Kur’an Tarihi: İlk Ne Zaman İndirildi? İlk Kim Yazdı? Kur’an’ın Tarihi Süreci Nasıldır?

0

Kur’an tarihi. İlk ne zaman indi ve ne zaman kayıt altına alındı? İslam dünyasının kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim tarihi ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Kuran-ı Kerim

Kaynak: pixabay.com

Sözcük olarak “okumak, çağırmak, ilan etmek” anlamlarına gelen bir kelime kökünden türemiş olan Kur’anı Kerim, son Peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.)’e diğer kitaplar gibi toptan değil, bir takım neden ve olaylara göre ayetler ve sureler halinde yavaş yavaş indirilmiş, böylece daha iyi öğrenilip, uygulanması gerçekleşmiştir.

Kur’an. H. Muhammed’e inen ilahi vahyin toplandığı kitabın adıdır. Kur’an kendisini bu isimle tanımlamıştır. Şifa, beyan, Zikir, Furkan ve Kitap Kur’an’ın diğer isimlerindendir. Kur’anı Kerim, 610 yılı ramazan ayında vahyedilmeye başlanmış ve Peygamberimizin vefatı olan 632 yılına kadar nazil olmaya devam etmiştir.

İlk vahiy Kadir Gecesinde indirilmiştir. Bunu “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik” (Kadir Suresi, 1) ayetinden anlıyoruz. İndirilen her ayet, anında peygamberimiz tarafından görevlendirilen ve kendilerine vahiy katipleri denilen kişiler tarafından, kürek ve kaburga kemikleri, tabaklanmış deri, yassı beyaz taşlar, tahta, parşömen, papirüs ve seramik parçası üzerine yazılmıştır. Bu ayetler aynı zamanda birçok sahabe tarafından da ezberlenmiştir.

Ayrıca her Ramazan ayında Cebrail peygamberimizle o güne kadar indirilen ayetleri karşılıklı okuyarak denetlenmesini sağlamıştır. İşte bugünkü “mukabele” dediğimiz uygulamanın temeli buna dayanmaktadır. Peygamberimiz tarafından bir kitap haline getirilmeyen Kur’an-ı Kerim, Hz. Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiş ve Hz. Osman döneminde ise çoğaltılmıştır. Kitap haline getirilen bu ilk nüshaya “Mushaf” adı verilmiştir.

Kur’an, İslam dininin kutsal kitabıdır ve 7. yüzyılın başlarında Mekke ve Medine’de yaşayan Müslüman toplumuna Allah tarafından vahiy yoluyla gönderildiği inancıyla kabul edilir. İslam’ın doğuşu ve yayılışı sırasında sözlü olarak aktarılan Kur’an ayetleri, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra derlenerek yazılı hale getirilmiştir.

Kur’an’ın yazılı hale getirilmesi, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra, 632 yılı civarında, ilk halife olan Ebu Bekir tarafından başlatılmıştır. Ebu Bekir, Kur’an ayetlerinin toplandığı kaynakları ve kişileri belirlemek için Sahabe’den (Hz. Muhammed’in yakın arkadaşları ve takipçileri) bir komisyon kurdu. Bu komisyon, Kur’an’ın kaydedildiği parçaları topladı ve bir “mushaf” olarak adlandırılan kitap haline getirdi.

İkinci halife olan Ömer döneminde, Kur’an’ın okunuşunda yaşanan farklılıkların önüne geçmek amacıyla bir standart oluşturuldu. Daha sonra üçüncü halife olan Osman, Kur’an’ın standart bir versiyonunu oluşturmak için tüm mushafları toplattı ve bu versiyonu tüm İslam dünyasında kullanılacak resmi bir versiyon olarak kabul etti. Bu şekilde, Kur’an’ın metni ve okunuşu standart hale getirilmiş oldu.

Kur’an-ı Kerim Ne Zaman İndirilmiştir?

Kur’an-ı Kerim, İslam peygamberi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Mekke ve Medine dönemi olmak üzere 610 ila 632 yılları arasında vahiy yoluyla indirilmiştir. İlk vahiy, Hz. Muhammed’in Hira Mağarası’nda Allah tarafından Cebrail (Cibril) meleği vasıtasıyla karşılaşmasıyla gerçekleşmiştir. Vahiyler, 23 yıl boyunca farklı zamanlarda ve durumlarda Hz. Muhammed’e gelmiştir ve sonradan Kuran’ın bugünkü şeklini alması için derlenmiştir.

Kuran

Kur’an-ı Kerim’i İlk Kim Yazmıştır? Kayıt Altına Almıştır?

Kur’an-ı Kerim’in ilk yazılı hali, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra, halifelerden Hz. Ebu Bekir döneminde hazırlanmıştır. Bu dönemde Kuran ayetleri, o dönemde hafızlık yapan sahabiler tarafından ezberlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir.

Daha sonra, halifelerden Hz. Osman döneminde, farklı bölge ve topluluklarda farklı okuma ve yazma şekilleri ortaya çıkmaya başlayınca, Kur’an’ın tek bir standart kopyası hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, bir heyet oluşturulmuş ve Hz. Ebu Bekir döneminde yazılmış olan orijinal kopyalar ve sahabelerin hatıralarından yararlanılarak, Kur’an’ın standart bir nüshası hazırlanmıştır.

