Matematik Tarihi

0
Advertisement

Matematik tarihi ile ilgili detaylı bilgiler. Eski dönemdeki matematikçiler ve matematiğin tarih boyunca gelişimi ile ünlü matematikçiler ve çalışmaları

MatematikEski büyük medeniyetleri gözden geçirecek olursak Mısırlılar’ın, Romalılar’ın matematiğe büyük bir gelişme getirmediklerini buna karşılık Babilliler’le, Eski Yunanlılar’ın bu alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini görürüz. Matematikte ilk önemli hamleyi yapmak şerefi Babilonyalılar’la Sümerler’e aittir. M.Ö. 1700 yıllarında Babil‘de, Hammurabi hanedanı zamanında cebirde, geometride önemli ilerlemeler kaydedildi.

Eski Yunanlılar’da matematiğin gelişmesi M.Ö. V. ve IV. yüzyıllarda olmuştur. Arhkytas, Eudoksos o devrin en önemli matematikçileriydi. Yüzyıl kadar daha sonra Arkhimides’le Apollonios’la, Yunan matematiği en yüksek derecesini buldu.

Doğuya gelince M.S. IV. yüzyılda Hindistan’da astronomi bilimi gelişmeye başladı. İslam devrinde de daha önceki bütün matematik bilimleri üzerindeki çalışmalar önemli bir yer tuttu. X. yüzyılda büyük Türk bilgini Harizmi’nin cebir hakkındaki eseri Mezopotamya’da gelişen eski matematik geleneğini yeniden canlandırdı. 1000 yıllarında yetişen büyük bilgin El-Birûni, Fatımiler zamanında Mısır’da yaşayan İbni Yunus, İbn el-Haytam en büyük İslam matematikçileridir.

İki yüzyıl sonra Sicilya’nın İslam dünyası ile teması İtalyan bilim hayatına büyük bir yenilik getirdi. Öte yandan İspanya’da hüküm süren Emeviler’in Ortaçağ Avrupası’nın bilim hayatına büyük etkileri oldu. İslamlık devrindeki matematik büyük Türk bilgini Uluğ Bey zamanında yeniden canlandı.

Modern matematik XVII. yüzyılda başlamıştır. Bu devrede matematiğin çok önemli iki kolu olan “analitik geometri” ile “integral” hesap doğmuştur. XVII. yüzyılın en büyük matematikçisi İngiliz bilgini Sir Isaac Newton‘dur. Analitik geometrinin kurucusu Fransız bilgini René Descartes; “integral hesab»ın kurucusu da ingiliz bilgini Newton’la Alman bilgini Leibnizdir.

Advertisement

XVIII. yüzyılda matematikte çok büyük ölçüde bir keşif yapılmamışsa da sürekli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu devrin en büyük matematikçilerinin başında Alman bilgini Leonhard Euler, Fransız bilginlerinden Lagrange ile Laplace gelir. XIX. ve XX. yüzyıllarda geometride büyük gelişmeler oldu.


Leave A Reply