Karahanlılar Hakkında Kısa Bilgi

0
Advertisement

Karahanlılar nerede, ne zaman, kim tarafından kurulmuştur, tarihi, özellikleri nelerdir? Karahanlılar Hakkında Kısa Bilgi

karahanlilarKarahanlılar;(840-1212)

Uygurlara bağlı bulunan Karluklar, Uygurların yıkılması üzerine bağımsızlık ilan ettiler. Karluklara katılan Yağma ve Çiğil Türkleri Balasagun’u başkent yaparak Karahanlı devletini kurdular.

Devletin kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır. Karahanlılar İslamiyeti ise Satuk Buğra Han döneminde kabul ettiler. En güçlü dönemleri Bilge Kül Kadir Han zamanıdır. Horasan egemenliği yüzünden savaşlar oldu. Ceyhun nehrinin sınır olduğu bir anlaşma ile dost oldular. Samanoğullarını yıkarak Maverannehir bölgesini ele geçirdiler.

Kadir Han’dan sonra oğulları Bazır Arslan Han ile Oğulcak’ın, taht kavgaları sonrasında Doğu ve Batı Karahanlılar olarak ikiye ayrıldılar. Doğu Karahanlılar, Karahitay Türkleri, Batı Karahanlılar ise Büyük Selçuklu egemenliğine Sultan Sencer döneminde girdiler, son olarak Harzemşahların himayesine girdiler.

Özellikleri:

Advertisement

1. İlk Müslüman-Türk devletidir.

2. Türk kültürüne önem verdiler;

Kutagu Bilig, Yusuf Has Hacib, Divan-ı Lügat-it Türk, Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmış önemli eserlerdir.

3. Türkçe resmi dil olarak kullanılmıştır, bilim dilinde Arapçaya yer verilmiş, Uygur yazısını da kullanmışlardır.

*** Hükümdarlara devlet idaresinde No-yan denilen vezirler yardımcı olurlardı.

*** Ordulara subaşı komuta ederdi, orduda hastane örgütü ve posta servisi vardı.

Advertisement

*** İslamiyeti kabul ettikleri halde Türklük özelliklerini devam ettirdiler.


Leave A Reply