Browsing: Felsefe

Bakmadan Geçme insan felsefesi

Başka Zihinler Sorunu Nedir? Felsefede Başka Zihinler Sorunun Açıklaması

0

Felsefede Başka Zihinler Sorunu nedir? Başka Zihinlerin varlığı Sorunu açıklaması, bu konudaki filozofların fikirler, özellikleri, hakkında bilgi. Başka Zihinler Sorunu Nedir? Başka zihinlerin varlığı sorunu, felsefede, kişinin kendisi dışında başkalarının da düşünebilen ve duyumsayabilen zihinleri olduğu inancının doğrulanıp doğrulanamayacağı sorunudur. Bu sorun, yalnız İngiliz felsefe geleneği içinde değil, aynı zamanda bu geleneğin karşı olduğu varoluşçular

Felsefe felsefe

Siyaset Felsefesinin Ana Problemleri Nelerdir? Maddeler Halinde Açıklama

0

Siyaset felsefesinin ana problemleri nelerdir? Siyaset felsefesinin temel sorunlarının maddeler halinde açıklaması, hakkında bilgi. SİYASET FELSEFESİNİN ANA SORUNLARI • Devlet ve Düzen : Siyaset felsefesinin ana sorunlarından biri toplumda düzenin gerekli olup olmadığı, özellikle de bir devlet düzenine ihtiyaç duyulup duyulmadığıdır. • Devlet düzeni gereklidir : Bu görüşe göre, insan yalnızca iyiliğe yönelen bir varlık

Felsefe felsefe

Felsefe Nedir? Felsefe Sözlük Anlamı İlgili Kelimeler ve Hakkında Bilgi

0

Felsefe nedir ve ne anlama gelir. felsefe kelimesinin kökü ve felsefe hakkında kısa bilgilerin yer aldığı sayfamız. Felsefe Nedir? Felsefe, madde ve hayatı, bunların evren, toplum, ruh gibi türlü belirtilerini inceliyen bilimdir. “Her şeyin aslını aramayı sevmek” anlamına Yunanca “philo-sophia” sözlerinden gelir. Felsefeyle uğraşan kimselere de “filozof” denir ki, bu da “philo-so-phos” sözünden gelir. Felsefe

Felsefe insan felsefesi

İnsan Felsefesi Nedir? Konusu Önemli Filozofları Öncüleri Hakkında Bilgi

0

İnsan felsefesi nedir, özellikleri nelerdir? İnsan felsefesinin öncüleri, filozoflar, özellikleri, hayatları hakkında bilgi. İnsan Felsefesi SOFİSTLER: “Sofist” sözcüğü, Yunanca’da “Bilgili kişi” anlamına gelir. Ancak bazıları bu sözcüğü “safsatacı, laf ebesi” gibi kötüleyici anlamda da kullanmışlardır. Sofistlere göre, herkes için geçerli genel doğrular yoktur. Benim için doğru olan, bir başkası için yanlış; iyi olan da kötü

Felsefe Ruhun Ölümsüzlüğü

Felsefede Ölümsüzlük Nedir? Ruhun Ölümsüzlüğü İle İlgili Görüşler

0

Felsefede Ölümsüzlük nedir? Felsefede ölümsüzlük ile ilgili görüşler, düşünceler nelerdir? Felsefede ölümsüzlük hakkında bilgi. Felsefede Ölümsüzlük Ölümsüzlük, felsefede ve dinde, bedenin ölümünden sonra ruhun varlığını sürdürmesi durumudur. Bu kavram ölümden sonra bedensel dirilişe ilişkin anlayıştan farklıdır. Ölümden sonra yaşam inancının çeşitli ilkel topluluklarda yaygın olduğunu gösteren kanıtlar Sir E. B. Tylor ve Sir James Frazer

Felsefe beyin psikoloji

Rasyonalizm (Akılcılık) ve İrrasyonalizm (Akıldışıcılık) Nedir? Açıklamaları

0

Rasyonalizm (Akılcılık) ve İrrasyonalizm (Akıldışıcılık) hakkında açıklayıcı bilgiler. Bu terimler birer felsefe akımı mıdır? Kısa açıklama ve tanımlamaları. AKILCILIK (RASYONALİZM, USÇULUK) : Ampirizmin (görgücülük) karşıtı felsefe akımı. Varlığın, akılla, çözümsüz sorun bırakmadan sonuna kadar bilinebileceği görüşü. Bilgi yönelimlerinden “düşünme“yi mutlaklaştırır, algıyı, duyu deneyimini küçümser. Mutlak kuşkuculuk dışında her felsefe görüşü, belli bir ölçüde akılcıdır; ama

Felsefe filozof

Felsefi Düşüncenin Nitelikleri Nelerdir? Filozof Kime Denir?

