Hamzaname Nedir? Özellikleri

0

Hamzaname nedir? Hamzaname’nin konusu ve özellikleri nelerdir? Hamzaname hakkında kısaca bilgi.

HAMZANÂME

Hamzanâme, Hz. Muhammed’in amcası ve süt kardeşi olan Hz. Hamza‘nın kahramanlıklarının anlatıldığı epik hikâyelerden oluşan ve “Kıssa-i Emir Hamza, Dâstân-ı Emir Hamza, Kitâb-ı Rumûz-ı Emir Hamza, Hamzanâme” gibi adlar taşıyan eserlerin genel adıdır.

Türkler arasında sözlü gelenek içinde X. yüzyıldan itibaren anlatılmaya başlanan Hz. Hamza hikâyeleri XIV. yüzyılın sonlarına doğru yazıya geçirilmeye başlanmıştır. Halk nesri (sade nesir) dediğimiz yalın, açık, anlaşılır bir nesir diliyle oluşturulan; yüzyıllar boyunca halk kahvelerinde, Yeniçeri ocaklarında ve sınır boylarındaki kalelerde okunan, meddahlara konu olan “Hamzanâme”leri yazıya aktaran ilk kişi, şair Ahmedî’nin kardeşi olan Hamzavî’dir.

Örnek

İçinde manzum bölümlerin de bulunduğu aşağıdaki metin Lütfi Sezen’in hazırladığı “Halk Edebiyatında Hamzanâmeler” adlı yapıttan alıntılanmıştır.

………..
Döndi ol dem leşker-i küffâriyân
Bargâha geldiler hem İslamiyân

Tâ sabah bâ-emr-i müsteân
Çıkdı şems rûşen oldı bu cihan

Süvâr oldı yine sâhip-kırânlar
Peleng pire döndi hep pehlivânlar

Her tarafdan pehlivanlar bölük bölüm meydân kenarına geldiler. Birbirine karşu alaylar ve saflar bağladılar. Aceb meydâna kim gire yine ecel câmın kim nûş ide deyu nazar ber meydan eylediler. Nâgâh küffâr cânib-den Dûde Şâh meydâna gergedan sürüp tarid-i cevelan eyledi. Ve kol kaldırup iki tarafdan çalınan ceng-i harbîleri dindirüp ve nara urup “Merd-i meydân olan gelsün bugün benüm meydânuma!” deyüp ertaleb eyledi. Server-i âlem dahi iki tarafa bakup sakınup olur olmaz kimesne bunun meydânına girmesün derken hemen çoban pençe-i gergedan sürüp ve deste çubin çevirüp urdu. Dûde Şâh “Bre nedür bu hamle teklif yok mıdur?” diyesiye kalmayup birbiri arkasına yidi sekiz deste çub aşk eyledi. Dûde divâne oldugın anlayup ve gazaba gelüp iki dalınun ortasına nasıl bir gürz urdıysa divânenün kolları pâydâr olmayup gergedanun bili kırılup zîr-i zeber oldı. Velhasıl sekiz nâmdârun arzlarını şikest eyledi.
………


Leave A Reply