Browsing: Felsefe

Felsefe Doğada Panteizm

Panteizm Nedir? Evrende Tanrı’nın İmmanence Hali ve Doğayla Bütünleşme

0

Panteizm nedir? Bu yazıda panteizmin ne olduğunu, evrende Tanrı’nın immanent olduğunu ve doğayla olan ilişkisini keşfedin. Panteizmin kökenleri, felsefi temelleri ve farklı düşünürlerin yaklaşımları hakkında bilgi edinin. Panteizm, Tanrı’nın evrenin kendisi olduğunu veya Tanrı’nın evrende immanent (içkin) olduğunu öne süren bir felsefi ve teolojik görüştür. Bu terim, Yunanca “pan” (her şey) ve “theos” (Tanrı) kelimelerinin

Felsefe diyalektik

Diyalektik Nedir? Ünlü Düşünürlere Göre Diyalektik Kavramı Nasıl Açıklanır?

0

Diyalektik nedir? Diyalektik düşünce ne demektir? Aristoteles, Platon, Kant, Hegel, Marx gibi düşünürlere göre diyalektik düşünce nedir? Diyalektik, Yunanca “karşılıklı konuşma” anlamındaki sözcüğün Fransızcadaki biçimidir. (Dialectique; eytişim.) Batı düşüncesinde tartışma sanatıdır. Doğru olanı elde etmek için, bir kavrama açıkça kavrayıp ortaya koyabilmek amacıyla karşıt kavramlarla karşılaştırarak gelişen düşünme ve konuşma sanatıydı. Diyalektik düşünceye göre gerçek,

Felsefe Felsefede Estetik

Epistemoloji Nedir? Nasıl Tanımlanır? Epistemolojik Yaklaşım ve Felsefe Ne Anlama Gelir?

0

Epistemoloji nedir? Epistemoloji nasıl tanımlanır ve ilk nasıl ortaya çıkmıştır? Kelime anlamı, açıklaması ve epistemolojik yaklaşım ve felsefe kimdir? Hangi felsefeciler desteklemiştir? Epistemoloji (Yunanca ἐπιστήμη’dan, tercüme episteme : belirli bilgi, bilim; λόγος, tercüme logos : söylem, çalışma), dar anlamıyla, bilimsel bilgi ile ilgilenen felsefe dalına atıfta bulunur. Mantıksal temellerini, değerlerini ve nesnel önemlerini belirlemek için

Felsefe Platon Akademisi

Platon Akademisi Okulu, Özellikleri ve İlk Akademiler Hakkında Bilgi

0

Platon’un Akademia Akademi Felsefe okulunun özellikleri, İlk akademiler nelerdir, tarihçesi, bölümleri hakkında bilgi. Platon Akademisi Akademi; Eski Yunan filozofu Platon’un Atina’daki okuludur (Akademia). Okul, yarı-tanrı sayılan kahraman Akademos’un adını alan bir zeytinlikte kurulduğundan bu adla anılagelmiştir. İÖ 387’de Platon, öğretim niteliği bakımından ilk üniversite sayılabilecek bu yerde ders vermeye başladı. Akademia ile Aristoteles ve izleyicilerin

Felsefe Bilinç

Bilinç, Bilinçaltı ve Bilinçdışı Nedir? Kavramların Açıklaması

0

Bilinç, bilinçaltı, bilinçdışı ne demektir? Bilinçaltı ve biliçdışının özellikleri, hakkında bilgi. Bilinç; algı ve bilgilerin beyinde oluşma ve eyleme yol gösterme yetkisi. Zihinsel bir süreç olduğu kadar toplumsal kaynaklıdır ve dille doğrudan bağıntılıdır. Psikolojide bilinç, kişinin, ruhsal enerjisiyle etkinliklerini, çevresiyle arasındaki ilişkiyi ayırt edişi, duyuşu olarak zihinsel, dilsel, toplumsal olduğu kadar bireysel planda ruhsal bir

Felsefe Felsefede Estetik

Kynik Felsefesi (Kinizm, Sinizm) Nedir? Hangi Fikirleri İleri Sürer?

