Koca Hüsrev Mehmed Paşa Kimdir?

0

Koca Hüsrev Mehmed Paşa kimdir, ne yapmıştır? Koca Hüsrev Mehmed Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi hakkında bilgi.

Koca Hüsrev Mehmed Paşa

Koca Hüsrev Mehmed Paşa; (d. 1756? -ö. 3 Mart 1855, İstanbul), Osmanlı sadrazamıdır. Özellikle II. Mahmud döneminde devletin genel siyasetinde ve yönetimde etkili olmuştur.

Abaza asıllıydı. Enderunda yetişti. Kaptanı-derya Küçük Hüseyin Paşa’nın önce hürdarı, sonra kethüdası oldu. Fransız işgaline karşı Mısır’a gönderilen Küçük Hüseyin Paşa komutasındaki donanmaya katıldı. Fransızların yenilmesinde önemli rol oynadı ve bu başarısından dolayı vezirlikle Mısır beylerbeyliğine atandı (Eylül 1801). Mısır’ da Nizam-ı Cedid Ordusu kurma girişimi askerlerin Mart 1802’deki ayaklanmasıyla başarısızlığa uğrayınca, Kahire’den kaçmak zorunda kaldı. Bu başarısızlığından ötürü önce Diyarbakır, sonra da Selanik beylerbeyliğine atandı. Çeşitli yerlerde beylerbeylik ve seraskerlik yaptıktan sonra Aralık 1811’de kaptanıderyalığa getirildi. Mart 1818’de bu görevinden alınarak önce Trabzon, sonra da Erzurum beylerbeyliklerine atandı. Ekim 1820’de doğu seraskerliği ile görevlendirildi, ama İranlılar karşısında başarısızlığa uğrayınca Kasım 1820’de yeniden Trabzon beylerbeyliğine getirildi. Aralık 1822’de ikinci kez kaptanıderya oldu. Mora Ayaklanmasının bastırılmasına katıldı.

Kavalalı Mehmed Ali Paşa‘yla anlaşmazlığa düşünce Şubat 1827’de görevden alınarak Anadolu beylerbeyliğine getirildi. Nisan 1827’de Asakir-i Mansure-i Muhammediye’ nin seraskerliğine atandı. Bu görevi sırasında devlet yönetiminde sadrazamları bile görevden aldırıp cepheye gönderecek derecede etkili oldu. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda padişahı Edirne Antlaşması’m imzalamaya ikna etmesi, Bâbıâli üzerindeki etkisini daha da artırdı. Ocak 1837’de seraskerlikten alındı. Mart 1838’de Meclis-i Vâlâ başkanı oldu. Genç yaşta tahta çıkan Abdülmecid’in deneyimsizliğinden yararlanarak Temmuz 1839’da sadrazamlığı ele geçirdi. Tanzimat Fermanı‘nın ilanından (1839) sonra yaşlılığı ileri sürülerek, gerçekte ise reformlara karşı olduğu için görevden uzaklaştırıldı. Rüşvet aldığı iddiasıyla açılan davada suçlu bulunup vezirlik rütbesi geri alınarak Tekirdağ’a sürgün edildi (Temmuz 1840). Ocak 1846’da yeniden seraskerliğe getirildi. Önemli görevlere kendi adamlarım atayarak rakiplerini uzaklaştıran Hüsrev Mehmed Paşa, Mustafa Reşid Paşa’nın sadrazam olmasından (Eylül 1846) sonra görevinden alındı. Nuhbetü’t-Talim (1831) adlı bir kitabı vardır.


Leave A Reply