İnsan Hakları Günü İle İlgili Yazı – 10 Aralık İnsan Hakları Günü ve Önemi

3
Advertisement

İnsan Hakları günü ne zamandır? 10 Aralık İnsan Hakları gününün önemi ve anlamını anlatan yazı, hakkında bilgi.

İnsan Hakları Günü

İnsan Hakları Günü İle İlgili Yazı

Dünya üzerinde insanlar yaşadıkça hayatın anlam ve önemi vardır. Üzerinde insan yaşamayan bir dünyanın ne kadar boş ve ne kadar anlamsız olduğunu ifade etmeye gerek yoktur. Dünya kuruldu kurulalı, insanlar sürekli ve çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle birbirlerini yok etmeye çalıştılar ve büyük savaşlar çıkardılar. Bu savaşlarda milyonlarca insan öldü, öldürüldü. Yüzbinlercesi ise sakat kaldı. Yüzbinlerce aileyi kimsesiz, milyonlarca çocuğu yetim bırakan bu savaşlar insanlık için ancak bir daha olmamak şartı ile bağışlanabilecek büyük bir yüz karasıdır.

Eski çağlarda, insanlar arasında bugünkü gibi eşitlik yoktu. insanlar renklerine, din, dil, ırk ve cinslerine göre sınıflandırılıyordu. Toplumların üst kesiminde olup, yüksek tabakaya dahil kişiler rahat ve zevk içinde yaşıyor; alt tabakadaki insanlar ise sefalet ve yoksulluk içinde yüzüyorlardı.

Eskiden insanlar bir eşya gibi ondan ona satılırdı. Böylelerine köle denirdi. Kölelerin hiçbir hak ve özgürlüğü yoktu. Efendisi ne derse onu yapmak zorundaydı. Efendilerine karşı gelen köleler ya kırbaçlanır ya da ölüm cezasına çarptırılırdı. insanlığa yakışmayan bu tür davranışlar zamanla daha da artarak baskı ve zulüm dayanılmaz bir hal aldı.

Günün Tarihçesi

İnsanların özgür olması gerektiği ve bütün insanların eşit olduğu yolundaki düşünceler ve çalışmalar ilk kez 1776 yılında Amerika ve Avrupa’da başlamıştır. Daha sonra Fransız halkı bu düşünceyi, başlarındaki kötü yöneticilerine karşı insanlığın gidişatını değiştirecek biçimde geliştirerek 1789 yılında kanlı bir ihtilal yaptı. Tarihlerde “Büyük Fransız ihtilali” diye anılan bu olaydan sonra da ilk “insan Hakları Beyannamesi” yayımlandı. Bu hareketler 19. yy.’da daha da gelişerek devam etti.

Advertisement

Savaş ve kölelikten kurtulmak isteyen insanlara, ikinci Dünya Savaşı yıllarında Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere’nin kendi aralarında vardıkları bir anlaşmayla; yaşama ve korunma arzusunu pekiştirip, geniş hak ve özgürlükler verildi. Daha sonra tüm ulusların dayanağı Birleşmiş Milletler Örgütü, 10 Aralık 1948 tarihinde “insan Hakları Evrensel Bildirisi”ni bütün dünyaya duyurdu. Her yıl 10 Aralık’ta bu bildirinin ilan edilmesinin yıl dönümünü kutlarız.

İnsan Hakları Bildirisi, insanın değerini, onun hak ve özgürlüklerini tanıtan bir bildiridir. insanlar hangi ırktan, hangi dil ve dinden olursa olsun kardeştirler. Birbirlerine karşı hak ve özgürlük yönünden eşittirler. insanların ellerinden alınamayacak temel hak ve özgürlükleri vardır. işte bu bildiride bunlar açıklanıp, korunmaya çalışılmaktadır. Ama ne yazıkki, yeryüzünde hala milyonlarca insan hak ve özgürlüklerinden yoksun, aç ve sefil yaşamaktadır. Bizlere düşen görev; ilerideki yıllarda yapacağımız çalışmalarla böyle insanlara yardımcı olup, hak ve özgürlüklerinin tanınmasını sağlamaktır.

İnsan Hakları Günü

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Özet

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde yayımlanan ve kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin özet olarak maddeleri şunlardır:

  1. Hangi ulustan olursa olsun insanlar, özgür, eşit ve kardeştir.
  2. insanlar ve kişiler hor görülemez. Onlara çeşitli nedenlerle baskı yapılamaz.
  3. Özgür yaşamak ve kişilik güvenine sahip olmak herkesin hakkıdır.
  4. Kimsenin fikir ve söz özgürlüğüne, rahatına ve mutluluğuna engel olunamaz.
  5. Hiç kimse işkenceye, eziyete, insanlık dışı ve onur kırıcı cezalara çarptırılamaz.
  6. Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamaz.
  7. Herkesin, çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma koşullarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır;
  8. Anne ve baba, çocuklarına verecekleri eğitim şeklini seçmek hakkına sahiptir.
  9. Hiç kimse keyfi olarak tutulamaz, alıkonulamaz veya sürülemez.
  10. Her şahsın eğitimden yararlanma hakkı vardır. Eğitim parasızdır. Hiç olmazsa ilk ve temel eğitim bölümlerinde böyle olmalıdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki öğretimden herkes faydalanmalıdır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.

Görüldüğü gibi, yüce Atamızın söylediği “Yurtta sulh, cihanda sulh” parolası, tam da bildirinin özünü yansıtmaktadır. Türk Ulusu olarak bildiriye aynen uymaktayız. Tüm uluslar gibi biz de 10 Aralık 1948’de bu bildiriyi imzalayarak kabul etmişizdir. Atamızın söylediği yolda ışık tutan bu bildiri, biz Türkler için kabul edilmeyecek bir şey değildir. Her 10 Aralık yurdumuzda da insan Hakları Günü olarak kutlanır. Okullarda törenler; radyo, televizyon ve diğer iletişim araçları yoluyla programlar düzenlenir. Tüm bu düşünce, çaba ve çalışmaların amacı, insanların daha iyi yaşama olanaklarına sahip kılınmasıdır. insana, insan olmasının önem ve değerini kavratmak, tüm insanlık içinde sevginin, dostluğun yerleşmesini sağlamaktır.

İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Çok eski zamanlarda güçlüler, zayıfları tutsak etmiş, köle yapmış; onlara insana yakışmayan davranışlarda bulunmuşlar; ayrıca kendileri gibi inanmayanlara, düşünmeyenlere eziyet ve işkenceler etmişlerdir. Bunların tümü utanılacak hareketlerdir.

Advertisement

Sonraları işkenceye, haksızlığa ve insan alıp satmaya karşı çıkılmış, gerekli önlemlerin alınması istenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluş yıllarında (1776), “Bağımsızlık Bildirisi” yayımlandı. Burada insanların doğuştan özgür, eşit ve bağımsız oldukları vurgulanmıştır.

1789 Yılında Fransa’da bir devrim oldu, kurucu meclis, “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi” ni açıkladı. Bildiride insanların özgür ve eşit doğduğu, egemenliğin milletin elinde bulunduğu belirtilmiştir. Yine bildiriye göre insanların özgürlük, güvenlik gibi haklarının alınmasına ve işkenceye karşı direnme, mülk edinme hakları vardır. İnsanlar, bu haklarını başkalarına bırakamazlar.


3 yorum

Leave A Reply