Hz. Talha Kimdir?

0
Advertisement

Hz. Talha Kimdir? Hz. Talha hayatı, kimdir, dönemi, İslam tarihindeki yeri ile ilgili bilgi. Aşere-i Mübeşşere kimlerdir, hayatları

Hz. Talha

Hz. Talha Kimdir?

Hz. Talha; Aşere-i Mübeşşere (Cennetle Müjdelenmiş On Sahabe) arasında Hz. Peygamber‘in beşinci sırada zikrettiği Talha bin Ubeydullah Kureyş’in Beni Teym bin Murra boyundandır. Künyesi: Ebu Muhammed idi. Bunun ilk kurra (Kur’an-ı Kerim’i kıraat biliminde yöntemlerine uygun okuyanlar) arasında bulunan ve pek dindar olan oğluna nisbetle verildiği söylenir. Hz. Talha İslamiyet’i ilk kabul edenlerdendi. Hicret’te O da Hz. Peygamber’e uyarak Medine’ye göç etmiştir. Hz. Muhammed‘in kendileriyle istişarede (danışmada) bulunduğu ve kendilerine güvendiği arkadaşlarının ön safında idi.

Hz. Talha özellikle Uhud Savaşı’ndaki cesaret ve fedakarlığı ile ün yapmıştır. O savaş gününden dönülmek üzere iken Hz. Peygamber‘i kendi vücudunu siper ederek korumaya azmetmiş ve bir kaç kılıç vuruşu ile yaralanmıştır. Diğer savaşlara da katılan Hz. Talha sahabe arasında saygılı ve sözü dinlenen zatlardandı. Rivayet edildiğine göre O ilk iki halife ile ilişkilerinde pek sıcak davranmamıştır. Onlar da bu büyük ve güçlü sahabeye bilemeyeceğimiz sebeplerle olacak ki önemli yönetim mevkilerini tevdi etmiş değillerdir.

Hz. Talha Kişiliği

Hz. Talha çok cömert bir sahabe idi. Arabistan ve Irak’ta mülkleri olduğu gibi yüklü serveti de vardı. Fakat cömertliği imkanlarıyla orantılı yürütüldüğü için herkes tarafından itibar görür ve zenginliği bir çekiştirme vesilesi olmaz idi. Hz. Talha’nın Hz. Ömer‘in şehadetinden sonra halife olmayı umduğunu bazı müsteşrikler ileri sürmüşse de ne bu hususu ne de Hz. Osman‘ın evinde şehit edilmesini izleyen günlerde aynı arzuyu şiddetle beslediğini ispata yarayacak yeterli kanıt vardır denemez.

Ölümü

Hz. Ali‘nin halifeliği ilan edilince önce bunu tanımış sonra Hz. Zübeyr ile birlikte Medine’den Mekke’ye varmış ve Hz. Aişe ile birleşmişlerdir. Üçü birlikte Hz. Talha’nın taraftarlarının çok olduğu Basra’ya hareket etmişlerdir. Burada, bazı teşebbüslerde bulunulmuş, tarihe Cemel Vak’ası (H. 36) diye geçen savaş sonunda hem Talha, hem de Zübeyr hazretleri hayatlarını yitirmişlerdir.

Advertisement

Leave A Reply