Ürgüp-Göreme çevresindeki peribacalarıdır.

Bölgenin suları, birçok akarsu aracılığıyla değişik havzalara taşınır. En önemli akarsular, biraz daha nemli olan kuzey kesimindedir. Kızılırmak, Sakarya ve Porsuk ırmakları bu kesimin sularını Karadeniz’e ulaştırırlar. Bölgenin diğer akarsuları, kapalı havzalara akar. Kapalı havzaların en önemlisi; aynı zamanda Türkiye’nin de en geniş kapalı havzası olan Konya Bölümü kapalı havzasıdır.

Bu kapalı havzanın çukur kesimlerinde bataklıklar ve sığ göller oluşmuştur» Türkiye’nin ikinci büyük doğal gölü olan Tuz gölü bölgenin orta kesiminde yer alır.

Advertisement

İç Anadolu Bölgesi, çevresi yüksek dağlarla çevrili yayvan bir çanak biçimindedir. Denizden uzak ve deniz etkilerine kapalı olan bu çanakta, yarı kurak karasal bir iklim egemendir. Bölgenin en az yağış alan yeri olan Tuz gölü çevresi ile Konya Ovası’nda, doğal bitki örtüsü bozkırdır Bölgenin kenarlarındaki dağlık alanlarda meşeliklere ve orman alanlarına rastlanır. Bölge, orman varlığı bakımından Güneydoğu Anadolu’dan sonra en son sırada yer alır,

1990 sayımına göre bölge nüfusu 9,2 milyondu, Buna göre Türkiye nüfusunun yaklaşık % 16’sı burada yaşamaktadır. Bölgenin nüfus yoğunluğu son yıllarda artış göstermiştir. Beş on yıl önce Türkiye ortalamasının yarısına yakın bir nüfus yoğunluğuna sahipti. Son yıllarda hızlı nüfuslanması sonucu, nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasına yaklaşmıştır. Buna rağmen kıyı bölgelere oranla az nüfuslanmış sayılır. Kışların uzun sürmesi ve sert geçmesi, yağış azlığı, ürün çeşitlerinin az oluşu ve gelir kaynaklarının kısıtlılığı bu durumun başlıca nedenleridir.

Kentleşme oranı, Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bölge nüfusu daha çok, büyük kentlerde toplanmıştır, Türkiye’nin en büyük 10 kentinden 4’ü bu bölgededir.

Yağış azlığı ve yaz kuraklığının erken başlaması sanayi bitkileri, sebze ve meyve tarımına büyük sınırlamalar getirmektedir. Sulamadan sonra bölge tarımının önemli sorunları arasında nadas yer alır, Türkiye’de nadasa ayrılan toprakların oran olarak en fazla olduğu bölge burasıdır. (% 40).

Bir diğer sorun olan çoraklaşma, çoğu bitkinin gelişmesini aksatacak ya da imkânsızlaştıracak ölçüde toprağın tuzlanmasıdır. Geniş bozkırların varlığı nedeniyle küçükbaş hayvancılık daha yaygındır. Başlıca maden yatakları Eskişehir’de lüle taşı, ve borasit, Konya’da cıva, Ankara’da linyit ve manganez, Kayseri’de demirdir. Başta Tuz gölü olmak üzere birçok yerde tuz üretimi yapılır, Hacıbektaş ve Gülşehir’de kayatuzu yatakları vardır. Yer şekillerinin ulaşıma elverişli olması nedeniyle bölge, oldukça önemli yolların geçtiği canlı bir ulaşım alanıdır.

İç Anadolu Bölgesinde Yetişen tarım Ürünleri

Advertisement

BÖLGENİN BÖLÜMLERİ

A – KONYA BÖLÜMÜ

Bölgenin, Toros yayı içinde yer alan güney ve güneybatı bölümüdür» Yer şekillerinin, bölgenin diğer bölümlerine göre en silik olduğu Konya Bölümü, Iç Anadolu’nun genel özelliklerini en tipik biçimde yansıtır.

Başlıcaları
 • Tuz gölü çanağı,
 • Konya-Karapınar-Ereğli ovaları,
 • Eber ve Akşehir göllerinin çanakları

olan kapalı havzalar birbirlerinden tepe ve platolarla ayrılmıştır. Ayrıca Karacadağ ve Karadağ volkanları ile bazı basık dağ sıraları da bu bölümde yer alır.

