İl İlçe Düzeyinde Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi

0

Rehberlik hizmetleri il ve ilçe düzeyinde nasıl örgütlenmiştir? İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İl Danışma Komisyonunun görevleri nelerdir?

Advertisement

İl İlçe Düzeyinde Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi

17 Nisan 2001 tarihinde 24376 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre il/ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin örgütlenmesi Şekilde gösterilmektedir.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümünden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, il/ilçe genelindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili etkinliklerin bütünlük içerisinde planlanması, programlanması, eşgüdümü ve yürütülmesinden milli eğitim müdürü adına yetkili ve sorumludur.

Görevleri:

• Bakanlık ile kurumlar arasındaki haberleşme ve eşgüdümü sağlar, gelen yazıları ilgili kurumlara ulaştırır ve sonuçlarını izler.

• İl ve ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten kurumların bütçe işlerini yürütür.

Advertisement

• Rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin her türlü personel gereksinimini belirler ve yerel olanaklarla karşılanamayan gereksinimlerin Bakanlığa bildirilmesini sağlar.

• Rehberlik ve araştırma merkezi ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servislerinde görevli personelin il içi atamalarında komisyon üyesi olarak görev alır ve atamalara ilişkin rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerini bilgilendirir.

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin açılması için gerekli inceleme, planlama, değerlendirme çalışmalarını ve kuruluş işlemlerini yürütür.

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin yer, donatı, araç-gereç gibi her türlü gereksinimlerini sağlar.

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonunda alınan kararların zamanında Bakanlığa iletilmesini sağlar.

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonunda alınan kararların uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yürütür.

Advertisement

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili çerçeve programların uygulanabilmesi için gereksinimlerin karşılanması, eşgüdümün oluşturulması gibi destek hizmetleri sağlar.

• İl/ilçede bulunan eğitim-öğretim kurumlarının yöneltmedeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin organizasyonunu ve eşgüdümünü sağlar.

• Rehberlik ve araştırma merkezi tarafından gönderilen rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin yıllık rapor ve programlarının değerlendirilmesine ilişkin rapor ile rehberlik ve araştırma merkezine ait çalışma raporları ve programlarını inceleyerek bunların her yıl ekim ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

• Bölüm personelinin görevlendirilmesini, iş bölümü, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili kurumlar ve okullarda eşgüdüm içinde çalışılmasını sağlar.

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapar. Hizmetlerden yararlanmak üzere rehberlik ve psikolojik danışma alanlarındaki gelişmeleri izler.

İl Danışma Komisyonu

17 Nisan 2001 tarihinde 24376 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre, ildeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması amacıyla il danışma komisyonu oluşturulur.

İl danışma komisyonu milli eğitim müdürü veya müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığınca seçilen;

• İlde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü,

• ilçelerdeki şube müdürleri,

• Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü/müdürleri,

• Rehberlik araştırma merkezinin/merkezlerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanları,

Advertisement

• İlköğretim ve orta öğretim kurumlarından seçilen birer okul müdürü,

• Değişik türlerde eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde çalışan en az üç psikolojik danışmandan oluşur.

Görevleri:

• Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde yapılması düşünülen rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarına ilişkin gerekli ihtiyaçları belirler, çalışmalarla ilgili önerileri değerlendirir ve bunların sağlanması yönünde karar alır.

• Haziran ayında yapılacak olan toplantıda il ve ilçelerde yapılan rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının sonuçlarını değerlendirir. Sonraki öğretim yılı için önerilerde bulunur.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)


Leave A Reply