Ahmet Tevfik Paşa (Okday) Kimdir? (Son Osmanlı Sadrazamının Hayatı)

0

Ahmet Tevfik Paşa (Okday) Kimdir? Son Osmanlı sadrazamı Ahmet Tevfik Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Ahmet Tevfik Paşa (Okday)

Ahmet Tevfik Paşa (Okday) (Kaynak : wikipedia.org)

Ahmet Tevfik Paşa; son Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1845-ay. y. 1936). Kırım kökenli; süvari feriki Hakkı Paşa’nın oğludur. Vidin’de rüştiye’yi bitirdikten sonra 14 yaşında Davut Paşa İkinci Süvari Alayı’na yazıldı. 18 yaşında sınavla teğmen oldu. Sağlık nedeniyle askerlikten ayrılıp (1865) Babıâli Tercüme Odası’na girdi. Roma Elçiliği ikinci kâtibi (1872) olarak başladığı dış görevlerini değişik başkentlerde sürdürdü. Önce Atina (1883), sonra Berlin (1885) büyükelçilikleri yaptı. İkinci Meşrutiyet‘te (1908) Sait Paşa Hükümeti’nde hariciye nazırı oldu yanı sıra Âyan Meclisi’ne de üye seçildi. 31 Mart Ayaklanması üzerine görevinden çekilmek zorunda kalan Hüseyin Hilmi Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirildi.

Olayları bastırmak için çabaladıysa da Hareket Ordusu’ nun İstanbul’a girmesi üzerine II. Abdülhamit’in tahttan indirilip yerine Mehmet Reşat’ın padişah olmasıyla görevinden ayrıldı (18 Mayıs 1909) Londra büyükelçiliğine atandı. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine İstanbul’a döndü. Vahidettin‘in padişah olmasıyla görevden çekilen Talat Paşa‘ nın yerine ikinci kez sadrazamlığa getirildiyse de bu görevin de süresi çok kısa oldu. Ancak yerini alan Ahmet İzzet Paşa‘nın kısa süren görevinden sonra üçüncü kez sadrazamlığa getirildi İstanbul’un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisi’nin dağıtılması bu döneme rastlar.

Paris Barış Konferansı

Osmanlı Devleti’nin 22 Nisan 1920 tarihinde I. Dünya Savaşı sonrası barış görüşmelerinin yapıldığı Paris Barış Konferansı’na davet edilmesi üzerine, konferansa gönderilen Osmanlı heyetine başkanlık yaptı. Başkanlığındaki heyet, bildirilen şartları çok ağır bulup hafifletilmesini istedi. Bunun kabul edilmemesi üzerine 11 Temmuz 1920 tarihinde bildirilen şartları reddederek İstanbul’a geri döndü. Daha sonra Paris’e Damat Ferit Paşa başkanlığında gönderilen bir başka heyet, şartları kabul edip Sevr Antlaşması‘nı imzaladı.

Görevden çekildikten bir süre sonra yeniden sadrazamlığa getirildi (22 Ekim 1920). Osmanlı Devleti’nin son sadrazamlığını üstlendiği bu dönemde, Londra Konferansında (1921) son sözü Ankara temsilcisi Bekir Sami Bey’e bıraktı. 3 Mart 1922’de hariciye nazırlığını da üstlendi. TBMM’nin saltanatı kaldırması üzerine (1 Kasım 1922) Tevfik Paşa’nın da görevi son buldu ve istifa etti (4 Kasım 1922). Cumhuriyet’in kurulmasından sonra yaşamını İstanbul’da sürdürdü ve görev almadı. Soyadı Kanunu’ndan sonra (1934) Okday soyadını aldı.


Ahmet Tevfik Paşa

Kaynak : wikipedia.org

Kaynak – 2

Ahmet Tevfik Paşa (1845 – 1936), Osmanlı İmparatorluğunun son sadrazamıdır. İstanbul’da doğdu, 1862’de Harbiye’den süvari teğmeni olarak çıktı, 4 yıl orduda kaldıktan sonra istifa ederek dış işleri hizmetine girdi. Çeşitli ülkelerdeki Osmanlı elçiliklerinde çalıştıktan sonra 1885’te Berlin elçisi, 1895’te dış işleri bakanı oldu. Doğruluğu ile tanındığı için 1903 Meşrutiyetinden sonra da görevinde bırakıldı.

Tevfik Paşa ilk önce, Otuzbir Mart gericilik ayaklanması sırasında sadrazam (başbakan) olmuştur. 1909’da Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra da sadrazamlıkta kaldı. I. Dünya Savaşı sırasında Ayan Meclisi üyesiydi. Mütareke yıllarında ikinci defa sadrazamlığa getirildi. İstanbul’un işgali üzerine bu görevinden ayrıldı. 1919’da Paris’te toplanan Barış Konferansı’nda Osmanlı heyetinin başkanı bulunuyordu.

Kurtuluş Savaşının kazanılması üzerine Mudanya Mütarekesi’nden sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin 2 Kasım 1922’deki kararı ile İstanbul hükümetinin görevine son verildiğinden, o sırada hükümetin başında olan Tevfik Paşa da imparatorluğun son sadrazamı oldu. 60 yıl devlet görevi yapan Tevfik Paşa, ölümünde 91 yaşındaydı.


Leave A Reply