Türk İslam Devletlerinde Bilim ve Sanat Konu Anlatımı (Maddeler Halinde)

1
Advertisement

Türk İslam devletlerinde bilim ve sanat nasıldı? Türk İslam devletlerindeki önemli bilim insanları ve sanat eserleri hakkında bilgi

Türk İslam Devletlerinde Bilim ve Sanat

 • Yapılan son araştırmalar, Gazneliler sanatının Selçuklu sanatına kaynaklık ettiğini ortaya koymuştur.
 • Gazneliler devrine ait sanat eserlerinden günümüze kalanlar arasında en önemlisi, Güney Afganistan’ın Büst kentindeki Leşgeri Bazar Sarayı’dır.
 • Memlûkler cami, okul, medrese ve özellikle türbe gibi dinsel yapılara önem verdiler.
 • Gaznelilerde yazı sanatı da önemliydi. Özellikle kufi yazı en olgun şeklini bu dönemde almıştır.
 • Bu devrin ünlü bilginlerinden Biruni’nin eseri Asar-ı Bâkiye önemli bir kaynak niteliğindedir. Yine Utbi adlı bilginin Sultan Mahmut adına yazdığı Tarih-i Yemini adlı eser de bu dönemin önemli yapıtlarmdandır.
 • Karahanlı hükümdarları bilginleri korurdu. Bunlar zamanında Buhara, Semerkant ve Kaşgar’da pek çok İslam bilgini yetişmiştir. Dünyada, burslu öğrencilik sistemini ilk kez Karahanlılar Semerkant Medresesi’nde uygulamıştır

Farabi

Müspet Bilimin Başlangıcı – Farabi

 • Türk – İslam topluluklarında müspet bilim Farabi ile başlar.
 • Bu dönemin büyük bilginlerinden biri de İbn-i Sina‘dır.
 • Birunî, çeşitli dallarda yüzden fazla eser yazmış, Gazneli Mahmut‘la gittiği Hindistan seferinde birçok bilgi derlemiş, coğrafyanın bir bilim haline gelmesinde önemli katkıları olmuştur.
Celali Takvimi

Celali Takvimi

Celali Takvimi

 • Selçuklular zamanında Celâli Takvimi düzenlenip kullanılmıştır.
 • Harizmşah döneminin ünlü bilgini İsmail Curcani, önemli bir tıp kitabı yazmıştır.
 • Karahanlı mimarisinde görülen başlıca özellik, yapılarda cephe mimarisinin son derece gelişmiş olmasıdır.
 • Türk mimarisinde ilk kervansaraylar Karahanlılar‘a aittir.
 • Karahanlı sanatı da Selçuklu sanatını büyük ölçüde etkilemiştir.
 • Selçuklu yapıları eski Türk yapı sanatı ile İran ve Arap yapı sanatlarının birbirine kaynaşmaya başladığı devrin eserleridir.
 • Selçukluların en önemli yapı tipi medresedir.
 • Selçuklular, medreseler konusuna özel ilgi gösterdiler. Geliştirdikleri medreselerde öğrenciler yetiştirerek yönetici ihtiyaçlarım karşıladılar. Medreselerin en önemlisi Nizamülmük‘ün Bağdat’ta açtığı Nizamiye Medresesidir. Başta imam Gazali olmak üzere devrin en ünlü bilginleri bu medresede ders veriyordu.

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYIN.


1 Yorum

Leave A Reply