T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

T harfi, Türkçede bulunan T harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

taahhüt: üstlenme,

taahhütlü: alındılı, bağıtlı,

taammüden: bile bile, tasarlayarak,

taarruz: saldırı,

Advertisement

taassup: bağnazlık,

tabaka: kat, katman,

tabansız: korkak,

tabetmek: basmak,

Advertisement

tâbi: bağlı,

tabiat: doğa.

tabiatıyle: kendiliğinden,

tabii: 1. doğal. 2. şüphesiz,

Advertisement

tabiiyet: 1. bağlılık. 2. uyrukluk,

tabip: hekim,

tabir: 1. deyim. 2. yorma,

tacil: hızlandırma,

Advertisement

tacir: tüccar,

tacizlik: tedirginlik,

tadilât: değişiklik,

tafsilat: ayrıntı,

Advertisement

tahakkuk: gerçekleşme,

tahakküm: zorbalık.

tahammül: 1. dayanmak. 2. kaldırmak. 3. katlanmak. 4. sabır,

taharet: temizlenme, temizlik.

Advertisement

tahassüs: duygulanma,

tahayyül: düşleme, imgeleme.

tahdidat: sınırlamalar, kısıntılar.

tahıl: hububat, zahire,

Advertisement

tahkikat: soruşturma,

tahlil: çözümleme,

tahliye: boşaltma,

tahmin: oranlama,

Advertisement

tahminen: aşağı yukarı,

tahrif: değiştirme,

tahrik: kışkırtma,

tahrip: yıkma.

Advertisement

tahsil: 1. alma, toplama. 2.öğrenim,

tahsilât: toplama,

tahsisat: ödenek, karşılık,

tahta: ahşap,

Advertisement

takat: güç.

takatsiz: dermansız,

takdim: 1. sunma. 2. tanıtma.

takdimci: sunucu, tanıtıcı,

Advertisement

takdim etmek: 1. sunmak. 2.tanıtmak,

takdir: beğenme,

takdis: kutsama,

takılgan: muzip,

Advertisement

takibat: kovuşturma, izleme,

takip etmek: izlemek,

takriben: aşağı yukarı,

takribi: yaklaşık,

Advertisement

takrir: önerge,

taksim: bölüştürme,

taksimat: bölüntüler,

taksirat: 1. kusurlar, suçlar. 2. alın yazısı,

Advertisement

takunya: nalın,

takviye: sağlamlaştırma, pekiştirme, kuvvetlendirme,

talan: yağma,

talebe: öğrenci,

Advertisement

talep: istek.

talih: 1. şans, baht. 2. kader, yazgı, alın yazısı,

talihli: şanlı, kaderli.

talihsizlik: şanssızlık.

Advertisement

talim: 1. öğretim. 2. yetiştirme. 3. alıştın,

talimat: yönerge, direktif,

talimatname: yönetmelik,

talip: istekli,

Advertisement

tam: eksiksiz,

tamah: aç gözlülük, hırs.

tamahkâr: aç gözlü, hırslı,

tamam: bütün, eksiksiz, tüm.

Advertisement

tamamen: büsbütün,

tamamlama: bütünleme, bitirme,

tamim: genelge,

tamir: onarım.

Advertisement

tamlayan: belirten,

tan: şafak, fecir,

tanı: teşhis,

tanıdık: bildik, dost.

Advertisement

tanık: şahit,

tanıklık: şahitlik,

tanım: tarif,

tanınmış: ünlü.

Advertisement

tanıtma: takdim.

Tanrı: Allah, Hak, Rab.

tanrısal: ilahi.

tanrısız: dinsiz, imansız, putperest,

Advertisement

tantana: görkem,

tanzim: düzeltme, düzenleme.

tapınak: mabet,

tapınmak: ibadet etmek,

Advertisement

taraça: seki.

taraf: 1. yön. 2. bölge. 3. kat, yan.

taraftar: yandaş, yanlı,

tarh: çıkarma,

Advertisement

tarım: ziraat,

tarımsal: zirai,

tarif: tanım,

tarihi: tarihsel,

Advertisement

tartaklamak: hırpalamak,

tartışma: 1. münakaşa. 2. münazara.

tarumar: darmadağın,

tarz: biçim, usul.

