Dilbilgisi Ne Demek?

0

Dilbilgisi nedir? Dilbilgisi ne demektir? Dilbilgisi ile ilgili olarak temel ve genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Bir dilin ses, şekil ve cümle yapısını inceleyen bilime «dilbilgisi» denir. Dilbilgisi çeşitli kurallar koyar. Bunlar dilin yüzyıllar boyunca geçirdiği gelişmeler sonunda kendiliğinden olmuş, gelişmişlerdir. Her kuralın oluşunun birçok sebepleri vardır. Dilbilgisi düzgün yazm’a ve konuşmayı sağlar.

Advertisement

Tarih öncesinin ilk çağlarında, insanlar meramlarını tek kelimelerle anlatıyorlardı. Bugün biz bu gibi kelimelere «ünlem» diyoruz. Bebekler de ilk konuşmaya başlarken tek kelimeyle konuşur, yaşlan ilerledikçe basit cümleler yapmaya başlarlar.

Dilbilgisinin kuralları da konuştuğumuz dil gibi canlıdır, zamanla değişir. Bir çağın dilbilgisi kurallarına uymıyan bir cümle yapısı, daha sonraları geniş ölçüde kullanılmaya başlar, halk tarafından tutulursa o zaman bir kural olarak kabul edilir.

Dilbilgisi «etimoloji» ve «sözdizimi» (sintaks) olmak üzere iki büyük bölüme ayrılır. Her dilin kendi yapısına göre bir dilbilgisi vardır. Bazı akraba dillerin dilbilgilerinde de birbirlerine benziyen özellikler görülür.

Doğu’da da, Batı’da da dilbilgisi üzerinde çok eski çağlardan beri çalışılmıştır. Hint dHcileri -M. O. IV. yüzyılda Hintçenin dil-bilgisiyle ilgilenmişlerdir. Batı dillerinin dil-bilgisini Yunanlılar kurmuştur. Platon, Aristoteles dilbilgisi eğitimine büyük önem verirlerdi.

Advertisement

Büyük Türk bilgini Kâşgarlı Mahmut XI. yüzyılda «Divanu Lûgat-it Türk» adını verdiği ilk büyük Türkçe Sözlüğünü meydana getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılan eğitimde de dilbilgisine büyük bir önem verilmiştir. Dilbilgisi o zaman «sarf ve nahiv» adı altında öğretilirdi.


Leave A Reply