Fazlaca aşınıma uğramış Karacadağ’ın güneybatısında, Acıgöl ve Meke tuzlası adıyla anılan iki krater gölü yer alır. Burada genç volkan külü konileri dikkati çeker,

Konya Bölümü, Türkiye’nin en kurak yerlerindendir. Topraklar genellikle kumlu ve tuzludur Kıraçlaşmanın yaygın olduğu bu bölüm, bölgenin en az nüfuslanmış yeridir. Konya, bölümün en büyük kentidir, İlkçağdan beri önemli yolların kavşağında yer almıştır« Zengin ve çok geniş bir tarımsal alanın merkezi olan kent, son yıllarda hızla büyümüş; ticaret, sanayi, hizmet ve kültür merkezi olarak önemini arttırmıştır.

Konya Bölümü’nün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Tahıl ürünleri (başta buğday olmak üzere) en geniş alanları kaplar» Bölüm, Türkiye buğday üretiminin % 25’ini sağlar. Buğdaydan sonra arpa, şekerpancarı ve haşhaş bölümün öteki önemli ürünleridir, Baklagil üretiminin de önem kazandığı bölümde, sebze ve meyve bahçeleri ile bağlar geniş alanlar kaplar.

Bölümde, özellikle küçük baş hayvancılık çok önemli bir geçim kaynağıdır. Tiftik, yapağı, et ve deri üretimi oldukça fazladır. Bölümde çeşitli sanayi kuruluşları yer alır. Halıcılık (özellikle Halıcı’da) önemli uğraşlardandır, Sarayönü Cıva işletmesi bölümün madene dayalı başlıca sanayi kuruluşudur»

Ereğli, Karaman, Aksaray, Akşehir, Cihanbeyli, Çumra ve Ilgın bölümün diğer merkezleridir»

B – YUKARI SAKARYA BÖLÜMÜ

Bu bölüm, bölgenin kuzeybatısını kaplar. Aynı doğrultuda uzanan dağlarla, bunların arasında uzanan ovalar ve plâtolar bölümün başlıca yer şekillerim oluşturur. Konya Bölümü’ne oranla burada yer şekilleri daha engebeli, yağış biraz daha fazladır. Kuzeydeki tepelik alanlarda yer yer ormanlık alanlar bulunur,

Konya Bölümü’nde geniş alanlar kaplayan kapalı havzalar burada ortadan kalkar. Bölümün suları büyük ölçüde Sakarya ve kolları tarafından toplanarak Karadeniz’e boşaltılır. Bölümdeki alçak düzlüklerin en genişleri Ankara ve Eskişehir ovalarıdır.

Yukarı Sakarya Bölümü, önemli yolların geçtiği alandadır, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinden gelen yollar, buradan geçerek İç Anadolu’ya ve diğer bölgelere uzanır. İkliminin daha yağışlı olması ve önemli yollar üzerindeki elverişli konumuyla bölüm, çok nüfuslanmıştır. Bölgenin en kalabalık bölümü burasıdır Bölge nüfusunun yarısından çoğu bu bölümde toplanmıştır. Kentleşme oranı da yüksektir. Türkiye’nin 2. büyük kenti olan Ankara ile, büyük kentlerimiz arasında yer alan Eskişehir burada yer alır,

Polatlı önemli ölçüdeki buğday üretimi ile hızla gelişen bir tarım ve ticaret merkezidir, Haymana ve Sivrihisar da bölümün diğer kentlerindendir. Yukarı Sakarya Bölümü’nün önemli bir ekonomik özelliği, tarım dışı sektörlerde (hizmet, sanayi, ticaret) çalışanların öteki bölümlere göre çok daha fazla olmasıdır. Bunun başlıca nedeni, aynı zamanda birer sanayi ve ticaret merkezi olan büyük kentlerin, bu bölümde yer almasıdır. Tarım ve hayvancılık bölümün ö-nemli geçim kaynaklarındandır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, pirinç ve şekerpancarıdır. Çok sayıda koyun ve tiftik keçisi yetiştirilir, Yapağı, tiftik ve deri önemli gelir getiren hayvansal ürünlerdir.

Advertisement

Seyitgazi (Eskişehir) çevresindeki bor mineralleri, lüle taşı, krom, amyant yatakları ile Ankara dolaylarının linyit yatakları bölümün başlıca yeraltı zenginlikleridir.

