Osmanlı’nın Batıda Büyümesi ve Genişlemesi İle İlgili Özet Bilgiler

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğunun batıda yükselme dönemi içerisinde büyümesi, genişlemesi ile ilgili olarak maddeler halinde özet bilgiler.

Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Dönemi Haritası

1 — Osmanlı devletinin Batıda büyümesi Fatih Sultan Mehmet ile başlar. Fatih Sultan Mehmet Balkan devletlerinden Bosna – Hersek ve Mora beylikleri ile Sırbistan ve Arnavutluk krallıklarını ortadan kaldırmıştır. Sonra Eflak ve Boğdan’ı Osmanlılara katmış, Venedik ile uzun süren başarılı bir savaş yapmıştır. Bu arada Kırım Hanlığını Osmanlı ülkesine katan Fatih Sultan Mehmet, Gedik Ahmet Paşa komutasında İtalya üzerine de bir ordu göndermiştir.

2 — Osmanlıların Batıda büyümeleri Kanuni Sultan Süleyman zamanında gelişti. Önce Macaristan’dan Belgrat kalesini alan Kanuni, bundan sonra asıl Macar seferine başladı.

3 — Osmanlı orduları Mohaç savaşını kazanarak Budin şehrine girdi. Kanuni, Macar tacını yanında bulanan Erdel beyi Yanoş Kralına verdi.

4 — Macaristan’ın Osmanlılara geçmesinden sonra Ferdinand Budin üzerine yürüyüp şehri alınca, Kanunî bu sefer de Avusturya’ya savaş açtı. 1529 yılında Osmanlı ordusu Viyana’yı kısa bir zaman için kuşattı. Ferdinand gene Budin üzerine yürüyünce bu sefer de Almanya üzerine bir sefere çıkıldı. Almanya içlerine kadar akınlar yapıldı. Nihayet Ferdinand her yıl 30 000 altın vergi vermek koşulu ile barış yaptı. Kral Kanoş’un ölümünden sonra Kanunî, Macaristan’ı Osmanlı devletine bağladı.

Advertisement

5 — Kanuni Sultan Süleyman’ın Avusturya üzerine yaptığı en son zafer Zigetvar seferidir. Kanuni Sultan Süleyman bu kalenin kuşatılması sırasında ihtiyarlıktan ölmüş, yerine II. Selim padişah olmuştur.

6 — Osmanlılarla Fransızlar arasında ilk ilişkiler Macar seferi sırasında başlamıştır. Fransa kralı I. Fransuva’nın ve annesinin Kanunî’ye birer mektup yazmaları üzerine Kanunî, Mohaç seferine çıktı. I. Fransuva da esirlikten kurtuldu.

7 — Osmanlı – Fransız dostluğu zamanla Fransa yararına gelişti. Kanuni Sultan Süleyman Fransızlara 1535 yılında ilk ayrıcalıkları verdi. Bu, sonunda başımıza bela olan kapitülasyonları doğurdu. Türk milleti ancak Lozan barışı ile bu belâdan kurtulabildi.


Leave A Reply