12. Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Konuları ve Alt Başlıklar

0

12. Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Çağdaş Dünya Tarihi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

Birinci Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşı

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

A-I. DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI
 • 1.I. Dünya savaşı
 • 2.Paris Konferansı
 • 3. I. Dünya savaşı sonunda yapılan anlaşmalar
 • 4. I. Dünya savaşının sonuçları
B-SSCB VE TÜRK DEV. TOP.
 • 1.Çarlık Rusya’nın yıkılışı
 • 2.Rusların Orta Asya’yı istilası
 • 3.SSCB Yönetiminde Türk topluluklarının durumu
 • 4.Basmacı Hareketi
C-ORTADOĞUNUN YENİ YÜZÜ
 • 1.Orta Doğuda büyük devletlerin politikası
 • D- Japonya’nın Uzakdoğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıkması
 • E-1929 Dünya Ekonomik Buhranı
 • F- İki savaş arası dönemde Avrupa
 • 1.Barşın sürekliliğini sağlama
 • 2. Avrupa’da meydana gelen siyasi, ekonomik
 • 3.Totoliter rejimlerin kuruluşu
G-İKİ SAVAŞ DÖNEMİ ARASINDA DÜNYA
 • H-1923-1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti dış politikası
 • 1.Türkiye’nin Milletler cemiyetine girişi
 • 2.Balkan Antantı
 • 3.Montrö Boğazlar Sözleşmesi
 • 4.Sadabat Paktı
 • 5.Hatay’ın Anavatana katılması
İkinci Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı

II. DÜNYA SAVAŞI

A-YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU
 • a.Japonya
 • b.İtalya
 • c.Ülkeler arası gruplaşmalar
 • d.Almanya
 • Savaş yılı 1939
B-SAVAŞ YILLARI
 • 1.Avrupa’da savaş
 • 2.Kuzey Afrika da savaş
 • 3.Asya ve Pasifik’te savaş
 • a.Savaş öncesi ABD
 • b. Pearl Harbour Saldırısı
 • c. Pasifik savaşları
C.- BARIŞA DOĞRU
 • 1.Avrupa da savaş’ın sona ermesi
 • 2. Pasifik’te savaş’ın sona ermesi
D-SAVAŞ’IN ETKİLERİ
 • a.Siyasi sonuçları
 • b.Ekonomik sonuçları
 • c.Toplumsal sonuçları
 • d.İnsan hakları ihlalleri
E-SAVAŞ YILLARINDA TÜRKİYE
 • 1.ikinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği dış politika
 • 2. ikinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkileri
Soğuk Savaş

1962’de yapılan bu karikatür, Sovyetler Birliği’nden Nikita Khrushchev (solda) ve Amerika Başkanı John F. Kennedy’yi, her ikisinin de parmağı nükleer bombada gösteriyor.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

A-BLOKLARIN KURULUŞU
 • 1.Doğu Blokunun Kuruluşu
 • a. .Doğu Bloku içindeki gelişmeler
 • b.Sovyet modeline göre ekonomik ve sosyal düzenin kurulması
 • c.Sosyalist Blokta sarsıntılar
 • 2. Batı Bloku’nun kurulması
 • a.Truman Doktrini
 • b.Marshall Planı
 • c.NATO’un Kuruluşu
 • d.Avrupa konseyi’nin Kuruluşu
 • d.Avrupa Ekonomik Topluluğu
B-PAYLAŞILAMAYAN ORTA DOĞU
 • 1. Balfour Deklarasyonu ve İsrail’in Kuruluşu
 • 2. Eisenhower Doktrini
C-UZAKDOĞUDA ÇATIŞMA
 • 1.Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu
 • 2.Uzakdoğuda hakikiyet hakimiyet mücadelelri
 • a.Kore Savaşı
 • b.SEATO’nun Kuruluşu
D-ASYA VE AFRİKA’NIN KURTULUŞU
 • 1.Güney Asy’a daki gelişmeler
 • 2.Afrika’daki gelişmeler
E-SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE
 • 1. Soğuk Savaş Döneminde Türk dış politikası
 • a.Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi
 • b. Türkiye’nin NATO’ya Girişi
 • c.Balkan ve Bağdat Paktının kurulması
 • 2 Türkiye’de Hayat
 • a.Siyaset
 • b.Ekonomik
 • c Sosyal, kültürel hayat
F-SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DÜNYA
Gorbaçov ve Reagan

Gorbaçov ve Reagan Orta Menzilli Nükleer Füzeler Anlaşması’nı imzalarken, 1987.

YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI

A-ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ
 • 1.Yumuşama dönemi politikaları
 • 2.Nükleer silahların sınırlandırılması görüşmeleri
 • 3.Helsinki Konferansı
B-YUMUŞAMA DÖNEMİ ÇATIŞMALARI
 • 1.Çatışmalarda ABD ve SSCB’nin Rolü
 • 2.Küba buhranı
 • 3.Vietnam Savaşı
 • 4.Keşmir meselesi
 • 5.Afganistan’ın SSCB tarafından işgali
 • A-Barış İçinde Bir Arada Yaşama
 • a.Bandung Konferansı
 • b.Bağlantısızlar hareketi
B-ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI VE BÜYÜK DEVLETLERİN POLİTİKALARI:
 • 1.Camp David Antlaşması
 • 2. İslam Konferansı Teşkilatı
E-ULUSLARARASI POLİTİKALARDA PETROLÜN YERİ
F-İRAN – IRAK SAVAŞI
 • 1.Irak’ta rejim değişikliği
 • 2. İran’da rejim değişikliği
 • 3.Savaş ve Sonuçları
G-YUMUŞAMA DÖNEMİNDE DÜNYA
 • 1. Ekonomi
 • 2.Bilimsel ve teknolojik gelişmeler
 • 3.Kültürel hayat
I-TÜRKİYEDE BUNALIMLI YILLAR
 • a.Siyaset
 • b.Ekonomi
 • c Sosyal ve kültürel hayat
Berlin Duvarının Yıkılması

Berlin Duvarının Yıkılması

KÜRESELLEŞEN DÜNYA

A-SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI
 • 1. -SSCB’de politika değişiklikleri
 • 2. -SSCB’nin dağılması
 • 3. SSCB’nin dağılmasının doğu Avrupa’ya etkisi
 • 4. SSCB’nin dağılmasının dünya güçler dengesi üzerine etkisi
B-ASYADA YENİDEN YAPILANMA
 • 1.Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanma süreci
 • a.Azerbaycan
 • b.Kazakistan
 • c.Kırgızistan
 • d.Özbekistan
 • e.Türkmenistan
 • f.Diğer Türk Toplulukları
 • 2.Bağımsız Devletler Topluluğu
 • 3.TİKA
C- DOĞU BLOKUNDAN SONRA AVRUPADA YENİ ARAYIŞLAR
 • 1.İki Almanya’dan tek devlete
 • 2.AET’den AB’ne
 • a. Maastricht Anlaşması
 • b. Kopenhag Kriterleri
 • c.AB ve Dünya
 • 3.NATO’nun Avrupa da genişlemesi
D-TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ
 • 1.Türkiye’nin AB serüveni
 • a.Ankara Anlaşması
 • b. Türkiye’nin Gümrük Birliğine Girişi
 • c.AB’nin genişleme süreci ve Türkiye
E-YENİ OLUŞUM SÜRECİNDE BALKANLAR
 • 1.Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılması
 • 2.Arnavutlukta demokratikleşme süreci
F-Ortadoğu ve Afganistan’da meydana gelen gelişmeler
 • 1.Körfez Savaşları
 • 2.Filistin Sorunu
 • 3.Afganistan’daki gelişmeler
 • 4.Orta Doğuda su sorunu
G-DÜNYADAKİ GELİŞMELER
 • 1.Bilimsel ve teknolojik Gelişmeler
 • 2.Küreselleşme ve etkileri

H-DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Advertisement
 • 1.Rusya Federasyonu
 • 2.Kafkasya
 • 3.Orta Asya ve Türk cumhuriyetleri
 • 4.Orta Doğu
 • 5.Balkanlar
 • 6.Kızılay’ın Yurtdışı faaliyetleri
 • 7.Türk Ordusu ve dünya barışı

I-1980 SONRASI TÜRKİYE

 • 1.Siyasi gelişmeler
 • 2.Kültürel gelişmeler
 • 3.Ekonomik gelişmeler
 • 4.Toplumsal sorunlar
İ- KÜRESEL SORUNLAR
 • 1.Küresel ısınma , Kyoto prot.
 • 2.Çevre kirliliği
 • 3.İşsizlik
 • 4.Yetersiz beslenme ve açlık
 • 5.Uluslararası terör
 • 6.Salgın hastalıklar


Leave A Reply