0

Kinizm nedir? Kinik, sinizm ya da kynik olarak isimlendirilen felsefenin özellikleri ve  tarihçesi nedir? Kynizm; insanın erdem ve mutluluğa, hiç bir değere bağlı olmadan, tüm gereksinmelerinden sıyrılarak bağımsız olarak erişebileceğini savunan felsefe öğretisidir. Sokrates‘in ölümünden sonra onun görüşünü işlemek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak isteyen öğrencileri değişik okullar kurdular. Bunlardan biri de Atina’da Kynosarges Gymnasion’da, Anthistenes (İÖ

Felsefe metafizik

Metafizik Nedir? Neyi İnceler? Konusu Nedir? Metafiziğin Özellikleri Nelerdir?

0

Metafizik ne demektir? Metafiziğin konusu nedir? Metafizik neyi inceler, özellikleri, felsefesi hakkında bilgi. Metafizik; ilk ilkeler ve gerçekliğin doğasını araştıran felsefe dalı. Felsefe, dört ana düşünce alanına bölünür. Birincisi ahlak sistemi ve doğruluktur. İkincisi estetik alan, üçüncüsü, bilim kuramı (epistemoloji) dördüncüsü metafiziktir. Bu bölümde, “Varlık nedir ?”, “Bir dış dünya var mıdır?”, “Beden ile ruh

Felsefe insan felsefesi

Felsefe Nedir? Felsefe Nasıl Ortaya Çıkmıştır? İlkçağ Felsefesinden Günümüze Felsefe Tarihi

0

Felsefe nedir? Felsefenin tarihçesi, ilkçağ felsefesi, rönesans dönemi felsefe, aydınlanma dönemi, felsefenin özellikleri, önemli filozoflar. Felsefe; evreni bütünlükle açıklama, olayları tümel olarak anlatma yolunda insan aklının gösterdiği çabaların tümüdür. Yunanca sevgi anlamındaki philia ile bilgi ve akla uygun anlamlarını içeren sophia sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Evrendeki olayları açıklama konusunda bilimler de uzmanca çalışmalar sürdürür, belli yasalara

Felsefe Helenistik Dönem

Helenistik Dönem Nedir? Felsefede Helenistik Dönem, Felsefecileri ve Düşünceleri

0

Helenistik dönem nedir, özellikleri nelerdir? Helenistik dönem belli başlı akımlar ve filozoflar, felsefede Helenistik dönem hakkında bilgi. Helenistik çağın ana özellikleri: a) İskender’in Asya seferleriyle başlayan bu dönem, Yunan kültürünün, doğu kültürüyle karşılaşma ve kaynaşma dönemidir. b) Bilim ve felsefe alanında belli bir merkez olmamasına karşılık, İskenderiye Doğu ve Batı kültürünün etkileşip kaynaştığı önemli bir

Felsefe Sokrates

Sokrates Öncesi Filozoflar ve Felsefeciler Kimlerdi? Felsefeye Ne Gibi Katıları Oldu?

0

Sokrates öncesi filozoflar, felsefeciler kimlerdir? Sokrates öncesi filozofların felsefeye katkıları nelerdir, hakkında bilgi. Pek kesin olmayan “Sokrates öncesi felsefeciler” terimi, İ.Ö. VI. yy’dan İ.Ö. V. yy’ın sonuna kadar, bilimin, tanrıbilimin ve doğmakta olan felsefenin kavramsal araçlarını ortaya koyan Yunan düşünürlerini belirtir. Onlardan önce, Homeros şiirleri çevrimi, evrenin ortaya çıkışını anlatan Hesiodos’un açıklamaları, mitolojiler, yarı masalsı

Felsefe Doğa Felsefesi

Doğa Felsefesi Nedir? Konusu Özellikleri ve Önemli Filozofları Hakkında

0

Doğa felsefesi nedir, özellikleri nelerdir? Doğa felsefesinin öncüleri, filozoflar, özellikleri, hayatları hakkında bilgi. THALES: M.Ö. 6-5 yüzyılda Milet (Batı Anadolu)’te yaşamıştır. Doğayı açıklamada temele: “Hiçten, hiç bir şey meydana gelmez” sözünü alır. Öyleyse her şeyin kendisinden çıktığı bir ilk madde (arkhe) olmalıdır. Bu ilk madde, ona göre “SU “dur. Her şey sudan oluşur ve suya

Felsefe Immanuel Kant

Felsefede Alman İdealizmi Nedir? Ne Anlama Gelir? Alman İdealizminin Çıkış Noktası Nedir?