İç Anadolu Bölgesi Haritası

C – ORTA KIZILIRMAK BÖLÜMÜ

Orta Kızılırmak Bölümü, Kızılırmak’ın bölgede çizdiği yay içinde yer alır. Bölümün orta ve kuzey kesimi başta Bozok Plâtosu olmak üzere platolarla kaplıdır. Kızılırmak ve kolları tarafından derince yarılmış olan bu plâtolar doğuya doğru giderek yükselir. Bölümün güneyindeki yanardağlar Erciyes, Melendiz Dağı ve Hasan Dağı, bölgenin en yüksek dağlarıdır. Bölümde, lâvlarla ve volkan külleriyle kaplı alanlar geniş yer tutar.

Bu bölümde iklim, Konya Bölümü’ne göre daha nemlidir. Bu özelliğiyle diğer bölümlerden ayrılır. Tarım alanlarının oranı genel olarak yüksektir. burada kırsal nüfus yoğunluğu bölge ortalamasının çok üstündedir. Bölümün en büyük kenti Kayseri’dir.

Ürgüp-Göreme-Nevşehir çevresinde volkan tüflerinin aşındırılmasıyla oluşmuş peri bacaları geniş alanlar kaplar. Peri bacalarının içinde yer alan çok sayıdaki kaya kiliseleri, saraylar, konutlar ve yeraltı şehirleri ülkemizin gözde turizm varlıklarındandır.

Bölümün güney kesimindeki diğer başlıca kentler Nevşehir ve Ürgüp (turistik yerler) Niğde (çimento fabrikası, iplik halı, yedek parça yapımı, elma yetiştiriciliği) Bor (şeker fabrikası) ve Develi’dir.

Bölümün orta ve kuzey kesiminde kentleşme daha düşüktür. Başlıca kentler Kırşehir (yem sanayi, tuz üretimi, tarım aletleri yapımı, lâstik fabrikası, gıda fabrikaları vb.), Yozgat (bira, çimento ve un fabrikaları) ve Çankırı” dır. Bölümün bu kesiminde en önemli kent Kırıkkale’dir. Orta Anadolu Petrol Rafinerisi bu kenttedir. Yumurtalık’tan buraya kadar döşenmiş olan borularla, sevk edilen ham petrol bu tesislerde arıtılır.

Bölüm ekonomisinde tarım ve hayvancılık başta gelir. Başlıca ürünler buğday, arpa, şekerpancarı, baklagiller ve meyvelerdir. (özellikle elma, üzüm ve badem). Bölüm, çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip sayılmaz. Cıva (Niğde), çinko ve demir (Kayseri), Fluorit (Kırşehir ve Yozgat), Jips (alçıtaşı) ve kayatuzu (Çankırı) yatakları vardır. Kırşehir’in kendine özgü renkli mermeri olan oniks, atölyelerde işlenerek turistik eşyalara ve süs eşyalarına dönüştürülmektedir.

D – YUKARI KIZILIRMAK BÖLÜMÜ

İç Anadolu’nun en küçük ve en engebeli yeri olan Yukarı Kızılırmak Bölümü, bölgenin Doğu Anadolu’ya komşu olan kısmını oluşturur. Dağlarla çevrili bir havza görümündeki bölümde, tarım alanları fazla yer tutmaz.

 • Kışların sert geçmesi,
 • Yükseltinin fazla olması ve
 • Tarımsal verimin düşük olması
 • Sanayiinin yetersizliği

gibi nedenlerle burası bölgenin en az nüfuslanmış bölümüdür. Kentleşme oranı da düşüktür. Bölümün en önemli kenti Sivas’tır. Bölümün diğer merkezleri Yıldızeli, Şarkışla, Bünyan ve Gemerek’tir. Bünyan, kaliteli halıları ile ün kazanmıştır.

Bölümde buğday, arpa, çavdar ve şekerpancarı başlıca tarım ürünleridir. Başta koyun olmak üzere, küçük baş hayvancılık da önem kazanmıştır. Bölümdeki arazide, alçı taşının yaygın oluşu nedeniyle tarımsal verim düşüktür. Bölümde demir, krom ve linyit yatakları işletilmektedir.

Advertisement
İç Anadolu Bölgesi Bölümleri

İç Anadolu Bölgesi Bölümleri

BÖLGENİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ

İç Anadolu Bölgesi’nin Türkiye ekonomisine en büyük katkısı, tarım alanındadır. Eskiden beri, buraya “tahıl ambarı” denilmesinin nedeni, yurdumuzda tahıla ayrılan toprakların yarısının bu bölgede/yer almasıdır,

 • Buğdayın, yaklaşık yarısı
 • Yeşil mercimeğin büyük bir bölümü ile
 • Arpa, patates ve şekerpancarının yaklaşık yarısı
 • Haşhaşın dörtte biri bu bölgede üretilir.
 • Fasulye ve nohut üretiminin de yaygın olduğu bölgede,
 • Meyvecilik (üzüm, elma, armut, kayısı vb.) oldukça gelişmiştir,.