Kur’an’ın kaynaklarından biri de, Hz. Muhammed’in hafızları arasında sayılan ve vahyi ezberleyen kişilerdir. Bu sahabiler, vahiyleri ezberleyerek başkalarına öğretmiş ve Kur’an’ın nesilden nesile aktarılmasını sağlamışlardır. Dolayısıyla, Kur’an-ı Kerim hem yazılı hem de sözlü olarak, Hz. Muhammed’in hayatı boyunca ve sonrasında kayıt altına alınmıştır.

Kur’an-ı kerim kaç yılda indirilmiştir?

Kur’an-ı Kerim’in indiriliş süreci, İslam’a göre Hz. Muhammed’e (s.a.v) ilk vahiy gelmesiyle başlamıştır. İslam’a göre Hz. Muhammed’e ilk vahiy, 610 yılında Mekke’de Hira Mağarası’nda Cebrail meleği tarafından getirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim, 23 yıllık bir süreçte, 610-632 yılları arasında Hz. Muhammed’e (s.a.v) ayetler halinde vahiy edilmiştir. Bu süreç boyunca, ayetler çeşitli zamanlarda, farklı olaylar ve durumlarda vahiy edilmiştir.

Son olarak, Hz. Muhammed’in (s.a.v) vefatından sonra, Kur’an-ı Kerim’in toplandığı ve yazıya geçirildiği bilinmektedir. Kur’an-ı Kerim’in yazılı hale getirilmesi, Hz. Osman döneminde (r.a), yaklaşık olarak 650-656 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

Kur'an-ı Kerim

Kaynak: pixabay.com

Kur’an’ı Kerim’in Tarihi Süreci Nasıldır?

Kur’an-ı Kerim’in tarihi süreci, İslam’ın ortaya çıkışı ile başlamaktadır. İslam, 610 yılında Mekke’de Hz. Muhammed’in peygamberlik ilanı ile başlamıştır. Hz. Muhammed, Kur’an-ı Kerim’in Allah tarafından vahiy edilmiş olduğuna inanmaktadır.

Hz. Muhammed’in vefatından sonra, Kur’an-ı Kerim’in yazılı bir şekilde toplanması ve kitap haline getirilmesi süreci başlamıştır. Bu süreçte, Kur’an ayetleri parça parça ve farklı sahabilerin (Hz. Muhammed’in arkadaşları) hafızalarında saklanmıştır. Hz. Muhammed’in vefatından sonra, sahabiler Kur’an ayetlerini yazmaya başlamışlardır.

Daha sonra, Hz. Osman döneminde (634-656) Kur’an-ı Kerim’in resmi bir versiyonu oluşturulmuştur. Bu versiyonda, Kur’an ayetleri Arap alfabesiyle yazılmış ve standart bir okunuş şekli belirlenmiştir.

Sonraki dönemlerde, farklı okuma tarzları (kıraat) geliştirilmiş ve Kur’an-ı Kerim’in farklı versiyonları ortaya çıkmıştır. Ancak, Kur’an-ı Kerim‘in metninde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Tüm Kur’an nüshaları aynı metni içermektedir.

Bugün, Kur’an-ı Kerim’in resmi versiyonu Osmanlı döneminden beri kullanılmaktadır. Kur’an-ı Kerim, İslam dünyasında en çok okunan ve üzerine çalışılan metinlerden biridir.

Kuranı Kerim İle İlgili Sözler

Kur’an İle İlgili Terimler ve Açıklamaları Nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması ve yorumlanması için kullanılan bazı temel terimler ve açıklamaları şunlardır:

  1. Kur’an: Allah tarafından Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla gönderilen İslam dininin kutsal kitabıdır. İslam’ın temel kaynağıdır.
  2. Sure: Kur’an-ı Kerim’deki bölümlere denir. 114 sure vardır. Her surenin bir adı ve bir numarası vardır.
  3. Ayet: Kur’an-ı Kerim’in en küçük birimi olan cümlelere denir. Toplamda 6.236 ayet bulunmaktadır.
  4. Mushaf: Kur’an-ı Kerim’in elde tutulan kitap şekline denir.
  5. Tefsir: Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması ve yorumlanması için yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar, Kur’an ayetlerinin tarihsel, dilbilimsel ve dini bağlamlarını anlamak için yapılmaktadır.
  6. İlmihal: İslam dinine ilişkin temel bilgilerin yer aldığı bir kitaptır. Kur’an ayetleri, hadisler ve diğer dini kaynaklar bu kitapta yer almaktadır.
  7. Fatiha: Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. Namazda okunması zorunlu olan bir suredir.
  8. Kıraat: Kur’an ayetlerinin farklı okunuş tarzlarıdır. Her okunuş tarzı farklı bir tonlama ve vurgu ile okunur.
  9. Hafız: Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen kişiye denir. İslam toplumunda Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesi ve korunması büyük önem taşır.
  10. Ayetel Kürsi: Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayeti olan ve Allah’ın güç ve kudretini anlatan bir ayettir. Çok sayıda Müslüman tarafından dua olarak kullanılır.

Bu terimler, Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması ve okunması açısından önemli bir rol oynamaktadır. İslam dininin anlaşılması ve uygulanması için bu terimlerin bilinmesi önemlidir.


Leave A Reply