Advertisement

tasa: gam, kaygı, kuşku, endişe.

tasalanmak: hüzünlenmek, gamlanmak,

tasarı: proje,

tasarım: tasavvur,

Advertisement

tasarlamak: tasavvur etmek, zihinde kurmak,

tasarruf: biriktirim, tutum,

tasavvur: 1. tasarım. 2. göz önüne getirme,

tasdik: onaylama, doğrulama.

Advertisement

tasdik ettirmek: onaylatmak,

tasfiye: arıtma,

tashih: düzeltme,

taslak: kroki, şema, müsvedde.

Advertisement

tasnif: sınıflama,

tastamam: upuygun,

tasvip: onama,

tasvir: betimleme,

Advertisement

taşımacı: nakliyeci,

taşınır: menkul,

taşınmak: göçmek, nakledilmek,

taşıyıcı: hamal,

Advertisement

taşkın: aşın.

taş kömürü: maden kömürü,

taş yürekli: acımasız,

tat: lezzet, zevk, çeşni, haz.

Advertisement

tatbik: 1. ameliye. 2. pratik,

tatbikat: uygulama,

tatil: dinlence, ara.

tatlı: leziz, şirin,

Advertisement

tatmin: doygunluk,

tatminkâr: doyurucu,

tatsızlık: kavga,

tav: 1. uygun durum. 2. (hayvanlarda) semizlik. 3. kıvam,

Advertisement

tavassut: aracılık.

taviz: ödün.

tavsiye: öğütleme,

tayin: atama,

Advertisement

tayyare: uçak.

taze: körpe, dinç.

taziyet: baş sağlığı,

tazyik: basınç, baskı,

Advertisement

tebarüz: belirme,

tebdil: değiştirme,

teberru: bağışlama,

tebessüm: gülümseme,

Advertisement

tebligat: bildiri, bildirme,

tebrik: kutlama,

tecavüz: 1. saldırı. 2. sataşma.

tecil: erteleme, geciktirme,

Advertisement

tecrit: yalıtım, izolasyon,

tecrübe: deneyim, deneme, sınama,

teçhizat: donatım,

tedarik: bulma, sağlama,

Advertisement

tedarikli: gerekeni önceden sağlamış,

tedavi: iyileştirme,

tedbir: önlem, ihtiyat, temkin.

tedhiş: yıldırma, terör,

Advertisement

tedirgin: huzursuz, bezmiş,

tediye: ödeme.

tedrisat: öğretim,

teessüf: acınma, üzülme,

Advertisement

teessür: üzülme, üzüntü,

teferruat: ayrıntı,

tefsir: yorum,

teftiş: denetim, denetleme,

Advertisement

tehdit: gözdağı, korkutma,

tehir: erteleme, geciktirme,

tehlike: çekince,

tehzip: düzeltme, temizleme,

Advertisement

tek: biricik, yalnız, eşsiz,

tekâmül: 1. evrim, gelişim. 2.olgunluk,

tekdir: azarlama,

tekdüze: yeknesak, monoton,

Advertisement

tekerlek: teker,

tekerlenmek: yuvarlanmak,

tekerrür: tekrarlanma, yinelenme,

teklif: öneri, önerme,

Advertisement

tekniker: teknikçi.

tek parça: yekpare,

tekrar: yeniden, gene.

tekrarlamak: yinelemek,

Advertisement

tekrarlı: mükerrer,

teksir: çoğaltma,

tekstil: 1. dokuma. 2. dokumacılık,

tekzip: yalanlama.

Advertisement

telaffuz: söyleyiş,

telafi: karşılama, giderme,

telâş: kaygı, tasa.

telkin: aşılama,

Advertisement

tema: ana duygu,

temas: değinim, dokunma, ilişki.

temaşa: 1. seyir. 2. piyes,

temayül: eğilim,

Advertisement

temayüz: sivrilme,

tembih: uyan, uyarma,

temel: esas.

temelli: devamlı, daimi, temenni: dilek.

Advertisement

temin: sağlama,

teminat: güvence,

temiz: 1. lekesiz, kirsiz. 2. özenli.

temkinli: ağırbaşlı, ölçülü,

Advertisement

temsil: oyun.

temsilci: mümessil,

temyiz: ayırt etme.

tenakus: azalma,

Advertisement

tenakuz: çelişki,

tenasül: üreme,

tenasüp: orantı,

teneffüs: solunum,

Advertisement

tenezzül: alçalma,

tenha: ıssız, boş.

tenkit: eleştiri,

tentene: dantela.

