KPSS Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı İle İlgili Test

0
Advertisement

KPSS Eğitim Bilimleri, Gelişim Psikolojisi, Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı konusu ile ilgili testler ve çözümleri. KPSS testleri.

Kpss testleri

KPSS Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı İle İlgili Test

Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı İle İlgili Temel Kavramlara Göz Atın

TEST 1

1. Ali, Ramazan Bayramında büyüklerinin elini öper, karşılığında onlardan para alır. Bayram bitiminde evlerine misafirliğe gelen komşu büyüklerinin de elini öptüğümde onlardan da para bekler ama alamaz. Alamayınca da şaşırır.
Ali’nin komşu büyüklerinin elini öptüğünde de para almayı beklemesi Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A) Özümleme
B) Genelleme
C) Uyum kurma
D) Korunum
E) Nesne sürekliliği

2. 1. sınıf öğrencileri ders kitabında gördükleri hemşirenin yeşil elbiseli olmasına şaşırmış ve “Öğretmenim hemşireler beyaz elbise giymez mi?” demişlerdir.
Bu durum Piaget’nin gelişim kuramında yer alan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A) Uyum kurma
B) Benmerkezcilik
C) Şema
D) Animizm
E) Özümleme

Advertisement

3. Seda, oyuncak bebeğinin acıktığını düşünerek, elindeki mama tabağından ona kaşıkla mama yedirmeye çalışmaktadır.

Piaget’ye göre Seda’nın bu davranışı aşağıdaki kavramla açıklanabilir?

A) Sembolleştirme
B) Egosantrik düşünme
C) Korunum
D) Nesne sürekliliği
E) Canlandırmacılık (Animizm)

4. Çocuklar yaklaşık 2-7 yaş arasında evrenin merkezi olduklarını, olayların kahramanı olduklarını ve kendi ekseni etrafında dönüyormuş gibi olduğunu zanneder; ayrıca kendi düşüncesinin tek doğru düşünce olduğunu düşünür.
Piaget’nin bilişsel gelişim kuramın göre yukarıda sözü edilen düşünce biçimi hangi gelişim dönemine özgüdür?

A) İşlem öncesi
B) Somut işlemler
C) işlem ötesi
D) Soyut işlemler
E) Duyu – hareket

5. Meral artık başkalarıyla rahatça konuşabilmekte, tartışabilmekte, başkalarının gözüyle olaylara bakabilmekte, düşüncelerle ve olaylarla ilgili mantıksal çıkarımlarda bulunabilmektedir. Eliyle tutup, gözüyle görmediği bir çok şeyi rahatlıkla düşünüp ifade edebilmektedir.
Piaget’nin gelişim kuramına göre Meral aşağıdaki dönemlerin hangisindedir?

A) Duyusal – motor
B) İşlem öncesi
C) Somut işlemler
D) İmgesel
E) Soyut işlemler

Advertisement

6. Beyza; x, y’den büyükse; y, x’den küçüktür şekilde düşünebilmektedir.
Piaget’nin gelişim kuramına göre Beyza aşağıdaki dönemlerin hangisinde olabilir?

A) Soyut işlemler
B) işlem öncesi
C) Sembolik
D) Somut işlemler
E) İmgesel

7. 3 yaşındaki Betül ile 4 yaşındaki Ömer bir odada sessizce oyun oynamaktadırlar. Beraber oyun oynayan çocukların yanına Betül’ün annesi gelerek hangi oyunu oynadıklarını sorar. Betül “Cindy bebek” oyunu, Ömer “Superman” oyunu oynadıklarını söyler. Betül’ün annesi bu duruma bir anlam verememiştir.
Bu durum, Piaget’nin kuramında yer alan aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir?

A) Sembolik oyun
B) Paralel oyun
C) Toplu monolog
D) Benmerkezcilik
E) Devresel tepki

8. Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İşlem öncesi dönemde yapaycılık görülür.
B) Somut işlemler döneminde benmerkezci düşünce vardır.
C) Animizm duygusal motor dönemde gözlenir.
D) Olasılıklı düşünme somut işlemler döneminde kazanılır
E) Duyusal motor dönemde sembolleri kullanmak ağırlıktadır.

9. 4 yaşındaki Muhsin’e annesi bir bardak süt içirmek istemiş, ince uzun bardağa koyduğu sütü oğluna gösterince, Muhsin çok olduğunu söyleyip içmek istememiştir. Bunun üzerine annesi ince uzun bardaktaki sütü, geniş ve kısa bir bardağa boşaltmış, Muhsin sütün fazla olmadığını kabul ederek sütü içmiştir.
Muhsin’in davranışı Piaget’in zihinsel gelişim kuramında aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Nesnelerin sürekliliği kazanılmamıştır.
B) Özelden özele düşünme özelliği görülmektedir.
C) Ben merkezci düşünce yapısı görülmektedir.
D) Korunum ilkesi kazanılmamıştır.
E) Odaklanma durumu ortaya çıkmıştır.

