Namık Kemal Kimdir? Vatan Şairimizin Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Vatan şairimiz olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün de eserlerinden etkilendiği Namık Kemal’in hayatı ve eserleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Namık Kemal Hayatı

NAMIK KEMAL (1840 – 1888)

1840 yılında Tekirdağ’da doğmuştur. Anne tarafından dedesi olan Abdüllâtif Paşa’nın yanında büyümüş, onun resmî görevleri nedeniyle Sofya, Afyon, Kars gibi şehirlerde bulunmuştur.

Vatan Şairi Namık Kemal'in Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserlerinin Özetleri

Namık Kemal, genç yaşta klasik Türk edebiyatı yolunda şiirler yazmaya başlamıştır. Bu dönemde Leskofçalı Gâlip ve Yenişehirli Avnî’nin etkisindedir. Şinasî’yle tanıştıktan sonra batı edebiyatına yönelmiştir. 1867 yılında yurt dışına gitmiş, orada Ziya Paşa’yla birlikte Hürriyet gazetesini çıkarmışlardır. Batı ülkelerinde altı yıl kaldıktan sonra 1873’te yurda tekrar dönmüştür. Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanan makaleleriyle batı dünyasına ve batı düşüncesine doğru Türk gençlerine bir ufuk açmıştır. Bu yönüyle bir düşünce ve sanat öncüsüdür.

Vatan yahut Silistre” adlı piyesinin sahnelenmesinden sonra çıkan karışıklıklar üzerine 1873 yılında Magosa’ya sürgün edilmiştir. Sırasıyla Midilli, Rodos, Sakız adalarında mutasarrıflık (bugünkü kaymakamlık) görevlerinde bulunmuş, 1888 yılında da vefat etmiştir.

Namık Kemal’in dilindeki özgürlük, vatan, hak, hukuk gibi birtakım kavramlar o günün Türkiye’si için çok yenidir. Namık Kemal, edebiyatı bu tür düşüncelerini anlatmak için bir araç olarak kabul etmiştir. Bu nedenle Namık Kemal, bir edebiyatçıdan çok bir düşünce ve kavga adamıdır.

Advertisement

Namık Kemal Sözleri

Yaşadığı dönemde olduğu kadar, ölümünden sonra da düşünce ve sanat adamlarımız üzerinde etkisi olan, ender aydınlarımızdan biridir. Şiir ve düz yazı biçiminde olmak üzere kısa ömrüne oldukça çok eser sığdırmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır:

  • Şiirleri: Sağlığında şiirlerini bir araya getirmemiştir. Şiirleri, Rıza Nur ve Sadettin Nüzhet Ergun tarafından Namık Kemal’in Hayatı ve Şiirleri adıyla yayımlanmıştır.
  • Tiyatroları: Vatan Yahut Silistre, Gülnihâl, Âkif Bey, Celâleddin Harzemşah, Kara Belâ.
  • Romanları: İntibah, Cezmi.
  • Tenkitleri: Tahrib-i Harâbat, Tâkip, Celâleddin Harzemşah Mukaddimesi, Renan Müdafaanâmesi.
  • Tarihleri: Evrak-ı Perişan, Kanije, Osmanlı Tarihi.

Kaynak 2 

Namık Kemal

Tekirdağ’daki Namık Kemal heykeli – Kaynak: commons.wikimedia.org

Namık Kemal Hayatı

Tanzimat döneminin tanınmış yazarlarındandır. Eserleri kadar yurtseverliği, ulusun faydaları için çalışması ile de tanınmıştır. 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. Özel öğrenim görerek yetişti. 1867’de, padişahın zulmünden Avrupa’ya kaçarak Londra’da «Hürriyet» adlı gazeteyi çıkardı. Orada yıllarca ülkemizin iyiliği, yükselmesi için çalıştı. 1870’te yurda döndü, İstanbul’da arkadaşları ile birlikte «İbret» gazetesini kurdu. Hapise konulup sürgünlere yollandı. 1873’te oynanan «Vatan yahut Silistre» oyunu yüzünden yeniden yakalanıp bu sefer Kıbrıs’ta Magosa zindanına atıldı. Üç yıldan fazla bu zindanda kaldı. Padişah Abdülaziz‘in tahttan indirilip V. Murad‘ın tahta çıkması üzerine serbest bırakılıp İstanbul’a geldiyse de, ondan sonra padişah olan II. Abdülhamit zamanında yeniden hapse atıldı, sürgüne yollandı, İstanbul’a dönmemek şartıyla, o zaman bizim olan Midilli, Rodos, Sakız adalarında mutasarrıflık (kaymakamlıkla valilik arasında bir görev) yaptı. 1888’de Sakız adasında öldü. Mezarı Gelibolu yakınlarında Bolayır’dadır.

Namık Kemal yurduna, ulusuna yararlı olmayı amaç edinmiş bir adamdı. Bundan dolayı bütün eserlerini yurt, ulus sevgisiyle dolu olarak meydana getirdi. Yazı türlerinin hemen her dalında, manzum, ya da düz yazı alanında çeşitli eserler verdi. Bunların çoğunda yurdun, ulusun özgürlüğü, kalkınması için çalıştı. Edebiyatımızın doğululuktan çıkıp batılılaşmasında da çok önemli hizmetleri vardır. Şiir, roman, tiyatro, tarih, eleştirme, makale dallarında değerli ürünler vermiştir. Bütün eserleri «didaktik» denilen öğretici, eğitici türdedir.

Bir dörtlüğünde şöyle der:

Halka hizmet etmekte ayak diriyorum.
Fedakârlık edenlerin adı milletin kalbinde kalır.
Bir gün gelecek, yurtseverlik güneşi altında,
«Kemal’in mezarı kalmadıysa da adı kaldı.» diyecekler.

Advertisement

Namık Kemal’in en tanınmış eserleri şunlardır: Cezmi; İntibah (romanları); Vatan yahut Silistre; Akif Bey; Zavallı Çocuk, Gülnihal (tiyatroları); Osmanlı Tarihi; Evrak-ı Perişan; Kanije (tarih kitapları). Şiirlerini bir kitap halinde toplayıp bastırmamıştır. Namık Kemal’in çeşitli eserlerinin sayısı 20’yi aşkındır.


Leave A Reply