Ulufe Dağıtım Töreni Nasıl Olurdu?

0
Advertisement

Yeniçerilerin almış oldukları ulufeler bir tören ile verilirdi. Ulufe dağıtma töreninin nasıl olduğuna dair kısa detay bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Yeniçeri

Ulufe Dağıtım Töreni Nasıl Olurdu?

Yeniçeriler daima kışlalarda yatarlar, günlerini askerlik eğitimiyle geçirirlerdi. Emekli olmadan evlenemezlerdi. Kendilerine her üç ayda bir defa ulûfe denilen aylık verilirdi. Ulûfe dağıtımı büyük bir törenle yapılır, hatta bu törene elçiler de çağrılırdı.

Tören Günü

Tören günü Divan üyeleri ve davetliler, Kubbealtında toplanırlardı. Yeniçeriler de o gün subayları ile birlikte Saraya gelirler, sadrazam ve diğer Kubbealtı üyelerini selâmladıktan sonra, saraydan verilen çorba, pilav ve zerdeden ibaret olan yemeği yerlerdi. Yeniçerilerin bu törenlerde yemek yemeleri onların itaat üzerine olduklarını gösterdiğinden, hemen kurbanlar kesilirdi. Şayet çorba içmezlerse o zaman yeniçerilerin isyan edecekleri sanılırdı.

Yemekten sonra yeniçeriler sarayın orta kapısına gelirler ve ulûfenin dağıtılmasını beklerlerdi. O zaman saray başçavuşu Kubbealtının önüne gelir; ellerini göğsüne çaprazvarî koyduktan sonra Yeniçeri Gülbankı denilen duayı okurdu. Bu duaya bütün yeniçeriler de gür seslemle katılırlardı:

«Allah, Allah, illallah, baş üryan, sine püryan, kılıç al kan. Bu meydanda nice başlar kesilir, hiç olmaz soran. Eyvallah, eyvallah, kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan, Kulluğumuz padişaha iyan. Üçler, yediler, kırklar, Gülbank-i Muhammedi, Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, pirimiz hünkârımız Hacı Bektaşi Veli demine, devranına hu diyelim hu…»

Advertisement

Bundan sonra başçavuş bütün ortaları birer birer çağırarak ulûfe keselerini verirdi. Sıra 65’inci ortaya gelince kimse cevap vermezdi. Çünkü, bu orta, Genç Osman’ın ölümüne sebep olduğundan dağıtılmıştı. Onun için, başçavuş bu ortayı üç defa çağırır ve her defasında “yoktur” cevabı verilirdi. Üçüncü çağırıştan sonra Başçavuş da «yok olsun!» diye bağırınca. bütün yeniçeriler hep birden «yok olsun!» derlerdi.

Ulufe dağıtımı bittikten sonra yeniçeriler keselerini yüklenirler, kışlalarına dönerlerdi. Ertesi gün de her ortaya ikinci bir dağıtma töreni yapılırdı. Bu arada devrin padişahı da birinci ortanın birinci neferi sayıldığı için, o da yeniçeri kıyafetiyle, kışlaya gider, ulûfesini alırdı.


Leave A Reply