İç Anadolu, nüfusumuzun beslenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

Türkiye koyun varlığının 3’te biri, kıl keçilerinin önemli bir kısmı ve tiftik keçilerinin 4’te 3’ü bu bölgededir. Bölgeye özgü hayvanlardan Ankara keçisi değerli bir ticari ürün olan tiftiği ile ünlüdür. Başlıca hayvansal ürünler başta tiftik olmak üzere yün, et, süt , süt ürünleri, yumurta ve baldır. Bölgede özellikle son yıllarda sığır besiciliği yaygınlaşmıştır.

Türkiye sanayii üretiminin yaklaşık % 15’i bu bölgenin payına düşer. Bu bakımdan, Marmara Bölgesi’nden sonra Ege Bölgesi ile birlikte 2. sırayı .alır. Ülkemizin 5 petrol rafinerisinden biri de bu bölgededir.

İç Anadolu, ulaştırma sektöründe önemli bir paya sahiptir. Bunu sağlayan nedenlerin başında, bölgenin elverişli, konumu gelir. Her biri bir kenarda yer alan diğer bölgeler, İç Anadolu’dan geçen yollarla birbirine bağlanır. Bölgenin bu özelliği en eski çağlardan beri önemini arttırmıştır.

İç Anadolu Bölgesinden Bir Görünüm

İç Anadolu Bölgesinden Bir Görünüm

BÖLGENİN TÜRKİYE TURİZMİNDEKİ YERİ

İç Anadolu; doğa, tarih ve kültür değerleri açısından çok zengin bir bölgemizdir. Ancak turizm potansiyeli henüz yeterince değerlendirilmiş değildir. Bölgenin en önemli turistik yöreleri Ürgüp-Göreme çevresindeki Göreme, Avanos ve Zelve vadileri ile Aksaray’daki Ihlara Vadisi’dir. Çok eski bir yerleşme alanı olan İç Anadolu, tarihi kalıntılar bakımından oldukça zengindir.

Bölge, göl varlığı bakımından zengindir. Yarı kurak iklimli bölgede, baraj gölleri ve doğal göller, özellikle günü birlik ya da hafta sonları gidilebilen gezi ve dinlenme alanlarıdır.

Bölgedeki bazı sulak alanlar kuşların barınak yeri haline gelmiş ve “kuş cenneti” olarak ünlenmiştir. Kayseri yakınındaki Sultansazlığı ile Tuzla gölü; Kırşehir yakındaki Seyfe gölü, Akşehir ve Eber gölleri bu özellikleriyle tanınmıştır.

Bölgenin, özellikle sağlık turizmi açısından önemli bir özelliği de kaplıcaları ve maden sularının varlığıdır. Haymana, Ayaş, Eskişehir, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat kaplıcaları ile içmeceleri turizm alanında giderek gelişen konaklama tesisleriyle önem kazanmaktadır.


İÇ ANADOLU BÖLGESİ ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE ÖZET

Yerşekilleri

 1. Etrafı yüksek dağlarla çevrili çukur alan özelliğindedir.
 2. Yerşekilleri sadedir. Engebe ve eğim azdır. Ova ve platolar geniş yer kaplar.
 3. Ovalar: Konya Ovası, Ereğli Ovası, Yukarı Sakarya Ovaları
 4. Platolar: Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Kızılırmak Platosu ve Uzun Yayla platolarıdır.
 5. Düzlüklerin yaygın olması tarım alanlarının geniş olmasını sağlamıştır.
 6. Deniz etkisine kapalıdır. Kurak iklim özellikleri görülür.
 7. Sönmüş volkan konileri olan Erciyes, Hasan, Melediz, Karadağ ve Karacadağ bulunur.
 8. Kızılırmak ve Sakarya ırmaklarının bir bölümü bölgenin içinde kalır.
 9. Tuz Gölü ve çevresi Türkiye’nin başlıca kapalı havzalarındandır. Akşehir ve Eber gölleri tektonik göller olup, Ankara yakınlarındaki Eymir ve Mogan gölleri alüvyal set gölüdür.

