Afrika Dinleri Hakkında Bilgi

0

Afrika dinleri hakkında bilgiler. Afrika kıtasında yer alan dinler ve bu dinlerin yayılım şekli ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız

Afrikalının yaşamından din, toplumun her yönünü ilgilendiren çok önemli bir kavramdır. Halkın büyük bir bölümü doğal Afrika dinlerine bağlıdır. Doğal dinlerde toplum, dinsel inançlarla yönetilir. Her Afrikalı kendi kültürel grubuna ait inanç sisteminin bir parçasıdır. Ayinlerle ve efsanelerle pekiştirilen inancını içtenlikle benimser. Ataların hiçbir zaman ölmediklerine inanılır, toplumu ve toprağı atalar korur.

Afrika Juju Kostümü

Afrika’da yerel bir dine mensup kişinin giydiği Juju Kostümü

Büyücülerle desteklenen şef, boyu simgesel kehanetlere dayanarak yönetir. İnanca göre, maddi ve manevi değerler içiçedir. Bu yaklaşım Batı anlayışından çok uzaktır. Hastalık, ölüm ve güç kaynakları, maddede değildir. Bunlar, görünmez güçlerin dışa vuran belirtileridir.Görünmez güçlerle olumlu ilişkiler kurulabilirse sorunların çözümü bulunabilir ve sağduyulu olmak koşuluyla karışıklığın içinde bir kurtuluş yolu bulunabilir. Afrikalı da Batılı gibi her şeyi büyük ve tek gücün yarattığına inanır. Ayinler, dualar ve kehanetler, görünmez dünyayla olan iletişim sistemleridir. Doğal dinlerde, her dinde olduğu gibi bir sıralanma, düzene dayalı sistemler ve özel kişiler vardır. Rahipler, geleceği bilenler, yağmur yağdırıcılar, şifa dağıtanlar ve mucize yaratanlar çok rastlanan kişilerdir. Bazı yerlerde kral ya da şef bu özelliklerin birini ya da birkaçını kişiliğinde toplamıştır.

İslamlık ve Hıristiyanlığın Afrika’ya gelmesi ve yayılması çok uzun bir süre içinde gerçekleşti. 4. yüzyılda Hıristiyanlık Kuzey Afrika’da Kartaca ve Aşağı Nil Deltası’nda ortaya çıktı. 7. yüzyılda İslamlık ilk kez Etiyopya’da (Habeşistan) görüldü. Kuruluş döneminde Mekkelilerin baskısından kurtulmak için Hz. Muhammet bazı Müslümanları Etiyopya’ya göndermişti. Hıristiyanlık, Batı Afrika’da ve Sahra’ da yayılamadı. islamlık Kuzey Afrika’ da, Batı Afrika’da Gine’de, Aşağı Sahra’da, Kuzey Kenya kıyılarında ve Güney Mozambik’te etkili oldu. Batı Afrika’da kurulmuş önemli Afrika İslam devletlerinden biri, 1235’te gelişmeye başlayan Mali İmparatorluğu idi. Ticaret, İslamlığın yayılmasında büyük rol oynadı. Batı Sudan’dan başlayıp, Atlas Okyanusu’na ve Nijerya’ya kadar ulaşan kervanlar, İslam dinini tanıtıp yaydılar. Malililer Timbuktu’yu İslamlığın merkezi durumuna getirdiler. Müslümanlık, 14. yüzyılda Hausa kent devletleri arasında hızla yayıldı. 750’den başlayarak Malindi, Mombasa ve Kilva gibi Doğu Afrika kıyı kentleri, önemli İslam ticaret limanları oldu. 16. yüzyıldan sonra Doğu ve Orta Afrika’ da, Portekiz etkisi görülmeye başladı.

Hıristiyanlık, Güney Afrika’da gelişme ve yayılma çabası içindeydi. Batı Afrika kıyılarında, Kongo ve Angola bölgelerinde 16. ve 19. yüzyıllar arasında Hıristiyanlığın geliştiği görülür. 17. yüzyılda Hollandalılar, Güney Afrika’ya, Kalvinizmi, 19. yüzyıl ortlarında Avrupalı ve Amerikalı misyonerler, Doğu ve Orta Afrika’ya Katoliklik ve Protestanlığı getirdiler. Günümüzde İslamlık, Hıristiyanlığa oranla daha hızlı yayılmaktadır. Örneğin, Gine’de halkın % 70’i, Somali’de % 100’ü Müslüman; Kongo, Zambiya, Tanzanya ve Kenya da büyük bölümü Hıristiyandır. Afrikalı önderler, çoğunlukla Batı’da eğitim gördükleri için Hıristiyan olmalarına karşın, geniş halk yığınlarının inançları üzerinde etkili olamamaktadır. Doğal dinlerin mistisizm yönünden İslamlığa daha yakın olması, unutulamayan sömürgecilik, terörün Hıristiyanlıkla eşdeğerli görülmesi gibi etkin öğeler, günümüzdeki dinsel dağılımı ortaya çıkarmıştır.


Leave A Reply