Osmanlı Tarihi Kronolojisi

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan, yıkılışına kadar geçen süredeki önemli olayların kronolojik olarak sıralaması, anlatımı

Osmanlı Ordusu

Osmanlı Tarihi Kronolojisi

1299 Osmanlı Devletinin kuruluşu

1326 Bursa’nın fethi

1354 Şehzade Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişi

1364 Sırpsındığı Zaferi

Advertisement

1376 Bulgaristan Krallığının Osmanlı hakimiyetine girmesi

1386 Sofya’nın fethi

1389 Birinci Kosova Savaşı ve Murat
Hüdavendigar’ın şehit edilmesi
. Yıldırım Beyazıt’ın tahta çıkışı. Sırbistan’ın tabiiyet altına alınması

1391 Selanik’in fethi

1396 Niğbolu Zaferi

1402 Ankara’nın Savaşı, Yıldırım Beyazıt’ın esir düşmesi ve Osmanlı Devletinde anarşi başlangıcı, Timurlenk’in
İzmir’i fethi

Advertisement

1413 Mehmet Çelebi’nin Musa Çelebi’yi mağlup
ederek Edirne’de tahta çıkışı

1432 II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) doğuşu

1444 II. Mehmet’in Edirne’de tahta çıkışı, II. Murat’ın kumandasında Varna Zaferi

1448 II. Kosova Savaşı

1453 (29 Mayıs) İstanbul’un fethi ve başkent oluşu

1461 Trabzon ve Mora’nın zaptı

1462 Midilli Adasının fethi

1463 Bosna Krallığının fethi

1466 Konya’nın zaptı, Karaman Devletinin çöküşü

1470 Fatih Camii’nin inşaasının tamamlanması

1472 Topkapı Sarayı‘nın inşası

Advertisement

1473 Otlukbeli Zaferi

1480 İtalya’da Otranto’nun fethi

1485 İlk Osmanlı Mısır savaşı

1495 Cem Sultan’ın ölümü

1499 İnebahtı Fethi

1512 Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkışı

1514 (23 Ağustos) Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Zaferi

1515 Haliç Tersanesinin Osmanlı bahriyesine merkez yapılması

1516 (24 Ağustos) Yavuz’un Merc-i Dabık Zaferi

1517 (22 Ocak) Yavuz’un Ridaniye zaferi, Hilafetin Osmanlılara geçişi, Mısır’ın fethi, Hicaz’ın iltihakı, “Emanat-ı
Mukaddese” nin Topkapı Sarayı “Hırka-i Şerif Dairesi”ne nakli

1521 (8 Ağustos) Belgrat’ın fethi

Advertisement

1522 Sultanselim Camisi’nin inşasının bitirilmesi

1522 (20 Aralık) Rodos’un fethi

1526 (29 Ağustos) Mohaç Zaferi

1529 (27 Eylül) Kanuni’nin Viyana önlerine gelerek şehri kuşatması (Kuşatmanın kaldırılması 14 Ekim 1529)

1532 (25 Nisan) Kanuni’nin Almanya seferine hareketi

1533 (22 Haziran) Türk hakimiyetini kabul eden Avusturya ile barış akti

1534 (28 Kasım) Bağdat’ın fethi

1535 Fransa’ya ilk kapitülasyonların verilmesi

1538 (27 Temmuz) Aden Emareti’nin fethi

1538 (27 Ağustos) Osmanlı donanmasının Hindistan’da Gucerat sahillerine varışı

1538 (28 Eylül) Barbaros’un Preveze Zaferi

Advertisement

1541 (29 Ağustos) Budin’in yeniden işgali ve Macaristan’ın ilhakı

1546 (4 Temmuz) Barbaros’un ölümü

1553 (15 Haziran) Turgut Reis’in Fransa’yı himaye için Akdeniz seferine hareketi

1555 Fuzuli’nin ölümü

1557 (7 Haziran) İnşası tamamlanan Süleymaniye Camii’nin halka açılması

1559 (30 Mayıs) Konya Ovasında iki kardeşin Şehzade Selim ile Beyazıt’ın taht için harp etmesi

1565 (17 Haziran) Turgut Reis’in şehit oluşu

1569 Sumatra Seferi ve Osmanlı hakimiyetinin Uzak Doğu’ya dayanması

1570 Kıbrıs’ın fethi

1574 Edirne’de Selimiye Camisinin inşasının tamamlanması

1574 III. Murat’ın tahta çıkışı ve Nizam-ı alem bahanesiyle beş şehzadenin III. Murat tarafından idam ettirilmesi

Advertisement

1595 III. Mehmet’in tahta çıkışı ve bir çoğu ana kucağından alınan 19 şehzadenin III. Mehmet tarafından idam
ettirilmesi

1596 Haçova Meydan Savaşı

1602 Kanije Zaferi

1620 Lehistan’la savaş

1656 Köprülüler Devrinin başlaması

1663 Avusturya Seferi

1669 Girid’in fethi

1683 İkinci Viyana Kuşatması

1699 Karlofça Antlaşması

1711 Ruslarla Prut Savaşı ve Antlaşması

1715 Osmanlı Venedik Savaşı

Advertisement

1718 Pasarofça Antlaşması, Lale Devri’nin başlaması

1727 İlk basımevinin açılması

1730 III. Ahmet’in indirilmesi, I. Mahmut’un tahta çıkışı, Lale Devrinin sonu

1739 Belgrat Antlaşması

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması

1789 III. Selim’in tahta çıkışı

1806 Osmanlı Rus Savaşı

1808 III. Selim’in öldürülmesi, Alemdar olayı, II. Mahmut’un tahta çıkışı

1826 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

1827 Navarin Olayı (Navarin Deniz Savaşı)

1829 Edirne Antlaşması ve Yunanistan’ın bağımsızlığı

Advertisement

1830 Cezayir’in Fransızlar tarafından işgali

1832 Mehmet Ali Paşa isyanı

1839 Gülhane Hattı, Tanzimatın ilanı

1841 Boğazlar Antlaşması

1853 Kırım Savaşı

1856 Paris Antlaşması, Islahat Fermanının ilanı

1860 Osmanlılar arasında ilk muhalefet teşkilatı

1876 Abdulaziz’in tahtan indirilmesi, V. Murat’ın saltanatı, Abdulhamit’in tahta çıkışı, İlk Osmanlı Kanun-i
Esasının ilanı

1877 Rusya ile savaş

1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları

1881 Tunus’un Fransızlar tarafından işgali

Advertisement

1882 Mısır’ın İngilizler tarafından işgali

1885 Şarkı Rumeli’nin Bulgaristan’a katılması

1897 Yunan Savaşı, Girit’in Osmanlı Devletinden ayrılması

1905 Mustafa Kemal’in “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti” ni kurması

1908 İkinci Meşrutiyet’in ilanı

1909 31 Mart Vakası, II. Abdulhamit’in indirilmesi

1911 Osmanlı İtalyan Savaşı

1912 Balkan Savaşı, Balkanların Osmanlı Devletinden ayrılması

1914 Birinci Dünya Savaşı

1915 Mustafa Kemal’in Çanakkale Boğazındaki muzaffer savaşları

1918 Mondros Mütarekesi

Advertisement

1920 İstanbul’un Müttefikler tarafından işgal altına alınması, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü

1922 Saltanatın Kaldırılması, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonu


Leave A Reply