Hayvanları Koruma Günü İle İlgili Yazı: Doğamızın Savunucuları Olalım

1

Hayvanları Koruma Günü ile ilgili yazı. Hayvanları Koruma Günü’nü kutlayarak doğanın kıymetini vurgulayalım. Hayvanların haklarına ve yaşam alanlarına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu.

Hayvanları Koruma Günü İle İlgili Yazı

Hayvanları Koruma Günü İle İlgili Yazı

1822 yılında İngiltere’de toplanan hayvanları sevenler, Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdular. Bu derneğin amacı; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını sağlamak, hayvanların daha iyi şartlar içinde bakılmalarını beslenme gerçekleştirmektir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde kurulan Hayvanları Koruma Dernekleri Hollanda Lahey’de toplandılar. Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu’nu kurdular. 1931 yılında toplanan bu federasyon, 4 Ekim gününü HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ olarak ilân edip, bütün dünya ülkelerine bildirdiler.

Yurdumuzda Hayvanları Koruma Derneği 1955 yılında kuruldu.

4 Ekim, Milletlerarası Hayvanları Koruma günüdür. Bu gün, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde aynı zamanda kutlanır.

Yurdumuzun ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, 4 Ekim günü Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanır. Ayrıca radyo, televizyon ve gazetelerde Hayvanları Koruma Gününe ait çeşitli yayınlar yapılır.

Hayvanları Koruma Günü’nün asıl amacı. insanlarda hayvan sevgisini geliştirmek ve bu sevginin devamlılığını sağlamaktır.

Hayvan sevgisi, insanları birbirine daha çok yaklaştırır. Yardımlaşma duygusunu geliştirir. Tabiatı sevmeyi ve korumayı öğretir. Bu güzel duygu ve davranışlar, mutluluğumuzu arttırır.

İnsansız bir dünya düşünemediğimiz gibi, hayvanları olmayan bir dünya da düşünemeyiz. Tabiatın canlı varlıkları olan insanlar, hayvanlar ve bitkiler, hayatlarını devam ettirmek için birbirlerine bağlıdır ve birbirlerine muhtaçtır.

Her canlı bakılmak, sevilmek, beslenmek ve korunmak ister. Canlıların en üstün yaratığı olan biz insanları, diğer canlılardan ayıran en büyük fark düşünme yeteneğidir. İnsan, zekası ile tabiatın bütün varlıklarına egemen olmuştur. Sağlıklı ve mutlu yaşamak için onlardan faydalanma yollarını bulmuş ve geliştirmiştir. Böylece canlılar arasında ilişkiler doğmuştur. Canlılar arasında en belirgin ve önemli ilişki insan hayvan ilişkisidir.

Hayvanlar tabiatın süsü ve zenginlik kaynağıdır. Tabiatın güzelliğini ve zenginliğini gören, duyan, bilinçli bir şekilde faydalanan insandır.

İnsanlar beslenmede, giyinmede, korunmada, eğlencede, avlanmada, haberleşmede özetle hayatında hayvanlardan faydalanmışlardır. Bu hayvanların bakımını, beslenmesini, korunmasını ve çoğalmasını vazgeçilmez görev bilmiştir. Onlara daima sevgi ve şefkatle yaklaşmış dostluklar kurmuştur. Yabani hayvanların da korunmasına büyük önem vermiş ve onlardan en iyi şekilde yararlanmıştır.

En büyük yardımcımız olan hayvanların bizlere sağladığı faydalar sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan en önemlilerini açıklamaya çalışalım.

Hayvanlardan Sağladığımız Faydalar:

1- Et, süt, yumurta, bal gibi temel besin maddelerimizi hayvanlardan sağlarız.
2- Giyeceklerimizin çoğunu hayvanların yününden, tiftiğinden, kılından, derisinden elde ederiz. Yünlü ve ipekli kumaşlar, eldivenle, kaşkol ve boyun atkıları önemli giyeceklerimizdendir.
3- Halı, kilim, battaniye, heybe, torba, bıçak sapları gibi önemli eşya ve araçlar hayvanlardan elde edilir.
4- Bağda, bahçede, tarlada, taşımacılıkta hayvanların gücünden yararlanırız.
5- Görmeyenlere yol göstermekte, avcılıkta, haberleşmede, emniyet kuruluşlarında hayvanların özel yeteneklerinden yararlanırız.
6- Sirklerde, akvaryumlarda ve çeşitli gösterilerde eğlenmek ve dinlenmek için hayvanlardan yararlanırız.
7- Evlerimizi, sürülerimizi beklemede ve korumada, farelerin yararlanmasında kedi köpeklerden yararlanırız.
8- İnsanların sağlığı için gerekli olan aşı ve serumların denenmesinde, bulunmasında, elde edilmesinde, bilimsel ve teknik çalışmalarda hayvanlardan faydalanırız.
9- Çiçekli bitkilerin döllenmesi ile çoğalmasında da hayvanların önemi büyüktür. Özellikle çiçekten çiçeğe koşan kelebek ve arıları unutmamak gerekir.
10- Evimizde beslediğimiz hayvanların dostluğundan, arkadaşlığından, güzel görünüm ve seslerinden faydalanırız.
11- Doğaya canlılık katan, güzelliğini sağlayanlar da hayvanlardır.
12- Bize büyük faydalar sağlayan hayvanları bakmak, korumak ve sevmek başta gelen görevlerimizdendir.

