KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Testler

0

TEST 2 – ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME – ÖLÇMEDE TEMEL KAVRAMLAR

1. Aşağıdaki örneklerin hangisinde bağıl (keyfi, itibari) sıfır söz konusudur?

Advertisement

A) Boğaziçi Köprüsünün toplam uzunluğu 1560 metredir.
B) Guinness rekorlar kitabına giren Meksikalı Manuel Uribe bir dönem 560 kilo ağırlığında idi.
C) Efeler diyarı olarak bilinen Aydın ili’mizin rakımı 65 metredir.
D) “Eğitimde 2023 Vizyonu”nun belirlendiği 18. Milli Eğitim Şurası genel kurulu 800 üye ile toplandı.
E) Dünyanın en soğuk yerleşim yeri olarak bilinen Yakutsk çevresinde bulunan Oimyakon köyünde 800 insan yaşamaktadır.

2. Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçları arasında değildir?

A) Öğretmenlerin, öğrencilerine daha iyi rehberlik yapmasını sağlamak
B) Öğretmen ve yöneticilere geleceğe ilişkin sağlıklı planlar yapabilmelerine yardımcı olmak
C) Öğrencinin davranışlarını kontrol altına alabilmek için not vermek
D) Öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği ve ya geliştireceği konusunda bilgi vermek
E) Öğretim hizmetlerinin etkili olup-olmadığını değerlendirerek, eğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılmasını sağlamak

3. Matematiksel olarak herhangi iki değer arasında bir başka değer alabilen değişkenlere “sürekli değişken” denir.
Buna göre;
I. Uzunluk
II. Ağırlık
III. Başarı
IV. Cinsiyet
hangisi ya da hangileri “sürekli değişkenlere örnektir?

Advertisement

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) Yalnız IV
E) I, II ve III

4. I. Zeka ve yetenek
II. Boy uzunluğu
III. Ağırlık
IV. Öğretmen sayısı
V. Topların rengi
Yukarıdaki nitelik alanlarından hangisinde ya da hangilerinde doğrudan ölçme yapılamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, III ve IV

5. Ölçülmek istenen değişken veya özelliği başka bir değişken veya özellik yardımıyla gözleyerek ölçmeye “dolaylı ölçme” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmeye örnektir?

A) Zürafa’nın boy uzunluğunu metre ile ölçerek 5 metre olarak bulma
B) Okul kapalı spor salonunda tek tek sayılarak 84 sporcu öğrencinin bulunması
C) KPSS’ye hazırlanan Serhat Bey’in deneme sınavından 95 puan alması
D) Eşit kollu teraziyle ölçülen şekerin ağırlığını 2 kg olarak bulmak
E) Zeynep’in parmak hesabı yaparak 10 kardeş olduklarını söylemesi

6. Aşağıdakilerden hangisi birer değerlendirme ölçütünü ifade etmez?

Advertisement

A) Çoktan seçmeli testteki matematik sorularının %50’ini ve Türkçe sorularının da % 55’ini doğru cevaplayan öğrenciler bu dersleri başarmış sayılır.
B) Yazılı sınavdaki ilk iki sorudan alınabilecek en yüksek puan 30 puandır.
C) Final niteliğindeki bu sınavdan 60 puanın altında puan alan öğrenciler bu dersi tekrar etmek zorunda kalırlar.
D) Türkçe ve matematik derslerinden başarısız olan öğrenciler bir sonraki döneme devam edemezler.
E) Sınav sonucunda sınıf ortalamasının altında kalanlar bu dersi tekrar alacaklar.

7. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bağıl ölçüt kullanılmıştır?

A) Kimya dersinden geçmek için 65 ve üzerinde puan almak gerekir.
B) Mülakattaki sorulan soruların % 75’ini doğru cevaplayan öğrenciler bilgi yarışmasına katılabilir.
C) Biyoloji dersini tekrar etmemeleri için öğrencilerin 60 puanın altında puan almaması gerekmektedir.
D) Başarı testtinden sınıf ortalamasının üzerinde puan alan öğrenciler dersi geçer.
E) Dizideki rolü oynayabilmek için en az 3 yıllık tiyatro deneyimine sahip olmak gerekir.