Advertisement

tenzil: indirme,

tenzilât: indirim,

teori: kuram, nazariye,

tepki: reaksiyon,

Advertisement

terakki: ilerleme,

teras: taraça, seki.

terbiye: 1. eğitim. 2. görgü,

tercih: yeğleme,

Advertisement

tercüman: çevirmen,

tercüme: çeviri,

tereddüt: duraksama, kararsızlık,

terfi: yükselme,

Advertisement

terk: bırakma,

terör: tedhiş, yıldırma, yılgı,

tersine: aksine, bilâkis,

terslenmek: yüz bulamamak, azarlanmak,

Advertisement

terslik: aksilik,

tertibat: düzen,

tertiplemek: düzenlemek,

tertipsiz: düzensiz, savruk,

Advertisement

tesadüf: rastlama, rastlantı,

tesadüfen: rast gele.

teselli: avuntu,

teselli etmek: avutmak,

Advertisement

tesir: etki.

tesis: kurma,

tesis etmek: kurmak,

teskin: yatıştırma,

Advertisement

tespit: saptama,

tesviye: düzleme,

teşbih: benzetme,

teşebbüs: girişme,

Advertisement

teşekkül: oluşum,

teşerrüf: onurlanma,

teşhir: 1. gösterme. 2. sergileme.

teşhis: 1. kişileştirme. 2. tanı.

Advertisement

teşkil: oluşturma,

teşkilât: örgüt,

teşrif: şereflendirme,

tetkik: inceleme,

Advertisement

tevazu: alçak gönüllülük,

tevdiat: yatırım,

teveccüh: güler yüz, yakınlık gösterme,

tevekkeli: boşuna, nedensiz,

Advertisement

tevellüt: doğma, doğum,

tevhit: birleştirme,

tevkif: alıkoyma, tutuklama,

tevzi: dağıtma, üleştirme,

Advertisement

teyakkuz: uyanıklık,

teyit: 1. doğrulama. 2. gerçeklemek,

tezahür: belirme.

tezahürat: gösteri,

Advertisement

tezat: karşıtlık,

tezkere: pusula,

tezlik: çabukluk,

tıp: hekimlik,

Advertisement

tıpatıp: tastamam,

tıpkı: aynı.

tırtıklamak: aşırmak, çalmak,

tifo: karahumma.

Advertisement

tiksinme: nefret etme, iğrenme,

tinsel: ruhi.

titiz: müşkülpesent,

tiz: ince, keskin (ses),

Advertisement

tok: doymuş,

tok gözlü: gözü tok.

tolerans: hoşgörü,

tonton: güzel,

Advertisement

toparlak: kürevi.

toplam: yekûn,

toplum: topluluk, cemiyet,

toplumbilim: sosyoloji,

Advertisement

toprak: 1. arazi. 2. kara. 3.ülke. 4. zemin,

topyekün: toptan,

tor: 1. ağ. 2. acemi,

toraman: tombul (çocuk),

Advertisement

tosbağa: kaplumbağa,

toy: 1. acemi, tecrübesiz. 2. ziyafet.

töre: örf, görenek, gelenek, ahlâk,

tören: gösteri,

Advertisement

tövbekâr: tövbeli.

tuhaf: acayip, garip, değişik, antika.

tuhaflık: 1. tuhaf davranış. 2. garabet,

turfanda: yeni.

Advertisement

tutarlı: dengeli, çelişmesiz,

tutku: eğilim,

tutkun: bağlanmış,

tutsak: esir.

Advertisement

tutu: rehin, ipotek,

tutucu: muhafazakâr,

tutuk: durgun, çekingen,

tutuk evi: tevkifhane,

Advertisement

tutum: davranış.

tutumlu: idareli, eli sıkı.

tutumsuz: eli açık, idaresiz,

tuzak: hile.

Advertisement

tuzağa düşürmek: aldatmak,

tüh: yazıklar olsun,

tükenmek: bitmek,

tüketmek: bitirmek,

Advertisement

tüm: bütün, topu, tamam,

tümce: cümle,

tümör: ur.

tümsekli: dışbükey,

Advertisement

tür: cins, çeşit,

türemek: 1. ortaya çıkmak. 2. oluşmak.

Türkoloji: Türkbilim.

tütsü: buhur,

Advertisement

tüze: adalet,

tüzük: nizamname.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

Advertisement

Leave A Reply