İlgili Link : Hayvanların Bakımı Korunması ve Sevgisi

Yazı – 2

Doğadaki canlılar içinde en gelişmişi olan biz insanlar var olduğumuzdan beri çeşitli ihtiyaçlarımızı yakın çevremizden ve çoğunlukla da hayvanlarla bitkilerden sağladık ve sağlıyoruz.

İlk çağlarda vahşi hayvanlar insanlar için korku kaynağı olmuştur. İlkel insanlar bu korkunun etkisiyle kendilerini koruyabilmek için hayvanlarla savaşmışlardır. Korku ve açlık, onlara avlanmayı öğretmiştir. Avladıkları hayvanlar sayesinde hem doymuş, hem de soğuktan korunmuşlardır. Zamanla insan, bazı hayvanlara karşı korkusunu yenmiş ve onları evcilleştirmiştir. Evcilleştirilen ilk hayvanlar arasında kedi, köpek, dağ keçisi ve ineği sayabiliriz.

İnsan, ilkellikten kurtulup, çağdaşlığa adım atınca, modern silahlarla en vahşi ve güçlü hayvanları bile avlamaktadır. Zevk için yapılan bu bilinçsiz avlar sonucu, birçok hayvanın soyu tükenmiş, bir çoğunun da tükenmeye yüz tutmuştur.

Zamanla insanlar hayvanlardan sadece et, süt, yapağı, deri ve gücün dışında, modern teknoloji’nin de yardımıyla çok yönlü yararlanmayı başarmıştır. Bugün artık hayvansız bir doğa ve hayvanlardan yoksun bir insan yaşantısı düşünmek mümkün değildir. Bununla birlikte hayvanlardan sadece yararlanmayı düşünmek doğru değildir. Onlara’gerekli ortam, ilgi ve bakımın da sağlanabilmesi, doğadaki canlıların dengesinin hayvanlar aleyhine bozulmaması gerekmektedir.

Bu amaçlar, doğrultusunda, hemen her ülkede “Hayvanları Koruma Dernekleri” açılmıştır. 1931 yılında da Hayvanları Koruma Kongresinde alınan bir kararla her yıl 4 Ekim günü “Hayvanları Koruma Günü” olarak kabul edilmiştir.

Hayvanları Koruma Derneği, ülkemizde ilk kez İstanbul’da kurulmuş (1924), daha sonra da 1956 yılında Ankara’da bu adda bir dernek açılmıştır. Bu derneğin amacı birçok faydaları olan hayvanların soylarının tükenmesini ve sayılarının azalmasını önlemek, onları korumak ve sevmek, hayvan sevgisinin yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Yüzyıllardır insanlar hayvanları ya yapılarına göre ya da cins ve kökenlerine göre gruplandırmışlardır. Bu gruplandırmalardan biri de; 1. Yararlı hayvanlar, 2. Zararlı hayvanlar, 3. Süs hayvanları olmak üzere yapılmıştır.

Yararlı diye düşündüğümüz hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından, gücünden, derisinden, yapağısından, gübresinden, kan ve kemiğinden ve akla gelmeyecek pek çok yönlerinden yararlanmaktayız. Dünya ülkelerinin büyük bir bölümünde ve yurdumuzda insanların çoğunun uğraşları, meslekleri veya geçim alanları hayvancılıktır. Hatta bazı deniz ülkeleri büyük ölçüde balıkçılıkla geçimlerini sağlamış ve kalkınabilmişlerdir.

İnsan yaşantısının hemen her alanında hayvanlardan yararlanmak mümkündür. Özellikle beslenmemize olan katkıları vazgeçilmezdir. İnsanın fiziksel gelişiminde çok yardımcı olan proteinli besinlerin hemen çoğu hayvanlardan elde edilmektedir. Yararlanmamız sadece beslenmede midir ki? Hemen her alanda bugün insanlarla hayvanları yan yana görmek mümkündür. Zamanında sadık bir dost, yerinde büyük bir yardımcı ve ortamına göre de sevimli bir can yoldaşıdır hayvanlar…

Çeşitli biçimlerde yararlandığımı^ hayvanları korumak böylece en doğal görevimiz olmaktadır. Onların barınaklarına gerekli özeni gösterip, temiz tutmalıyız. Sağlıklarıyla yakından ilgilenip, hastalıklı hayvanları en yakın veterinerliğe götürmeliyiz. En önemlisi de onlara karşı katı ve sert olmamalıyız.

Elbette bütün hayvanlar yararlı değildirler. Bir bölümü, örneğin fareler, sürüngenler, sinekler, böcekler, parazitler vb. biz insanlara zararlıdırlar. Zararlı hayvanlarla mücadele etmek, onların çevrelerine zarar vermelerini önlemek de bir diğer görevimizdir.

Çağımız hoşgörü ve sevgi çağıdır. Bu nedenle insanların hayvanlara karşı duyacakları sevgi ve onları koruma duyguları daha bir önem kazanmıştır. Hayvanları seven ve onları koruyan insanlarda yardım bilinci gelişir, doğa ve diğer canlılara karşı sevgi ve koruma duyguları sürekli yücelir. Bu durum da her şeyden önce insanın kendisini yücelten önemli bir gelişmedir.


1 Yorum

Leave A Reply