İklim ve Bitki Örtüsü

 • Step İkliminin tipik özellikleri yaşanır.
 • Kışlar sert, soğuk, karlı, yazlar sıcak ve kurak geçer.
 • Yıllık yağış miktarı az olup en çok yağış genellikle ilkbahar aylarında düşmektedir.
 • Tuz Gölü ve çevresi Türkiye’nin en az yağış alan yöresidir.
 • Bölgenin çoğu yeri bozkırlarla kaplıdır (Antropojen bozkırlar görülür).
 • Kestane ve kahverengi step toprakları yaygın olarak görülür.
 • Ormanları azdır.
 • Kestane ve kahverengi step toprakları yaygın olarak görülür.
 • Yarı kurak iklim özelliği tarımda sulama sorununu ortaya çıkarmıştır.
 • Yağışın az olması, kışların soğuk geçmesi tarımsal üretimi, ürün çeşidini azaltır.

Nüfus ve Yerleşme

 • Nüfus, akarsu boylarında, su kaynaklarının yakınlarında ve bölgenin sınırlarına yakın kısımlarında toplanmıştır.
 • En yoğun nüfuslu yöreler; Ankara, Kırıkkale çevresi olup, Konya Ovası, Tuz Gölü çevresi, Sivas Yöresi tenhadır.
 • Toplu köy tipi yaygındır.
 • Toprak ve kerpiç evler görülür.
 • Kentli nüfus oranı kırsal nüfustan fazladır.

Tarım ve Hayvancılık

 • Bölgenin Türkiye ekonomisine en önemli katkısı tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık alanındadır.
 • Tarım yapabilecek alan geniştir. Fakat nadasa bırakılan toprak çok fazladır.
 • Düzlüklerin geniş yer kaplaması makineli tarım için elverişlidir.
 • Kuru tarım yaygındır. Arpa ve buğday yetiştirilir.
 • Türkiye’nin tahıl ambarı diye anılır.
 • Kızılırmak boylarında, Kapadokya yöresinde meyvecilik, bağcılık yapılır.
 • Bozkırların yaygın olması küçükbaş hayvancılığa olarak sağlamıştır.
 • En çok koyun beslenen bölgedir.
 • Tiftik keçisinin ana vatanıdır.

Madenler Enerji Kaynakları ve Endüstri

 • Bölgede çıkarılan başlıca yeraltı kaynakları:
  Cıva: Konya Sarayönü’nde
  Lületaşı: Eskişehir’de
  Linyit: Eskişehir’de, Sivas’ta
  Demir: Kayseri’de Sivas’ta
  Jips: Çankırı’da çıkarılır.
 • İç Anadolu madenler ve enerji kaynakları bakımından çok zengin değildir.
 • Tuz Gölü, Türkiye’nin önemli tuz yatağıdır.
 • Hirfanlı barajı, hidroelektrik santrali önemlidir.
 • Başlıca endüstri merkezleri; Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Kayseri’dir.
 • Lokomotif, tarım makineleri, şeker, dokuma, çimento, tuğla, kiremit fabrikaları, un ve unlu mamuller üreten tesisler vardır.
 • Kırıkkale’de petrol rafinerisi, silah fabrikası ve makine kimya endüstrisine ait askeri malzeme üreten tesisler vardır.

Ulaşım Ticaret ve Turizm

 • Bölge ulaşım yönünden önem taşır.
 • Kara ve demiryolu ulaşımı gelişmiştir.
 • Ülkeyi kuzey – güney, doğu – batı doğrultusunda bağlayan yollar bu bölgeden geçer.
 • Yer şekilleri sade olduğu için yol yapımı kolay, kilometre maliyeti düşüktür.
 • Bölge kavşak durumunda olduğu İçin ticaret gelişmiştir.
 • Peribacaları Ürgüp ve Göreme çevresinde yer alır. Oldukça fazla turist çeker.
 • Hitit, Selçuklu ve Osmanlılara ait tarihi değerler ile Mevlana, Hacı Bektaş Veli gibi düşünürlerin türbeleri önemli turizm zengilikleridir.

Bölgenin Bölümleri

YUKARI SAKARYA BÖLÜMÜ

 • İç Anadolu’yu Marmara ve Ege’ye bağlayan yollar üzerindedir.
 • Ankara ve Eskişehir başlıca illerdir.
 • En yoğun nüfuslu bölümdür.
 • Kentli nüfus oranı fazladır.
 • Endüstri gelirleri diğer bölümlerden fazladır.
 • En çok göç alan bölümüdür.

