Nöro Linguistik Programlama (NLP) Nedir? Profesyonel Yaşamda NLP

0
Advertisement

Nöro Linguistik Programlama (NLP), insanın “kendisinin en iyi versiyonu” olabilmesini hedefleyen, kişisel mükemmellik bilimidir. Beyin dilini iyi programlamak, profesyonel yaşamda da hayati avantajlar sağlayacaktır.

beyin

Kaynak: pixabay.com

“Sadece herhangi bir uzmanlık becerisine sahip bir kişi ile, aynı beceriye sahip olmasına rağmen konusunda daha üstün olan birisi arasındaki farkın nedeni nedir?” Ya da aynı problematik daha bilimsel ifade edilecek olursa; “Bilimsel deneyler laboratuvarda her tekrarlandığında aynı sonuçları veriyorsa, insanların öznel deneyimlerinin de aynen tekrarlanabilir bir sistematiği olabilir mi?”

İşte Grinder ve Bandler adlı bilimadamları bu sorulardan yola çıktılar ve 1970’li yılların ortalarında Nöro Linguistik Programlama (Neuro Linguistic Programming – NLP) ya da bir başka deyişle Beyin Dilini Programlama tekniğini geliştirdiler. Sonraları İngiliz antropolog Bateson da NLP tekniğinin geliştirilmesinde önemli katkılarda bulundu. Grinder bir dilimbilimciydi, Bandler ise bir matematikçi ve bilgisayar programcısı. İki bilimadamı, insan zekâsı üzerine yaptıkları çalışmalar sırasında geliştirdikleri NLP tekniğiyle psikolojideki önemli bir boşluğu da doldurmuş oldular. 1970’li yılların psikoloji bilimi “davranışçı” yaklaşımın etkisi altındaydı; daha çok insanların gözlemlenebilir davranışlarını açıklamaya çalışıyor, etki-tepki ve çevrenin davranışlara etkisi gibi konularla ilgileniyordu. Ancak NLP tekniğinin adım adım gelişmesiyle birlikte kişisel becerilerin ve yaratıcılığın önemi ve belirleyiciliği de anlaşılmış oldu.

Bilimin konusunu nesnel deneyimlerin sistematik doğası oluşturuyorsa, NLP tekniğinin konusunu da öznel deneyimlerin sistematik doğası oluşturur. NLP, özet olarak insanları anlamayı ve etkilemeyi amaç edinir. İnsanların dünyayı nasıl algıladıkları, nasıl hissettikleri, becerilerini ve davranışlarını nasıl organize ettikleri konusunda bir model oluşturmaya çalışır ve bu modelden kalkarak insanların tutum, bilgi ve becerilerinde değişimler yaratacak yol gösterici teknikler geliştirir.

NLP, kişisel mükemmelliğin bilimi ve sanatıdır.

İnsanın kendisinin en iyi versiyonu olabilmesini amaç edinmiştir. İnsanlar şaşırtıcı bir potansiyele sahip olan beyinlere sahiptirler; NLP de bu şaşırtıcı potansiyelin hayata nasıl geçirilebileceğiyle ilgilenir. İç ve dış iletişimi daha efektif hale getirmeyi amaçlar, kişisel değişimi, gelişimi ve öğrenmeyi kolaylaştırır; daha fazla esneklik, daha fazla yaratıcılık ve daha özgür davranışlar kazanması için fırsatlar yaratır. Örneğin, sabah uyanmak için kurulan saat çalmadan birkaç saniye önce kendiliğinden uyanmak, beyin programlamanın çok basit örneklerinden bir tanesidir.

NLP (Nöro Linguistik Programlama) kavramını oluşturan üç kelimenin anlamlarına bakmak, NLP hakkında daha iyi bir fikir edinmemizi kolaylaştırabilir. Nöro; görme, işitme, koklama, tatma, dokunma gibi duyusal nörolojik süreçleri ifade eder. Beyin ve duyu organları aracılığıyla dünyanın nasıl algılandığıyla ilgilenir. Linguistik, dilbilimidir; dünyayı algılayışımızın sözcüklerle nasıl şekillendirildiğini konu alır ve dilin, deneyimlerimize anlam kazandırmak ve bu deneyimleri kendimize ya da başkalarına iletmek için nasıl kullanıldığıyla ilgilenir. Programlama ise, davranışlar üzerinde arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek için düşünceleri organize edebilmektir; yani öznel deneyimleri irdelemek, hedefe ulaşmak için de bu deneyimleri yeniden düzenleyebilmektir.

Advertisement
beyin egitim

Kaynak: pixabay.com

Profesyonel Yaşamda NLP’nin Önemi

NLP, kişisel deneyimler sonucu elde edilen vasat ve mükemmel sonuçlar arasındaki farkın anlaşılmasına yardımcı olan psikolojik bir tekniktir; bu anlamda başarıya ulaşmak ve kişisel mükemmelliği yakalamak için kişinin tutum ve inaçlarını değiştirmeyi amaçlar. NLP, hem kişisel, hem de profesyonel yaşamdaki olayları değerlendirmede son derece faydalıdır, aynı zamanda yönetim ve eğitim alanlarında da etkin olarak kullanılabilir.

NLP, her şeyden önce iş yaşamındaki bireyin takım yönetme, sunuş, liderlik yeteneği, görüşme ve hedef geliştirme gibi becerilerine ulaşmasına katkıda bulunur.

Bilindiği gibi insan beyninin sol tarafı “şey”leri ifade etme ve onları ayrıntılı olarak düşünebilmeyle (dil, sayı vs…); sağ tarafı ise hayal gücü, sezgi ve canlandırmayla ilgili becerileri kontrol eder. NLP, insan beyninin her iki tarafının da etkin kullanılmasını sağlar.

Başarılı insanların önemli ortak özelliklerinden bir tanesi, başarılarını, gerçekleştirmeden önce zihinlerinde yaşatabiliyor olmalarıdır. NLP, zihinsel imgelerden faydalanarak, kişilerin mesleki olgularla ilgili “zihinsel prova” yapabilmelerini sağlar.

NLP, bir kişisel mükemmellik modeli yaratmaya çalıştığı için, kişilerin düşünce süreçlerini daha iyi anlayarak, alışkanlığa dayanan, çoğu zaman bilinçsiz olan davranışlarını kontrol altına alabilmelerini, buradan kalkarak da o ana kadar başarılması imkânsız gibi görünen hedeflere ulaşabilmelerini kolaylaştırır.

Advertisement


Leave A Reply