0

Felsefi düşünce, düşünüş nedir, özellikleri nelerdir? Filozof kime denir? Felsefinin amacı, bilimle ilgisi hakkında bilgi. FELSEFİ DÜŞÜNÜŞ NEDİR? Eski Yunancadan Arapçaya, oradan da Türkçeye geçen “felsefe” sözcüğü, “bilgi ve bilgelik sevgisi, aşkı” anlamına gelmektedir. Filozof ise, “bilgeliği seven”, “bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişi” demektir. Felsefe, bilginin temeli olacak doğrulara ve davranışlarımızı yöneltecek sağlam

Felsefe Materyalizm (Maddecilik) Nedir? Tarihçesi ve Felsefe ve Düşünceleri

Materyalizm (Maddecilik) Nedir? Tarihçesi ve Felsefe ve Düşünceleri

0

Materyalizm (Maddecilik) ne demektir? Materyalizmin özellikleri, tarihçesi, materyalizm hakkında bilgi. Materyalizm; her türlü varlığın maddeye dayandığım ileri süren gerçekçi felsefe sistemi; “madde”den başka bir cevherin varlığını kabul etmeyen öğretidir. Bütün gerçeklerin cevherini ve özünü “ruh”un oluşturduğunu söyleyen “ruhçuluk”un karşıtıdır. Genel olarak maddecilik; ruhun, öteki dünyanın ve Tanrı’nın varlığını reddeder. Maddeyi her şeyin temeli saydığı için,

Felsefe Mantık

Klasik Mantık ve Modern Mantık – Özellikleri, Önermeleri ve Farklılıkları

0

Klasik mantık nedir? Modern mantık nedir? Klasik mantık ve modern mantığın özellikleri, önermeler, farklılıkları hakkında bilgi. Klasik Mantık: Mantığın tarihsel gelişiminde ele alınan düşüncelerin yanında şu temel ilkeler üzerine kurulur. Ayniyet (özdeşlik), çeşitli zamanlarda ve çeşitli bağıntılar içinde hep aynı şey olarak tasarlanan öğe. A=A formülüyle gösterilir, bu ilkede tam benzerlik ya da eşitlik söz

Felsefe Mantık

Mantığın Tarihçesi – Antik Yunan’dan İslam Bilginlerine Kadar Mantık

0

Mantığın tarihi, tarihsel gelişimi nasıldır? Mantığın tarihçesi, islamda mantık hakkında bilgi. Mantığın Tarihi; Mantığın tanımında en çok rastlanan “akıl yürütme“dir. Bu açıdan bakıldığında insan, düşünen bir varlık olarak tanımlandığında insanla mantığın tarihi örtüşmüş olur. Ama problem alanı olarak seçilip üzerinde çalışılmasının gerekli olduğunun anlaşılması İÖ 5. yüzyıla rastlar. Mantık hakkındaki çalışmaların ilk belgeleri Hint ve

Felsefe Aydınlanma Çağı (Felsefesi)

Aydınlanma Çağı (Felsefesi) Nedir? Önde Gelen Temsilcileri Kimlerdir?

0

Aydınlanma Çağı nedir? Aydınlanma Felsefesi düşünürleri, bilimadamları, Aydınlanma Felsefesi nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Aydınlanma Çağı; Klasik felsefe tarihlerinde 18. yüzyıla ve felsefesine verilen addır. Aydınlanma, insanın kendini herhangi bir otoriteye, ön yargıya, sözleşme ya da geleneğe bağlılıktan kurtarması, başkasının etkisinde kalmaksızın kendi aklıyla sorunların eleştirisini yapabilmesi ve özgür düşünebilmesi demektir. Bu kültür döneminin önder

Felsefe aristoteles

Aristo’nun Felsefesi, Öğretileri ve Düşünceleri Nelerdir?

0

Aristoteles’in düşünceleri, öğretileri, felsefesi nelerdir? Aristoteles’in ahlak öğretisi, sanat anlayışı, fizik ve mantık kavramları. Aristoteles yaşadığı dönemde tarihsel geçmişi nedeniyle büyük çeşitlilik gösteren sorunları şu sırayla ele aldı: 1. Gerçeğin araştırılması; kuramsal olan bu alanda metafizik ve fizik sorunlarla uğraşılır. 2. Pratiğin araştırılması (Ethik); ahlaka yönelik çalışmalar. 3. Güzelin araştırılması; bu alanda da estetik sorunlar

