Naat Şiiri Hakkında Bilgi

0

Mısra birimine göre yazılan nazım tür ve şekillerinden Naat nedir? Naat özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi.

NA’T (Naat) :

Peygamber Hazret-i Muhammet için yazılan manzumelere Na’t denir. Peygamber’in büyüklüğünü anlatan ve onu öven mesnevi bölümleri hep na’t’tır. Hattâ Süleyman Çelebi’nin Mevlûd’ündeki mi’rac bölümü de bir na’t’tan başka bir şey değildir.

Advertisement

Fuzûli’nin meşhur Su Kasidesi, na’t’ın şaheseridir. Bu kasidede Fuzûli, Divan Edebiyatı’ nın bütün sanat gücünü göstermiştir. Örneğin su beyitler na’t için en güzel örnektir :

1 Seyyid-i nev’i beşer deryâ’yi dürr-i ıstıfâ
Kim sepüptür mu’cizâtı âteş-i eşrâre su

2 Hayret ilen parmağın dişler kim etse istimâ’
Parmağından verdiği şiddet günü ensâre su

3 Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl
Başım taştan taşa urup gezer âvâre su

Advertisement

Fuzûlî

Bu beyitlerin sırasıyla anlamlarını da veriyoruz :

1 Muhammet insanların en ulusu ve üstünlük incisinin denizidir ki onun mucizeleri, kötülerin ateşine su serpip söndürmektedir.

2 Yakıcı bir günde, Muhammed’in yanındakilere parmağından su verdiğini kim duysa hayretinden parmağını ısırır.

3 Su, Peygamber’in mezarına varayım diye, sürüp giden ömürler boyunca, başını taştan taşa vurup âvâre gezer.

Advertisement


Leave A Reply