0

Alman idealizmi nedir? Felsefede Alman idealizmi ne anlama gelir? Çıkış noktası, tarihçesi ve savunulan felsefi fikirler nelerdir? Alman idealizmi, 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında Aydınlanma Çağı boyunca Almanya merkezli bir felsefi harekettir. Immanuel Kant‘ın çalışmasından gelişmiştir ve Romantizm hareketiyle yakından ilişkilidir. Bazen Kantçılık olarak anılır (ancak bu daha doğru bir şekilde Kant’ın etik

Felsefe İbn-i Rüşd

İbn Rüşdcülük (Averroizm) Nedir? Nasıl Tanımlanır? Tarihi ve Özellikleri Nelerdir?

0

İbn Rüşdcülük ya da diğer uluslararası ismi ile Averroizm nedir? Hangi felsefeyi destekler. Kuruluşu, tarihçesi ve etkilediği önde gelen filozoflar kimlerdir? İbn Rüşd, 13. yüzyılın sonlarında başlayan, 12. yüzyıl Arap filozofu İbn Rüşd’ün (İbn Rüşd olarak da bilinir) eserlerine ve Aristoteles hakkındaki yorumlarına ve Aristotelesçiliği İslam inancıyla uzlaştırmasına dayanan bir ortaçağ felsefe okuludur. Skolastikliğin bir

Felsefe PLATON

Platonizm (Platonculuk) Nedir? Felsefede Platonizm Tanımı, Düşünceleri ve Tarihçesi

0

Platonizm (Platonculuk) nedir? Nasıl tanımlanır? Hangi düşüncelere sahiptirler? Tarihçesi ve ileri gelen filozofları kimlerdir? Platonizm ya da Platonculuk, MÖ 387 civarında kurulan Sokratik dönemden kalma eski bir Yunan felsefesi okuludur. Sokrates‘in öğrencisi ve müridi Platon, öğrencileri ve takipçileri tarafından devam ettirilmiştir. Platon’un derslerini verdiği (sonraki üniversitelerin prototipi) Atina surlarının dışında kutsal bir koru içeren bir

Felsefe Plotinus

Felsefede Neoplatonizm Nedir? Nasıl Tanımlanır? Özellikleri ve Tarihçesi Nasıldır?

0

Neoplatonizm nedir? Felsefe tarihinde Neoplatonizm ne anlama gelir? Nasıl tanımlanır? Önde gelen filozofları ve etkileri neler olmuştur? Neoplatonizm, MS 3. yüzyılda Plotinus tarafından kurulan Helenistik bir felsefe okuludur. “Neoplatonizm” terimi antik çağda kullanılmadı (aslında 19. yüzyılın başlarına kadar icat edilmedi) ve Neoplatonistler kullanacaktı. İnançları Platon‘unkinden önemli farklılıklar gösterse de, basitçe Platoncular olarak kabul edildiler. Mısırlı

Felsefe Aristoteles Kimdir? Gerçekçiliğin Babası Antik Yunanlı Filozof

Felsefede Aristotelesçilik Nedir? Tarihçesi, Felsefesi ve Önde Gelen Filozofları Kimlerdir?

0

Aristotelesçilik nedir? Nasıl tanımlanır? Felsefede Aristotelesçiliğin tanımı, ileri sürdükleri düşünceler ve Aristotelesçilik anlamında ileri gelen filozoflar kimlerdir? Aristotelesçilik, antik Yunanistan’ın Sokratik (veya Klasik) döneminden, tanımlayıcı ilhamını MÖ 4. yüzyılın çalışmalarından alan bir felsefe okulu veya geleneğidir. C. filozof Aristo. En yakın takipçileri ayrıca Peripatetik Okul (yani, Atina’daki Lyceum’daki kapalı salonlardan sonra, sık sık buluştukları gezici

Felsefe Sofizm (Bilgicilik) Nedir?

