Karaman İbrahim Bey İmareti Hakkında Bilgi

0

Karaman İbrahim Bey İmareti nerededir? İbrahim Bey İmareti konumu, tarihçesi, özellikleri, Karaman İbrahim Bey İmareti mimari yapısı hakkında bilgi.

Advertisement

Karaman İbrahim Bey İmareti

Karaman İbrahim Bey İmareti; Karaman’da Karamanlı beyi İbrahim‘in 1432-33’te yaptırdığı medresedir. Yaklaşık 20 m x 23 m boyutlarında dikdörtgen planlı, kesme taştan bir yapıdır. Kuzeye bakan ön cephesinin sağ köşesinde tek şerefeli bir minare vardır. Son zamanlarda yapılan bir onarımda bu cephenin geri kalan bölümünün önüne, eskiden de var olduğu kabul edilen, üç kubbeyle örtülü bir son cemaat yeri eklenmiştir. Tam ortadaki mermer giriş kapısı dışarı taşkın değildir. İnce bir bordürle çevrilmiş, bunun içine bir penci kemer getirilmiştir. Bordürle kemer arasında kalan üçgen alanlar kabartma rumilerle bezelidir. Kapı boşluğunun üstü iki renkli, geçmeli mermerlerden oluşan bir basık kemerle örtülüdür. Kapının arkasındaki giriş eyvanından avluya geçilir. Eyvanın sağında ve solunda enlemesine dikdörtgen planlı birer oda, bunlardan sağdakinin içinde yukarı kata çıkan merdiven vardır.

Mimari Özellikleri

Kare planlı avlu, ortasında bir açıklığı bulunan, yaklaşık 9,5 m çapındaki bir kubbeyle örtülüdür. Kubbeye geçiş yelpaze biçimli üçgenlerle sağlanmıştır. Sağda ve solda birer oda ve yan eyvanlar yer alır. Odalara doğrudan avludan değil, hemen bitişiklerindeki dar birer ön mekândan geçilerek girilir. Eyvanlar da iki yanda tam ortada değil, avlunun ucundadır. Dördüncü kenarın ortasında, giriş eyvanının karşısına ana eyvan gelir. Bunun kıble duvarındaki çini mihrap sökülerek İstanbul’da çini müzesine dönüştürülen Çinili Köşk’e götürülmüştür. Kalan izlerden duvarlarının da zamanında çini kaplı olduğu anlaşılan ana eyvanın iki yanında, kubbeyle örtülü birer dershane odası vardır. Orta avludan başka bu dershanelerle ana eyvan da iki kat boyunca yükselir. İki yandaki ve giriş cephesindeki mekânların üzerinde ise ikinci kat odaları yer alır.

Kare planlı türbe, medresenin batı cephesinin güney ucuna bitişiktir; güney, batı ve kuzey cepheleri açıktadır. Dörder basamaklı iki kollu bir merdivenle çıkılan giriş kapısı oldukça sadedir. Kapı yüksekliğinin biraz üstünde gövdenin planı sekizgene dönüşür. Türbenin üzeri içeride kubbeyle, dışarıda oldukça sivri, sekizgen piramit biçimli taştan bir külahla örtülüdür. İçinde çok zengin alçı bezemeli üç sanduka vardır; ortadaki İbrahim Bey’e, iki yandaki iki oğluna aittir.

Medrese giriş kapısının karşısında çeşme yer alır. Çeşmenin penci kemerli yalak nişi, bitki örgeli bir bordürle çevrilidir.

Advertisement

İbrahim Bey İmaret Medresesi hem çeşitli yerlerindeki çini ve taş kabartmalarıyla bezeme açısından döneminin önemli bir yapısı, hem de önündeki son cemaat yeri ve orta eksen üzerinde yer almayan yan eyvanlarıyla türünün az karşılaşılan bir örneğidir.


Leave A Reply