8. Eğitim alanında öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri; bilgi seviyeleri, tutumları, zekâları ve kişilikleri dolaylı ölçülür. Çünkü bazı durumlarda ölçme aracı yardımıyla ölçülecek özelliği doğrudan tespit edemeyiz. Böyle durumlarda ölçülecek özelliğin belirtilerini veya etkilerini ölçeriz. Boy ve ağırlık gibi özellikler ise kendisiyle aynı türden bir araçla, bir birimle ölçülebilmektedir. Eğitimle gerçekleştirilmek istenen davranışlardan bir kısmı doğrudan gözlenebilir.
Buna göre; doğrudan ölçmeyi, dolaylı ölçmeden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basit ölçme araçlarından yararlanılması
B) Özelliklerin ayrıntılarına önem verilmesi
C) Uygun olmayan koşullarda da ölçme yapılabilmesi
D) Doğrudan karşılaştırma imkânı olması
E) Ölçmenin belirli aralıklarla yapılabilmesi

9. Eğitim ve öğretim sürecinde bir öğretmenin doğru ölçme ve değerlendirme yapabilmesi için;
I. Öğrettiği dersin hedeflerini ölçmeye uygun olan sınav türlerinin ne olduğunu,
II. Sadece belirli tür testleri uygulaması gerektiğini, İli. Vermiş olduğu puanların ne kadar hata içerdiğini,
IV. Standart test puanlarının neyi ifade ettiğini,
V. Yaptığı sınavın kapsamının uygunluk derecesini,
VI. Uyguladığı sınav sorularını nasıl analiz edebileceğini, hangisini ya da hangilerini bilmesi gerekli değildir?

A) I ve II
B) I ve VI
C) II ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız III

10. Nitelik ölçmeye konu olan özelliklerdir. Eğitim ve öğretim sürecinde söz konusu olan nitelikler; öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilişsel, duyuşsal veya psiko-motor davranışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal nitelikler arasındadır?

A) Yetenekler
B) Cinsiyet
C) Zeka
D) Tutumlar
E) Akademik başarılar

11. Değerlendirme eğitimin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçasıdır. Değerlendirmeler amacına bağlı olarak eğitim sürecin başında, ortasında ve sonunda yapılan ölçmelere dayanılarak yapılır.
Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisi değerlendirme sürecine dayanak oluşturacak ölçme işlemine örnektir?

A) İlköğretim okulunda görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Şevket Bey’in sınavların puanlanması için cevap anahtarı hazırlaması
B) Bir okuldaki öğrenci velilerinin öğretim durumlarına göre ilköğretim ve ortaöğretim şeklinde sınıflandırılması
C) Berrin Hanım’ın Merve’nin aldığı puanı ders geçme kri-terleriyle karşılaştırdıktan sonra başarılıdır ya da başarısızdır demesi
D) Türkçe dersinde yazılı yoklama yapan Halis Bey’in “1. ve 2. sorular 20’şer puan; 3. 4. 5. ve 6. soruların ise 10’ar puandır.” şeklindeki ifadesi
E) Matematik öğretmeni Nihal Hanım’ın sınava katılmayanlara sıfır puan vereceğini söylemesi

Advertisement

12. Nesneleri belirli yönden benzeyip benzemediklerine göre gruplandırılması “sınıflama ölçekleri” ile olur. Sınıflama ölçeğinde bir sınıfta veya grupta yer alan nesneler veya kişiler ölçmeye konu olan özellikleri açısından benzer veya farklıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sınıflama ölçekleri kullanılarak ölçmeye konu olan özellikleri açısından benzer veya farklı olduğu anlaşılabilir?

A) Güzellik yarışmalarında güzellerin 1. 2. ve 3. olarak sıralanmasında
B) insanları mesleklerine göre gruplandırmada
C) Öğrencilerin başarı düzeylerini belirlemede
D) Termometreyle sıcaklığın ölçülmesinde
E) Herhangi bir kaptaki sıvının hacmini hesaplamada

13. Deniz seviyesinin sıfır kabul edilerek dağ yüksekliklerinin ifade edilmesi ve kullandığımız saatlerin tasarlanması;
I. Sınıflama
II. Sıralama
III. Eşit oranlı
IV. Eşit aralıklı
ölçeklerden hangisi ya da hangilerine uygundur?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) Yalnız IV
E) Yalnız III
CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2 3 4

Leave A Reply