Sofizm Nedir? Nasıl Tanımlanır? Tarihçesi, Özellikleri ve Örnekleri

0

Sofizm (Bilgicilik) nedir? Sofizmin özellikleri, tarihçesi, biçimsel sofizmler ve maddesel sofizmler hakkında bilgiler. Mantıkta her çeşit akıl yürütmeyi ya da mantık bozukluğunu dile getiren terim (bazı düşünürler, sofizmin, aldatma amacıyla bilerek yapıldığını ya da tutarlı gibi göründüğünü ileri sürerek onu, mantık bozukluğundan ayırt ederler) [yanıltmaca da denir]. Mantık bilimi, niyetleri ve amaçları incelemez ama sofizmin

Felsefe Stoacılık

Stoacılık Nedir? Stoacı Filozoflar Kimlerdir? Özellikleri, Tarihçesi ve Düşünce Yapısı Nasıldır?

0

Felsefede stoacılık nedir? Stoacı filozoflar, stoacılığın özellikleri, stoacı düşünce nedir, tarihçesi, hakkında bilgi. Stoacılık, Kitonlu Zenon tarafından İ.Ö. III. yy’ın birinci yarısında kurulan ve İ.S. II. yy’a kadar süren felsefe okulu (eski, orta ve yeni stoacılık olarak bölümlendirilir). Zenon’un bu okulunun stoacılık diye adlandırılmasının nedeni, derslerini, Atina’da Poikile revağında (yunancada stoa sözcüğü revak anlamına gelir) vermesidir.

Felsefe Ariusçuluk (Aryanizm) Nedir?

Ariusçuluk (Aryanizm) Nedir? Nasıl Ortaya Çıkmıştır ve İnançları Nedir?

0

Arius tarafından kurulan Ariusçuluk (Aryanizm) öğretisi ne demektir? Bu öğretinin içeriği, inançları, hakkında iki farklı kaynaktan bilgi. Ariusçuluk, İS 4. yüzyıl başlarında Arius’un ortaya attığı inançtır; Tanrı’nın eşsiz olduğu, O’na eş koşulamayacağı ilkesini savunur. Kendiliğinden var olan ve değişmeyen yalnızca Tanrı olduğuna göre, o paylaşılamaz ve kendisine ulaşmak olanaksızdır. Dolayısıyla Oğul olarak adlandırılan varlık Tanrı

Felsefe Skolastisizm (Skolastik Düşünce)

Skolastisizm (Skolastik Düşünce) Nedir? Kökeni, Tarihçesi ve Özellikleri Nelerdir?

0

Skolastisizm ya da skolastik düşünce nedir? Ne demektir? İsmin kökeni, düşüncenin yaygın ve kabul gördüğü dönemler ve ünlü skolastikler hakkında bilgiler. Skolastiklik, 12. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar olan dönemde ortaçağ üniversitelerinin ve katedrallerinin bilginleri tarafından öğretilen bir ortaçağ felsefe okuludur (veya daha doğrusu bir öğrenme yöntemidir). Mantığı, metafiziği ve semantiği tek bir disiplinde birleştirdi ve

Felsefe Pisagor

Pisagorculuk Nedir? Nasıl Açıklanır? Günümüze Etkileri Nelerdir?

0

Pisagorculuk nedir? Nasıl açıklanır? Ne anlama gelir? İlk pisagorcular kimlerdir? Hangi fikirleri desteklemişleridr? Pisagorcuların günümüze etkisi nasıldır? Pisagorculuk, Pisagor ve takipçilerinin metafizik inançlarına dayanan erken bir Sokrates öncesi Yunan felsefesi okuludur. Görüşleri ve yöntemleri, Platonizm, Neoplatonizm ve Kinizm dahil olmak üzere daha sonraki birçok hareketi etkiledi. İlk Pisagorcular (ilk toplum MÖ 530 civarında kuruldu) kendilerini güney

Felsefe Materyalizm (Maddecilik) Nedir? Tarihçesi ve Felsefe ve Düşünceleri

Analitik Felsefe Nedir, Analitik felsefe hangi düşünceyi ileri sürmüştür?