Felsefe kutsal

İlahi Buyruk Teoremi (Euthyphron İkilemi) Nedir? Tanrı Buyruklarının Önemi

0

Ahlak felsefesinde İlahi Buyruk Teoremi (Euthyphron İkilemi) nedir? Tanrı’nın ne istediğine filozofların ahlak felsefesi açısından bakışı. İlahi Buyruk Teoremi Neyin doğru neyin yanlış, neyin iyi neyin kötü, neyin erdemli neyin onursuzca olduğu türünden sorular insanın uykularını kaçıracak türdendir: kürtaj, ötanazi, insan hakları, hayvanlara kötü muamele, kök hücre araştırmaları… hassas ve bir hayli sürtünmeli konulardan oluşan

Felsefe Ahlaki görecelik

Ahlaki Görecelik Nedir? Ahlak Felsefesinde Göreceliğe Bir Bakış

0

Ahlak felsefesinde görecelik nedir, nasıl açıklanır? Ahlaki doğrular mutlak mıdır yoksa değişir mi? Ahlak felsefesinde göreceliğe bakış. Ahlak Felsefesinde Görecelik “Darius Pers hükümdarı iken sarayındaki Yunanları huzuruna çağırdı ve onlara babalarının cesetlerini yemek için ne kadar istediklerini sordu. Dünyanın parasını verse de böyle bir şeyi asla yapmayacaklarını söylediler. Daha sonra, Yunanların hazır bulunduğu bir sırada,

Bakmadan Geçme Hume Giyotin

Felsefede Hume’un Giyotini Nedir? – Ahlak Felsefesinde Etiğin Kavramları

0

Ahlak felsefesinde David Hume’un giyotini, yasası nedir? Doğalcı yanılgı nedir? Ahlak Felsefesinde Etiğin Kavramları hakkında bilgi. Hume’un Giyotini “Şimdiye dek karşılaştığım her ahlak sisteminde fark ettim ki yazar bir süre alışılmış akıl yürütme biçimiyle ilerliyor ve bir Tann’nın varlığını ortaya koyuyor ya da insan ilişkileriyle ilgili gözlemler yapıyor; ama sonra birdenbire hayretle görüyorum ki alışılmış

Bakmadan Geçme diğer zihinler

Felsefede Başka Zihinler Sorunu – Zihin Felsefesinin Zombileri Mutantları

0

Zihin felsefesinde diğer (başka) zihinler sorunu nedir? Felsefenin zombisi nasıldır? Filozofların diğer zihinler sorununa yaklaşımları. Diğer Zihinler Hollywood zombi filmleri saçmalıktan başka bir şey değil. Rengi gitmiş bir yüz, balık gözler, donuk bakışlar – tam bir zırvalık. Gerçekte zombileri fark etmek çok zordur. Görünüşte benden ve sizden bir farkları yoktur; bizim gibi yürür, bizim gibi

Bakmadan Geçme Turing Testi

Turing Testi Nedir? Makineler Düşünebilir Mi? Turing Testini Geçen Var Mı?

0

Turing testi nedir? Alan Turing’in Truring testinin amacı nedir? Makineler düşünebilir mi, yapay zeka turing testini geçebilir mi? Turing Testi Parry: Polisler yanlış insanları tutuklar. Görüşmeci: Bazen doğru kişileri tutuklarlar. Parry:Kanun adamları şu İtalyan suçluları yakalamalı. Görüşmeci: Sen İtalyan mısın? Parry:İngiliz eğitimi aldım ama bu ülkede doğdum. Görüşmeci: Hiç İtalyan suçlu tanıyor musun? Parry:Yeraltı dünyasından

Felsefe zihin beden problemi

Felsefede Beden Zihin Problemi Nedir? Ryle’ın Makinedeki Hayaleti

0

Felsefede Beden Zihin Problemi nedir? Gilbert Ryle’nin makinedeki hayalet dogması , beden zihin sorununa karşı filozofların yaklaşımları. Beden Zihin Problemi Bilimin yürüyüşü 17. yüzyıldan beri her şeyi önüne katıp sürükledi. Kopernik, Newton, Darwin ve Einstein’ın çizdiği rotada yol boyunca yer alan sayısız kilometre taşı, zamanla evrenin en uzak köşelerinin ve atomun en mahrem sırlarının bile

Bakmadan Geçme Vampir Yarasa

Yarasa Olmak Neye Benzer? – İşte Filozofların İnsanı Şaşırtan Bakış Açısı

0

Zihin felsefesinde Thomas Nagel’ın Yarasa olmak neye benzer makalesi ve Frank Jackson’ın bir adım ileri giderek Mary’nin bilmedikleri makalesi ve irdelemesi. Yarasa Olmak Neye Benzer? “… Düşünün ki kollarınızda zar gibi bir doku var, alacakaranlıkta ve şafak sökerken etrafta uçup ağzınızla sinek tutuyorsunuz; görme duyunuz çok zayıf, çevrenizi yansıyan yüksek frekanslı ses dalgalarıyla algılıyor, günü

