12. Sınıf Fizik Maddelerin ve Çekirdeğin Yapısı İle İlgili Testler

0

12. sınıf Fizik dersi, Maddelerin ve Çekirdeğin Yapısı ile ilgili sorular ve cevapları. 12. sınıf fizik testleri.

Test

12. Sınıf Fizik Maddelerin ve Çekirdeğin Yapısı İle İlgili Testler

TEST 1

1. \displaystyle _{23}^{64}Cu elementine ait,

I. Çekirdek yarı çapı
II. Çekirdekteki nötron sayısı
III. Elektron sayısı
niceliklerden hangileri hesaplanabilir?
(r0 çekirdek yarıçap sabiti bilinmektedir.)

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

2. Atom numarası 83 den büyük olan elementlerde nötron / proton oranı 1,5 civarındadır. Bu oran nedeni ile atom çekirdekleri kararsız yapıya sahiptir. Oranı 1 e yaklaştırmak için çekirdek çeşitli ışımalar yapar.
Aşağıdaki ışımalardan hangisi bu ışımalardan biri değildir?

A) α ışıması
B) \displaystyle {{\beta }^{+}}
C) X ışıması
D) \displaystyle {{\beta }^{-}}
E) γ ışıması

3. ( ) • Kir ve su tutmayan kumaş
( ) • Küçük boyutlarda yüksek düzeyde bilgi depolama
( ) • Radyoaktif maddelerden yüksek enerji elde etme
Yukarıdaki parantez karşısında verilen bilgiler nanoteknoloji ile ilgili ise parantez içine E, değil ise H harfi yazılacaktır.
Buna göre, son durumda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A) (E) B) (E) C) (H) D) (H) E) (E)
(E) (H) (E) (H) (E)
(H) (H) (E) (H) (E)

4. Yüksek potansiyel farkı ile hızlandırılan elektronların bir engele çarptırılmasıyla elde edilen X-ışınlarının dalga boyu λ dır.
Elektronları hızlandıran potansiyel farkı 66 volt olduğuna göre, λ kaç Â dır?
\displaystyle (1A={{10}^{-10}}m;{{q}_{e}}={{1,6.10}^{-19}}C;h={{6,6.10}^{-34}}J.s;c={{3.10}^{8}}m/s)

A) 1800
B) 1875
C) 1975
D) 2775
E) 2875

5. \displaystyle I._{6}^{14}C-_{7}^{14}N
\displaystyle II._{11}^{23}N-_{11}^{26}Na
\displaystyle III._{30}^{70}X-_{30}^{71}Y
Yukarıdaki atom çiftlerinden hangileri izotoptur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

6. (X) • Zıt işaretle yüklü iyonlar arasındaki coulomb etkileşmesinden dolayı oluşan sodyum klorür bu bağa örnektir.
(Y) • Birleşen atomların değerlik elektronlarını ortaklaşa kullanmaları ile oluşur. Örneğin bu bağda, H2 molekülünün iki elektronu, iki çekirdek arasında eşit paylaşılır.
Yukarıda X ve Y olarak anlatılan bağ çeşidi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

X Y
A) Kovalent bağ İyonik bağ
B) İyonik bağ Kovalent bağ
C) Metalik bağ Kovalent bağ
D) iyonik bağ Metalik bağ
E) Apolar kovalent bağ Polar kovalent bağ

7.

Yukarıdaki şemada radyoaktif bir elementin yanlama süresi modellenmiştir.
Buna göre, K ve L yerine aşağıdaki niceliklerden hangileri yazılmalıdır?

K L
A) 25% X / 8
B) 25% X / 16
C) 12,50% X / 8
D) 12,50% X / 16
E) 6,25% X / 16

8. Su moleküllerini oluşturan hidrojen ve oksijen atomları arasında oluşan bağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polar kovalent bağ
B) Apolar kovalent bağ
C) İyonik bağ
D) Metalik bağ
E) Amorf bağ

9. X elementinin % 75 i bozuluncaya kadar Y den % 25, Z den ise % 12,5 elimizde kalıyor.
Bozunma süreci aynı anda başladığına göre; X, Y ve Z elementlerinin kararlılıklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) X = Y = Z
B) X = Y > Z
C) X > Y = Z
D) X > Y > Z
E) Z > Y > X

10. Yarı iletkenlerin kullanım alanları arasında,

I. Savunma sanayii
II. Dedektörler
III. Lazerler
IV. Gaz analiz sensörleri
V. Termal kameralar
VI. Gece görüş sistemleri
VII. Ampul
verilenlerden kaç tanesi yoktur?

A) Bir
B) Üç
C) Dört
D) Altı
E) Yedi

11. • Tereyağı
• Krem peynir
• Lastik
• Pamuk helva
• Cam
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi amorf yapılı katılara örnek olarak verilebilir?

A) Bir
B) İki
C) Üç
D) Dört
E) Beş

12.

Madde Erime noktası (°C)
NaCI 801
CaO 2575
MgCl2 714
ZnO 1975
PbS04 1087

Tablo, iyonik bağlı bileşiklere ait erime noktalarını göstermektedir.
Buna göre,
I. Bağ kuvveti yüksek olduğu için erime noktaları yüksektir.
II. iyonik bağlı bileşiklerin erime noktaları farklı farklıdır.
III. Oda sıcaklığındaki iyonik bağlı bileşikler katı hâlde ve kristal yapıda bulunurlar.
verilenlerden hangileri tabloya göre yapılacak doğru bir çıkarımdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.
1 2 3 4

Leave A Reply