0

Analitik Felsefe Nedir? Nasıl açıklanır? Analitik felsefe hangi düşünceyi ileri sürmüştür? Analitik felsefenin tarihçesi nasıldır? Analitik Felsefe, felsefenin kavramsal netliğe ulaşmak için mantıksal teknikleri uygulaması gerektiğini ve felsefenin modern bilimin başarısı ile tutarlı olması gerektiğini savunan bir 20. yüzyıl felsefe hareketidir. Birçok analitik filozof için dil ana araçtır (belki de tek) ve felsefe, dilin nasıl

Felsefe Pierre Simon de Laplace

Belirlenimcilik (Determinizm) Nedir? Öğretinin Özellikleri, Felsefesi ve Öncüleri

0

Belirlenimcilik (Determinizm) nedir? Belirlenimcilik (Determinizm) öğretisinin özellikleri, felsefesi, öncüleri hakkında bilgi. Belirlenimcilik (Determinizm) Belirlenimcilik (Determinizm); bütün olguların evrensel nedenselliğe dayandığını aynı koşullarda aynı nedenlerin aynı sonuçları doğuracağını öne süren öngören öğreti. İlk kez, Antik Çağ felsefesinde Atomcular tarafından, ortaya kondu. Kavramlaştırılması doğa bilginlerince ve Galileo, Descartes, Newton, Lomonosow, Laplace, Spinoza ile 18. yüzyıl Fransız maddecileri

Felsefe felsefe

Felsefede Postmodernizm Nedir? Özellikleri ve Düşüncesi Nedir?

0

Felsefede Postmodernizm nedir? Nasıl açıklanır? Önde gelen felsefeci ve filozofları kimlerdir? Özellikleri nelerdir? Düşüncesi nasıldır? Postmodernizm, 20. yüzyılın sonlarına ait felsefe ve sanatlarda, genel olarak beklenmedik yerlerin anlam ve otoritesine açıklık ve daha önceki hareketlerden veya geleneklerden çekinmeden ödünç alma istekliliği ile işaretlenmiş geniş bir harekettir. Bazıları, entelektüel düşüncede tamamen yeni bir paradigmayı temsil ettiğini

Felsefe Taoculuk

Taoculuk, Nihilizm, Realizm Nedir? Üç Felsefi Sistemin Açıklamaları

0

Taoculuk – Nihilizm – Realizm Nedir? Taoculuk felsefesi nasıldır? Taoculuk – Nihilizm – Realizm ile ilgili yazı. Taoculuk Nedir? Taoculuk, Çin kökenli başlıaca iki dinsel felsefi sistemden biridir. Konfiçyüsilikle birlikte 2000 yıldan fazla Çin’de yaşamın her alanını biçimlendirmeiş, Çin kültürünün ulaştığı Kore, Japonya ve Vietnam gibi başka Asya ülkelerinde de etkileri görülmüştür. Reesmi, pragmatik Konfiçyüsçü

Felsefe Erdem Etiği

Erdem Etiği Nedir? Ne Demektir? Tarihçesi ve Erdem Etiğinin Eleştirisi

0

Erdem etiği nedir? Nasıl açıklanır? Felsefeciler bu konuda ne demektedir? Erdem etiğinin tarihçesi ve getirilen eleştiriler hakkında bilgiler. Erdem etiği (veya erdem teorisi), eylemlerin kendileri (etik) veya sonuçları (sonuççuluk) hakkında kurallardan ziyade, bireyin karakterini etik düşüncenin kilit unsuru olarak vurgulayan bir etiğe yaklaşımdır. Erdem etiğinin üç ana çizgisi vardır: Eudaimonizm, erdem etiğinin klasik formülasyonudur. İnsan

Felsefe Felsefede Estetik

Felsefede Toplulukçuluk Nedir? Açıklaması, Tarihçesi ve Türleri Nelerdir?