Felsefe felsefe

Platon’un Bilgi Anlayışı Ne Zaman Gerçekten Biliriz? Üç Parçalı Bilgi Kuramı

0

Platon’un bilgi anlayışı nedir? Üç Parçalı Bilgi Kuramı nedir? Edmund Gettier’in sorunu çözme girişimleri nedir? Ne Zaman gerçekten biliriz? Üç Parçalı Bilgi Kuramı Sokak lambasının dibine birdenbire yığılan o nefretlik silüeti görünce “Hay aksi, yanlış yola saptım” diye düşündü Don. Adamın kaba suratının kendisi için çok tanıdık olan özellikleri sarı ışığın altında açıkça görülüyordu. “Pislik

Felsefe Cogito Ergo Sum

Cogito Ergo Sum (Düşünüyorum O Halde Varım) Ne Demektir? Anlamı

0

Cogito Ergo Sum (Düşünüyorum O Halde Varım) Ne Demektir? Felsefenin meşhur sözlerinden biri olan Descartes’in sözü ne anlama geliyor, ne anlatır? Cogito Ergo Sumkh Şüphelenilebilecek her inanıştan sıyrılmış bir halde, görünüşte dipsiz bir belirsizlik denizinde sürüklenen Descartes, ayak basacak bir yer bulmaya çalışır umutsuzca – insan bilgisinin mabedini yeniden inşa edeceği sağlam bir zemin arar..

Bakmadan Geçme algı perdesi

Algı Perdesi: Algılarımız Yanılıyor Olabilir Mi? Felsefenin Yaklaşımı Nedir?

0

Felsefede Algı Perdesi nedir? John Lock’un insanın anlayışı, algılarımız üzerine düşünceleri, Kartezyen tiyatro, Berkeley’in immateryalist kuramı hakkında… Algı Perdesi Dünyayı nasıl görür, nasıl duyar, nasıl koklarız? Çoğumuz üzerinde düşünmeksizin çevremizdeki fiziksel nesnelerin aşağı yukarı onları algıladığımız gibi olduğunu varsayarız, ama sağduyuya dayalı bu yaklaşıma ilişkin bazı sorunlar vardır ki birçok filozofu dış dünyayı aslında doğrudan

Felsefe

Felsefede Apriori Nedir? Apriorizm Kavramı Anlam ve Açıklaması

0

Felsefede Apriori ne demek, ne anlama gelir? Apriori ve Apriorizm kavramlarının açıklaması, Felsefedeki yeri ve savunucuları hakkında bilgi. APRİORİ APRİORİ, aposteriori ve ampirik karşıtı. Felsefede deneyimle onaylanmakla kalmayıp, onun önünde giden ve koşullarını hazırlayan bilgi öğesi. Akılcılara (rasyonalistler) göre apriori, her türlü deneyimden önce gelir, doğuştandır. Kant‘a göre ise deneyimin önünde gider, ondan bağımsızlaşmıştır. Her

Bakmadan Geçme Platon'un Mağarası

Platon’un Mağara Alegorisi: Dünyevi Bilgi Gölgeden İbarettir (Açıklaması)

0

Felsefede Platon’un Alegorisi nedir? Neyi iddia eder? Tümeller problemi, Platon’un idealar kuramı nedir? Felsefe açısından anlaşılır açıklaması. Platon’un Mağarası Ömrümüz boyunca karanlık bir mağaraya hapsedildiğinizi düşünün. Elleriniz ve ayaklarınızdan zincire vurulmuşsunuz. Başınızı da kıpırdatamıyorsunuz. Sadece tam karşınızdaki duvara bakabiliyorsunuz. Arkanızda cayır cayır yana bir ateş var. Sizinle ateş arasında ise sizi tutsak edenlerin heykeller ve

Bakmadan Geçme kavanozda beyin

Kavanozdaki Bir Beyin Olabilir Misiniz? Felsefe Ne Diyor? Matrix Gerçek Mi?

0

Bizler aslında kavanozun içinde birer beyin olabilir miyiz? Yoksa matrix gerçek mi? Felsefeciler bu konuda ne diyorlar? Bilgisayar simülasyonu muyuz? Kavanozdaki Beyin “Canavar ruhlu bir bilim insanı, bir adamı ameliyat ederek beynini kafasından çıkartıyor ve içinde gerekli besinler olan bir kavanozun içine koyuyor. Ardından beynin sinir uçlarını süper-bilimsel bir bilgisayara bağlıyor. Bu öyle bir bilgisayar