Ülkemizde Nüfus (7. Sınıf) Konu Anlatımı, Nüfus Yapısı ve Özellikleri

0
Advertisement

7. Sınıf Sosyal Bilgiler konusu Ülkemizde nüfus, Türkiye’de nüfusun yapısı ve özellikleri, dağılımı özeti, konu anlatımı.

Ülkemizde Nüfus (7. Sınıf) Özet

Türkiye’de Nüfusun Yapısı ve Özellikleri

1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Ülkemizde doğum oranının yüksek olmasından dolayı genç nüfus oranı fazladır. Nüfus sayımları sonuçlarına göre ülkemiz nüfusunun yaş ve cinsiyet durumunu gösteren nüfus piramitleri oluşturulmuştur. Piramitlerin alt kısımları şişkin ise, bu o ülkenin genç nüfusa sahip olduğunu gösterir. Eğer piramitin orta kısmı şişkin ise, bu o ülkenin olgun nüfusunun fazla olduğunu göstermektedir.

Yukarıdaki grafik incelendiğinde; nüfus piramidinin taban kısmında 35-39 yaş altındaki grupların alt kısma doğru azalmakta olduğu görülmektedir. Bu durum ülkemizdeki doğum oranının azalmakta olduğunu göstermektedir. Zamanla bu sonuç toplam nüfus içindeki genç nüfus oranını azaltacaktır.

Genç Nüfus (0-14 yaş): Genç nüfus ülkemizde çalışan nüfusun yarısını oluşturmaktadır.

Advertisement

Olgun Nüfus (15 – 64 yaş): Bu nüfus oranı ülkemizde nüfusun %67’ini oluşturur. Bu durum sağlık hizmetlerinin geliştiğini gösterir. Olgun nüfus en verimli ve en üretken nüfustur.

Yaşlı Nüfus (65 yaş ve üzeri): Tüketici bir nüfustur. Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus oranı oldukça fazladır. Bunun nedeni hayat standartlarının yüksek ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olmasıdır. Ülkemizde ise yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yaklaşık %6’dır.

2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Ülkemizde nüfusun cinsiyete göre dağılımı genelde eşittir. Ancak iç göçten dolayı, göç alan illerde erkek nüfusu, göç veren illerde ise kadın nüfus daha fazladır. Örneğin, İstanbul’da erkek nüfus, Gümüşhane’de ise kadın nüfus daha fazladır.

2009 yılı itibariyle nüfusun % 50,3′ ünü (36.462.470 kişi) erkekler,% 49,7’sini (36.098.842 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.

3. Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı

Ülkemizde çalışan nüfusun büyük bir bölümü hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde de çalışan nüfus daha çok hizmet ve sanayi sektöründedir.

4. Nüfusun Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı

Cumhuriyet döneminde toplam nüfus içerisindeki okur – yazar oranı düşük iken 2000 yılında bu oran %90’nı geçmiştir. Ancak üniversiteleşme oranı %10’nun altındadır. Ülkemiz nüfusunun eğitim durumu incelendiğinde, erkeklerdeki okuryazar oranının kadınlardakinden yüksek olduğu görülür. Kentlerdeki okuryazar oranı kırsal kesime göre daha yüksektir.

Advertisement
5. Nüfusun Köy – Kent Durumuna Göre Dağılımı

Bir yerleşim yerinin köy veya kent olmasında nüfus miktarı ve idari yapı etkili olmaktadır. Ülkemizde nüfusu 10.000’in üzerinde olan yerler kent olarak kabul edilmektedir.

Sanayi ve hizmet sektörünün gelişimine paralel olarak kırsal kesimden kentlere doğru göç yaşanmaktadır. Bunun sonucunda da cumhuriyet döneminde kırsal nüfus fazla iken, günümüzde kent nüfusu daha fazla olmuştur.

Günümüzde en fazla kırsal nüfus Karadeniz Bölgesi’ nde iken, en fazla kent nüfusu Marmara Bölgesi’ndedir.

Ülkemizde Göçler

İnsanların doğdukları veya yaşadıkları yerlerden siyasi, ekonomik, toplumsal, doğal nedenlerden vb. dolayı başka yere yerleşmelerine göç denir. Göçler (nüfus hareketleri) nüfusun azalmasında, artmasında ve dağılımında etkili olmaktadır. Göçler iç ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılır.