0

Felsefede Toplulukçuluk nedir? Nasıl açıklanır? Ne demektir? Toplulukçuluğun tarihçesi ve türleri hakkında genel bilgiler. Toplulukçuluk, 20. yüzyılın siyasi bir doktrinidir ve toplulukların ve toplumların çıkarını bireyin çıkarlarından daha fazla vurgular. Liberalizme veya sosyal demokrasiye ille de düşmanca olmamakla birlikte, liberteryenizm (insanın bağımsızlığını ve bireysel bağımsızlığın ve özgürlüğün önemini vurgulayan) gibi bireyci doktrinlere ve sivil toplum

Felsefe liberalizm

Liberalizm Nedir? Liberalizmin Tarihi ve Türleri Nelerdir?

0

Liberalizm nedir? Liberalizm ne demektir? Liberalizm tarihi ve liberalizmin türleri hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Liberalizm, bireysel özgürlüğü en önemli siyasi amaç olarak gören, bireysel haklara ve fırsat eşitliğine vurgu yapan geniş bir siyaset felsefeleri yelpazesini içerir. Çoğu liberal, hakları korumak için bir hükümetin gerekli olduğunu iddia etse de, farklı liberalizm biçimleri çok farklı politikalar

Felsefe felsefede ben

Felsefede Ahlaki Şüphecilik Nedir? Ahlaki Şüphecilik Türleri Nelerdir?

0

Felsefede Ahlaki Şüphecilik nedir? Ne anlama gelir? Nasıl açıklanır? Ahlaki şüpheciliğin türleri nelerdir? Açıklaması nasıldır? Ahlaki şüphecilik, hiç kimsenin ahlaki bilgiye sahip olmadığı (veya hiç kimsenin ahlaki bilgiye sahip olamayacağı yönündeki daha güçlü iddia) meta-etik teoridir. Buna inanmakta asla haklı olmadığımızı ve ahlaki iddiaların doğru olup olmadığını asla bilmediğimizi savunuyor. Bu, Ahlaki Nihilizm veya Hata

Felsefe Materyalizm (Maddecilik) Nedir? Tarihçesi ve Felsefe ve Düşünceleri

Felsefede Ahlaki Görecelik (Rölativizm) Nedir?

0

Ahlaki Görecelik (Rölativizm) nedir? Ne anlama gelir? Tarihçesi ve tarihsel gelişimi nasıldır? Felsefede ahlaki görecelik türleri nelerdir? Ahlaki rölativizm (veya etik rölativizm), ahlaki veya etik önermelerin nesnel ve/veya evrensel ahlaki gerçekleri yansıtmadığı, bunun yerine sosyal, kültürel, tarihsel veya kişisel koşullara göre iddialarda bulunduğu konumdur. Ahlaki ifadelerin doğruluk değerini veya haklılığını açıkça reddetmez (bazı ahlaki antirealizm

Felsefe Ahlaki görecelik

Ahlaki Gerçekçilik Nedir? Nasıl Açıklanır? Ahlaki Gerçekçilik Türleri Nelerdir?

0

Ahlaki Gerçekçilik Nedir? Nasıl açıklanır ve tanımlanır? Ahlaki gerçekçilik türleri nelerdir? Etik ve etik olmayan natüralizm ne demektir? Ahlaki gerçekçilik, ahlaki gerçekler ve ahlaki değerler gibi şeylerin var olduğu ve bunların nesnel ve bizim onları algılamamızdan veya inançlarımızdan, duygularımızdan veya onlara karşı diğer tutumlarımızdan bağımsız olduğuna dair metaetik görüştür. Böylece, ahlaki yargılar, matematiksel gerçekler kadar

Felsefe İnsan Tutumlarının Tanımı, Çeşidi ve İşlevleri Nelerdir?

İnsan Tutumlarının Tanımı, Çeşidi ve İşlevleri Nelerdir?