10. – Mantıksal düşünme
– Nesne korunumu
– Tersine çevirebilme
Piaget’nin gelişim kuramına göre çocuklar bu özellikleri aşağıdaki dönemlerin hangisinde kazanırlar?

A) İşlem öncesi
B) Duyusal – motor
C) Soyut işlemler
D) Eylemsel
E) Somut işlemler

11. Dört yaşında bir çocuk olan Sermet, ailesiyle birlikte gittikleri piknikte plastik oturağı kıyısında oturdukları dereye yuvarlayarak oturağın üstüne binmiş ve bir gemi olduğunu söylemiştir.
Sermet’in bu davranışı Piaget’nin kuramındaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A) Canlandırmacılık
B) Sembolik oyun
C) Paralel oyun
D) Nesne korunumu
E) Sezgisel düşünme

Advertisement

12. I. Nesne sürekliliğinin kazanılması
II. Tek yönlü sınıflama özelliğinin görülmesi
III. Soyut kavramların kullanılması
IV. Korunum ilkesinin kazanılması
V. Egosantrik düşünce biçimin olması
Piaget’nin zihinsel gelişim kuramına göre yukarıdakilerden hangisinde duyusal-motor dönemde görülen bir özellik verilmiştir?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

ÇÖZÜMLER

1 – A
2 – E
3 – E
4 – A
5 – E
6 – D
7 – B
8 – A
9 – D
10 – E
11 – B
12 – A

PIAGET’IN (1896-1980) BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI

Piaget, kuramıyla ilgili araştırmalarını kendi çocuklarını ve onların arkadaşlarının oyunlarını gözlemleyerek gerçekleştirmiştir. Bu gözlemler sonucunda Piaget, bir çocuğun içinde doğduğu ve yaşamını sürdürdüğü dünyaya uyum sağlayabilmek için onu anlamak amaçlı, basitten karmaşığa doğru giden bir zihin düzeni geliştirdiğini belirtir. Bu anlamda bilişsel gelişim, aslında bireyin içinde bulunduğu çevreye uyum sağlamasının bir yoludur. Piaget’ye göre zekâ, organizmanın çevreye etkin bir şekilde uyum sağlamasına yardım eder. Dolayısıyla zekâ düzeyine bağlı olarak, organizmanın çevreye uyum noktasında göstereceği performans da farklı olur.

Piaget’e göre bir çocuğun, yaşadığı dünyada baş etmesi gereken en önemli problem, yaşadığı dünyayı öğrenmesi ve anlamasıdır. Bu açıdan bakıldığında çocuk, dünyayı öğrenmesi ve anlaması noktasında pasif bir varlık değildir. Aksine bilgiyi kazanma hususunda aktif bir role sahiptir.

Piaget, değişik yaşlardaki çocukların ve yetişkinlerin dünyalarının birbirinden farklı olduğunu söyler. O’na göre çocukların tamamen kendilerine has zihinsel işleyişleri ve bakış açıları bulunmaktadır. Örneğin, küçük çocuklar, güneş ve ayın yürürlerken kendilerini izlediğine, masal kahramanlarının onlar uyurken pencereden içeri girdiklerine inanabilmektedirler.

Piaget, bir grup çocuk üzerinde yaptığı zekâ testi neticesinde, aynı yaşta bulunan çocukların, aynı sorulara benzer cevaplar verdiklerini görür. (Çocuklar benzer yanlışlar yapıyorsa bu benzer düşündüklerinin işareti olabilirdi.) Piaget bu çalışmalardan hareketle, bilişsel gelişimde evrensel bir sıralama olduğu, tüm çocukların belli aşamalarla bilişsel gelişimlerini ortaya koydukları sonucuna varır.

Piaget, bilişsel gelişimi, biyolojik ilkelerle açıklar. O’na göre gelişim, kalıtım ve çevrenin etkileşiminin bir neticesidir.

Bilişsel gelişimi etkileyen başlıca ilkeler şunlardır; (a) Olgunlaşma; (b) Yaşantı; (c) Uyum; (d) Örgütleme; (e) Dengeleme.

Piaget’e göre biyolojik gelişimde ilerleme olabilmesi için organizmanın biyolojik olgunluğa erişmesi ve çevresiyle etkileşimleri sonucu yaşantı kazanması gerekmektedir. Bu anlamda bilişsel gelişim, olgunlaşma ve yaşantı kazanma arasındaki sürekli etkileşimin bir ürünüdür.

Advertisement


Leave A Reply