Ünlü Düşmesi Nasıl Meydana Gelir? Ünlü Düşmesinin Örneklerle Açıklaması

0

Ünlü düşmesi nedir, neden ve nasıl meydana gelir? Türkçede ünlü düşmesinin olduğu durumlar ve örnekleri, açıklamaları.

Ünlü Düşmesi

Ünlü Düşmesi

Daha fazla Ünlü Düşmesi Örnekleri – Ünlü Düşmesi Örnek Cümleler

Ünlü düşmesi Türkçede görülen ses olaylarından birisidir. Genellikle iç seste ve aşağıdaki biçimlerde olur:

a- Bazı vücut organlarına ilişkin Türkçe adlarda içses düşmesi görülür:

 • Alın: Top oynarken düşmüş, alnı yarılmış.
 • Ağız: Ben bir şey söylemedim; ağzımı bile açmadım. Ağzı var, dili yok.
 • Beyin: Beyninde ur varmış.
 • Burun: Burnum kanıyor.

b- Organ adları dışında, bir iki Türkçe sözcükte de içses düşmesi olur:

 • oğul: Kızım liseyi bitirdi, oğlum okula yeni başladı.
 • kayın: O benim kaynım oluyor.

c- Birleşik sözcüklerde içses düşmesi olur:

 • kahve+altı → kahvaltı
  Kahvaltı için alışveriş yaptım.
 • ne+is e → neyse
  Neyse ki kimse gelmedi.
 • bu+.ile → böyle
  Böyle davranısan kaybedersin.
 • şu+ile → şöyle
  Şöyle arkana yaslan ve bekle.
 • ne+asıl → nasıl
  Nasıl özlemişim seni.

ç- Çift seslemli ve /r/ sesiyle biten bazı eylem kökleri, edilgen çatıya çevrilirken içses düşmesi gerçekleşir:

 • ayır → ayrıl-
  Şehirden ayrılınca çok üzüldüm.
 • çağır → çağrıl-
  Üst yönetim tarafından çağrılınca gitmek zorunda kaldı.
 • çevir → Çevril-
  Filmin çevrilmesi iki yıl almış.
 • kıvır → kıvrıl-
  Kedi ateşin yanında kıvrılmış uyuyordu.

d- Bazı eylemlerden isim soylu sözcük türetirken de içses düşmesi olur:

 • devirim → devrim
  Yapılan devrimler yararlı oldu.
 • çağın → çağrı
  Çağrıyı alına geldim.
 • kavuşak → kavşak
  Kavşaktan dönünce orada.
 • ayıraç → ayraç
  Ayraç kullanmanı öneririm.

e. Birkaç isim ve isim soylu sözcükten türetilen eylemlerden de içses düşmesi görülür:

 • koku → koklamak
  Tüm gün o kötü kokuyu koklamak zorunda kaldım.
 • yumurta → yumurtlamak
  Tavuğun günde kaç yumurta yumurtluyor?
 • oyun → oynamak
  Artık oynamak istemiyorum.

f- Bazı yer belirten belirteçlerde ve adıllarda da içses düşer:

 • dışarıda → dışarda
  Dışarda olup bitenlerden haberin yok mu?
 • yukarıda → yukarda
  Yukarda gezen bir kedi var.
 • orada → orda
  Orda duracağına gelsene.

g- Soru adılı ‘nere’ sözcüğüne ek gelince de içses düşmesi olur:

nerede → nerde
Altınları nerde saklamış?

h- Türkçede, Türk, kurt, turp gibi birkaç sözcük dışında, iki ünsüz bir araya gelmez.

İki ünlü ya da iki ünsüz ancak Türkçeye girmiş yabancı kelimelerde görülür: emr, hükm, zehr, ism, kast, kısm, meyi, sabr, vakt vb.

Bu tür sözcüklerin bir bölümü, bir ünlü eklenerek az çok Türkçeleştirilmiştir: emir, hüküm, zehir, isim, kasıt, kısım, meyil vb.

Ancak, bu sözcükler ek aldıkları zaman, sonradan aldıkları ünlüleri yitirerek yine asıl biçimine dönmektedir.

 • Emir verdin mi? /Bir emriniz var mı?
 • Verdiğiniz hüküm yanlış / Hâkimin hükmü tartışılmaz.

Bu sözcüklerin sonuna bir yardımcı eylem gelince de ünlü düşer:

 • sabır → sabretmek
  Sabretmekten sıkıldım artık.
 • meyil → meyletmek
  Kötü davranışlara meyletmemelisin.
 • hüküm → hükmetmek
  Yıllarca dünyaya hükmetti.

ı- Tamlananı açık seslemle biten belirtisiz isim tamlamasına ikinci bir iyelik eki getirildiğinde içses düşmesi gerçekleşebilir:

 • yazı masası+m → yazı masam
  Belgeleri yazı masamın üstünde bulabilirsin.
 • okul çantası+nız → okul çantanız
  Akşamdan okul çantanızı hazırlayın.

i- -ı (-i, -u, -ü ) iyelik eki, kimi sözcüklerde kaynaşıp kalıplaşır:

biri, kimi, evveli vb.

Bu tür sözcüklere özellikle konuşma dilinde iyelik eki yeniden getirilir: biri-s-i, kimi-s-i, evvel-s-i vb.
Bu ek bazı sözcüklerin sonuna ikinci kez gelince de ünlü düşmesine yol açar:

yukarısı → yukarsı

dışarısı → dışarsı

j- Konuşma dilinde ve şiirlerde sen ve için sözcükleri birlikte kullanıldığında ünlü düşmesi olur:

 • Seninçin yas tutuyor, bulutlarıyla gökler (B. Kemal Çağlar)
 • Emmilerim hudutlarında
 • Seninçin döğüşürken ölmüşler.(C. Külebi)

k- Bir de yazı diline yansımayan, yalnızca sözlü iletişim sırasında içses düşmesi olur:

 • buyurun → buyrun
 • gazete → gazte
 • satılık → satlık

l- Bazı isim ve isim soylu sözcüklerin sonuna yapım eki gelince de içses (ünlü) düşmesi olur:

 • bakır+aç → bakraç
 • diri+lik → dirlik

Daha fazla Ünlü Düşmesi Örnekleri – Ünlü Düşmesi Örnek Cümleler


Leave A Reply