Göçler
Dış Göçler İç Göçler
Ülke dışına  yapılan  göçler Ülke dışın dan yapıları göçler Köyden kente Kentten kente Mevsimlik işçi göçü

 

1. Dış Göçler

İnsanların bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmesi ile gerçekleşir. Dış göçler bazen gönüllü bazen de zorunlu olarak gerçekleşmektedir. Dış göçlerin oluşmasında;

► İç savaşlar,
► Etnik baskılar ve çatışmalar,
► Antlaşmalar ve sınırların değişmesi,
► Salgın hastalıklar,
► Doğal afetler,
► İş bulmak amacıyla yapılan göçler

gibi nedenler etkili olmaktadır. Osmanlı Devleti’nin iskan (yerleştirme) politikasıyla Balkanlara yerleştirilen Türkler, Osmanlı hakimiyetinin sona ermesiyle siyasi baskıya uğradılar. Bu durum başta Bulgaristan olmak üzere Yunanistan ve Yugoslavya’dan soydaşlarımızın ülkemize göç etmesine neden olmuştur.

Ayrıca; II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan işçi açığını karşılamak için ülkemizden başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkelerine işçi göçleri yaşanmıştır.

Dış göçlerin sonucunda;

Advertisement
► Ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir.
► Turizmin gelişmesine katkı sağlar.
► Döviz girdisi artar.
► İşsizlik oranında kısmen azalma görülür.
► Göç alan ülkede nüfus artar.

2. İç Göçler

Ülke içinde ekonomik veya sosyal nedenlerden dolayı yaşadığımız yerden başka yerlere yerleşmeye iç göç denir. Ülkemizde göçler doğudan batıya, köyden kente bir yön takip etmektedir.

İç göç ülkemizde 1950’li yıllarda başlayıp günümüzde hala devam etmektedir. Özellikle gelişmemiş; Karadeniz Bölgesi’nin doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden başta Marmara Bölgesi olmak üzere Kıyı Ege ve Akdeniz’e göçler yapılmaktadır.

Kentlerde ulaşım, sanayi ve ticaretin gelişmesiyle iş bulma imkanlarının artması, kırsal kesimde ise doğum oranının fazlalılığı ve diğer nedenlerden dolayı iç göç yaşanmaktadır. İç göçün oluşmasında;

► Kırsal kesimde doğum oranının yüksek olması,
► Miras yoluyla tarım topraklarının bölünmesi,
► Tarımda makine kullanımı ile iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması,
► Kırsal kesimlerdeki iş imkanları, eğitim, sağlık ve sosyal olanakların sınırlı olması,
► Kırsal kesimdeki sosyal sorunlar(kan davaları vb.),
► İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri
gibi nedenler etkili olmaktadır.

Mevsimlik İşçi Göçleri

Ülkemizde geçici olarak belli mevsimlerde belli bölgelere yapılan göçlere mevsimlik göç denir. Mevsimlik göç tarım ve turizm nedeniyle iki şekilde yapılmaktadır. Kıyı turizminin geliştiği tatil bölgeleri yaz aylarında mevsimlik göç almaktadır. Tarım nedeniyle Akdeniz Bölgesi’nde Çukurova pamuk toplamak amacıyla, Karadeniz Bölgesi ise fındık toplamak amacıyla mevsimlik göç almaktadır.

Ayrıca; turizm, inşaat ve otelcilik sektöründe çalışmak için doğu illerinden Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi işçi göçü almaktadır.

İç Göçün Sonuçları

► Ülke genelinde nüfus dengesiz dağılır.
► Yatırımların dengesiz dağılmasına neden olur.
► Düzensiz kentleşme sonucunda sanayi tesislerinin kent içinde kalmasına neden olur.
► Altyapı hizmetlerinde yetersizlikler görülür.
► Kentlerde iş sorunu ortaya çıkar.
► Kentlerde sosyal sorunlar yaşanmaya başlar.
► Ulaşımda sorunlar yaşanır.
► Konut sıkıntısı ve çarpık kentleşme ortaya çıkar
► Hava kirliliği yaşanır.


Leave A Reply