Traklar Kimlerdir?

0

Traklar kimlerdir? Traklar ne zaman ve nerede yaşamışlardır? Trakların özellikleri, hakkında bilgi.

traklarTraklar; İÖ 2. binyılda günümüzdeki Romanya, Güney Ukrayna ve adlarım verdikleri Trakya bölgesinde yaşamış ilkçağ topluluğudur.

Advertisement

Kökenlerine ilişkin bilgi yoktur. Küçük boylar halinde daha çok kırsal kesimde yaşadılar. Yırtıcı ve savaşçı yapılı bu topluluk, Daklar, Darhanlar, Getler, Triballer gibi boylara ayrıldılar. Ünlü eski Yunan tarihçisi Herodotus’un bildirdiğine göre, Traklar yaşamlarını sürdürdükleri bölgeye gelen en kalabalık gruptu ve çoktanrılı dinleri vardı. Ataerkil aile yapısına sahiptiler. Uygarlık düzeyi çok yüksek olan Eski Yunan kent devletleri Trakları paralı asker ve köle olarak kullandılar. İÖ 5. yüzyılda Trak önderlerinden Teres boylan birleştirerek Ordrys Krallığı’nı kurdu. Stailkes döneminde de en parlak zamanı yaşadılar, denize ulaşmak için Atinalılarla savaştılar. İÖ 4. yüzyılın ortalarında Makedonya Krallığı bazı Trak boylarını boyunduruk altına aldı. Büyük İskender, Getler ve Tribolloslara da egemenliğini kabul ettirdi. İÖ 279-216 arasında boylar halinde Trakya’ya sokulan Keltlere karşı direnmek için Traklar, Makedonyalılarla birleşmelerine karşın yenilgiye uğradılar. İÖ 1. yüzyılın ikinci yansında Roma Cumhuriyeti, tüm Trakya’yı topraklarına kattı; Traklar da zaman içinde Roma toplumu içinde kaynaştılar.


Leave A Reply