0

İnsan tutumu nasıl tanımlanır ve çeşitleri nelerdir? Hangilerinin en yaygın tutumlar olduğunu, bunların genellikle ortaya çıktıkları bağlamları ve en uygun koşulları bilin. Hayatımızda farklı davranışlara yol açan farklı tutumlar bulabiliriz . Bu yüzyılın şu ana kadar en çok izlenen ve gözden geçirilen konferanslarından biri, tam olarak değişim için bir motive edici tutumla ilgilidir. Böylece, kontrol

Felsefe Ahlaki görecelik

Ahlaki Nihilizm Nedir? Nasıl Açıklanır? Hata Teorisi Nedir ve Neyi İddia Eder?

0

Ahlaki Nihilizm nedir? Ahlaki Nihilizm kavramı felsefede ne anlama gelir? Hata teorisi nedir? Neyi ileri sürer? Detaylar ve açıklamaları nasıldır? Ahlaki nihilizm, etik iddiaların genellikle yanlış olduğu meta-etik görüşüdür. Nesnel ahlaki gerçekler veya doğru önermeler olmadığını, hiçbir şeyin ahlaki olarak iyi, kötü, yanlış, doğru vb. olmadığını, çünkü ahlaki gerçeklerin olmadığını (örneğin, ahlaki bir nihilist, cinayetin

Felsefe Materyalizm (Maddecilik) Nedir? Tarihçesi ve Felsefe ve Düşünceleri

Ahlaki Mutlakiyet Nedir? Ne Anlama Gelir? Ahlaki Mutlakiyetin Eleştirileri Nelerdir?

0

Ahlaki Mutlakiyet Nedir? Ne anlama gelir? Nasıl açıklanır? Ahlaki mutlakiyetin getirmiş olduğu eleştiriler nelerdir? Ahlaki Mutlakiyet, ahlaki soruların yargılanabileceği mutlak standartlar olduğuna ve eylemin bağlamından bağımsız olarak belirli eylemlerin doğru veya yanlış olduğuna dair etik inançtır. Bu nedenle, eylemlere katılan bireyin, toplumun veya kültürün inançları ve hedefleri ne olursa olsun, eylemler doğası gereği ahlaki veya

Felsefe Hedonizm

Hedonizm Nedir? Ne Anlama gelir? Felsefede Hedonizmin Tarihçesi

0

Hedonizm nedir? Hedonizm ne anlama gelir ve nasıl açıklanır? Nasıl ortaya çıkmıştır? Hedonizmin felsefe tarihindeki yeri ve anlamı nedir? Hedonizm, hazzın insanlığın en önemli arayışı ve bireye iyi gelen tek şey olduğu felsefesidir. Hedonistler, bu nedenle, toplam zevklerini en üst düzeye çıkarmak için çaba gösterirler (herhangi bir zevk ağı eksi herhangi bir acı veya ıstırap).

Felsefe Felsefede Eudaimonizm Nedir? Ne Anlama gelir? Açıklaması ve Tarihçesi

Felsefede Eudaimonizm Nedir? Ne Anlama gelir? Açıklaması ve Tarihçesi

0

Felsefede Eudemonizm Nedir? Eudemonizm nasıl ortaya çıkmıştır? Açıklaması ve tarihçesi ile felsefede Eudemonizm’in yeri nedir? Eudaimonizm, doğru eylemi bireyin “esenliğine” götüren eylem olarak tanımlayan, dolayısıyla “iyi oluşun” temel bir değere sahip olduğunu düşünen bir ahlak felsefesidir. Bu, eski Yunan filozofları tarafından önerilen, tüm yaşamın günlük faaliyetlerde erdemleri (“arête“) uyguladığı, herhangi bir Çatışmayı veya ortaya çıkabilecek

Felsefe Aydınlanma Çağı (Felsefesi)

Aydınlanma Felsefesi Hakkında Bilgi, Özellikleri ve Ünlü Filozofları

0

17 ve 18. yüzyıl Aydınlanma felsefesi nedir? Aydınlanma felsefesinin özellikleri, ünlü filozofları ve düşünürleri hakkında bilgi. 17 VE 18. YÜZYIL AYDINLANMA FELSEFESİ Bu dönemde felsefede ağırlıkta olan sorun “bilgi problemi”dir. Bu alanda, biri aklı temele alan akılcılık (rasyonalizm), diğeri deneyi temele alan deneycilik (ampirizm) ön planda görülür. Rönesans felsefesiyle, 17. y.y. felsefesine geçiş dönemi filozoflarından