KONYA BÖLÜMÜ

 • Bölgenin ve Türkiye’nin en az yağış alan bölümüdür.
 • Bölgenin en tenha yerleri bu bölümdedir.
 • Türkiye’nin buğday üretiminin 1/4’ünü bu bölüm verir.
 • Kerpiç evler yaygındır.
 • Su kaynakları başında toplu köyler görülür.
 • Konya, Karaman başlıca illerdir.

ORTA KIZILIRMAK BÖLÜMÜ

 • Volkanik alanlarda verimli tarım toprakları vardır.
 • İç Anadolu Bölgesi’nde, köy nüfusunun en fazla olduğu yerler bu bölümdedir.
 • Endüstri gelirlerinde Yukarı Sakarya Bölümü’nden sonra 2. sırada gelir.
 • Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat başlıca merkezlerdir.
 • Kayseri önemli bir sanayi ve ticaret merkezidir.
 • Nevşehir, Ürgüp, Göreme yörelerindeki peribacaları oluşumları yeraltı şehirleri, kaya içine oyulmuş ev ve kiliselerle önemli turizm değerleridir. Bu nedenle bölüm, iç Anadolu bölgesinde turizm geliri en fazla olan bölümdür.

YUKARI KIZILIRMAK BÖLÜMÜ

 • Bölgenin en yüksek ve engebeli bölümüdür.
 • Bölgede en düşük sıcaklıklar bu bölümde ölçülür.
 • Nüfus yoğunluğu azdır.
 • Kırsal nüfus fazladır.
 • Tarım ve endüstri geliri en az olan bölümüdür.
 • Başka bölgelere göç veren bölümdür.
 • Sivas en önemli merkezdir.
 • Şehirleri: Ankara, Eskişehir, Konya, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Kayseri
 • Bölgenin komşu bölgeleri: Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi,

Özellikleri:

İç Anadolu Bölgesi en eski yerleşimlerin kurulduğu ender yerlerdendir. Bir çok medeniyete beşiklik etmiştir. Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminin tarihi eserleriyle doludur.

Yurdumuzun iç kesimindedir. Başkentimiz Ankara bu bölgededir. Denize kıyısı yoktur. Kuzeyi Kuzey Anadolu, Güneyi ise Toros dağları ile sınırlandığı için deniz etkisine açık değildir. Türkiye’nin ikinci büyük bölgesidir. Ortalama yükselti 1000 metredir. Plato ve ovalarla kaplıdır. En önemli dağları volkanik dağlar olan;Erciyes Dağı, Hasan ve Melendiz Dağları ile Karadağ ve Karacadağ’dır. Kızılırmak ve Sakarya Nehrinin önemli kısmı bu bölgededir. İklim karasaldır. Yani kışın sert geçer, yazın kurak ve sıcaktır. En fazla yağış ilkbahardadır. Bitki örtüsü ise Bozkırdır. Tuz Gölü bu bölgededir.

Advertisement
 • Ovaları:Sakarya Ovası, Konya Ovası,
 • Platoları: Cihanbeyli,Haymana,Obruk, Bozok ve Uzunyayla Platoları.

BÖLGENİN “EN”LERİ

 • İkinci büyük bölgemizdir.
 • Tahılın en çok yetiştiği bölgemizdir.
 • Türkiye’nin en eski yerleşimi bu bölgededir.(Çatalhöyük ve daha sonrada Hititler)
 • Başkentimiz bu bölgededir.
 • Nasreddin Hoca, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli gibi önemli kişiler bu bölgede yaşamıştır.

EKONOMİK FAALİYETLER

Genel olarak kurak olan bölgede tarım sulama şartlarına göre yapılır. Ülkemizin tahıl ambarıdır. Buğday ve arpanın en çok yetiştiği bölgemizdir. Şeker pancarı,elma, armut ve sebze de yetiştirilir. Maden olarak tuz, lületaşı,linyit ve bor çıkarılır. Makine, lokomotif, şeker,un,çimento, uçak ve gıda sanayi gelişmiştir.

İç Anadolu Bölgesi İlleri

BAZI TARİHİ VE TURİSTLİK YERLERİ:

 • -Ankara’da; Anıtkabir, Etnografya Müzesi, İlk TBMM. Nevşehir’de; Kapadokya, Avanos, Yeraltı şehirleri, Hacı Bektaşi Veli Türbesi,
 • -Kayseri’de; Erciyes Dağı, Eski Evler, Konya’da; Mevlana Türbesi,
 • -Eskişehir’de; Odunpazarı Evleri, Yazılıkaya,
 • -Sivas’ta; Divriği Ulu Cami ve Sivas Gök Medrese.


Leave A Reply