Felsefe Materyalizm (Maddecilik) Nedir? Tarihçesi ve Felsefe ve Düşünceleri

Felsefede Sezgicilik Nedir, Sezgicilik Tarihi

0

Felsefede sezgicilik nedir? Ne anlama gelir? Neyi savunur? Soruları nelerdir? Felsefede sezgiciliğin tarihsel gelişimi. Sezgicilik (veya Neo-Sezgicilik), Mantık ve Matematik Felsefesinde matematiğin insanların yapıcı zihinsel etkinliği olduğunu düşünen yaklaşımdır (matematiksel gerçeklerin nesnel olduğu ve matematiksel varlıkların insan zihninden bağımsız olarak var olduğu Matematiksel Gerçekçiliğin aksine). Bu nedenle, mantık ve matematiğin, varoluşun derin özelliklerinin ortaya çıkarıldığı

Felsefe Felsefede Estetik

Felsefede Estetik Ne Demek? Felsefede Estetiğin Soruları Nelerdir?

0

Felsefede estetik nedir? Ne anlama gelir? Nasıl tanımlanır? Felsefede estetiğin soruları ve tartışma konusu konuları nelerdir? Estetik, doğayla ve sanatın, güzelliğin ve zevkin takdir edilmesiyle ilgilenen felsefe dalıdır. Estetik, felsefenin doğa ile ilgili, sanat, güzellik ve zevkin takdir edilmesi dalıdır. Aynı zamanda “sanat, kültür ve doğa üzerine eleştirel düşünme” olarak da tanımlanmıştır. “Estetik” kelimesi, “duyuların algılanması”

Felsefe Felsefe'de Relativizm (Görecelik)

Felsefe’de Relativizm (Görecelik) Nedir? Türleri Nelerdir?

0

Felsefe’de Relativizm (Görecelik) nedir? Nasıl tanımlanır? Ne anlatır? Türleri ve tarihçesi nelerdir? İki farklı kaynaktan Relativizm (Görecelik). Genel olarak görecilik, doğru ve yanlışın, doğru ve yanlışın, muhakeme standartlarının ve gerekçelendirme prosedürlerinin farklı uzlaşımların ve değerlendirme çerçevelerinin ürünleri olduğu ve yetkilerinin bağlamla sınırlı olduğu görüşüdür. Görelilik, deneyim veya kültürün bir unsurunun veya yönünün başka bir unsur

Felsefe Materyalizm (Maddecilik) Nedir? Tarihçesi ve Felsefe ve Düşünceleri

Felsefede Solipsizm (Tekbencilik) Nedir? Solipsizmin Tarihi ve Türleri

0

Solipsizm, yalnızca benliğin gerçek olduğu ve benliğin kendisinden başka hiçbir şeyin farkında olamayacağı teorisidir. Tekbenciliğe bir örnek, kendinizden başka hiçbir şeyin önemli olmadığı fikridir. Solipsizm, metafizik ve epistemolojide zihnin var olduğu bilinen tek şey olduğu ve zihin dışındaki herhangi bir şeyin bilgisinin haklı olmadığı görüşüdür. Bu şüpheci bir hipotezdir ve gerçekliğin, dış dünyanın ve diğer

Felsefe kutsal

İlahi Buyruk Teoremi (Euthyphron İkilemi) Nedir? Tanrı Buyruklarının Önemi

0

Ahlak felsefesinde İlahi Buyruk Teoremi (Euthyphron İkilemi) nedir? Tanrı’nın ne istediğine filozofların ahlak felsefesi açısından bakışı. İlahi Buyruk Teoremi Neyin doğru neyin yanlış, neyin iyi neyin kötü, neyin erdemli neyin onursuzca olduğu türünden sorular insanın uykularını kaçıracak türdendir: kürtaj, ötanazi, insan hakları, hayvanlara kötü muamele, kök hücre araştırmaları… hassas ve bir hayli sürtünmeli konulardan oluşan

1 2