Allah İnancı, Allah’a İman Konusu, Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir?

0
Advertisement

İslamiyette Allah inancı, Allah sevgisi, nedir? Allah’a iman konusu, Allah’ın zati ve subuti sıfatları nelerdir, hakkında bilgi.

ALLAH; Kendisinden başka ilah bulunmayan; ilmi, kudreti, iradesi, azameti ve yaratması sınırsız ilahtır. Eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Doğmuş ve doğurulmuş değildir. Hiç bir şey O’na denk olamaz. Varlığı mutlaktır. Tekdir. Yani Ahad’dır. Ahad, zâtında kısım ve parçalara ayrılmayan mevcuttur ki, Allah’tan başkası için kullanılmaz.

Kuran-ı Kerim

Kaynak: pixabay.com

İslâmın temeli, Allah inancında ‘Tevhid Akidesine” dayanır. Bu akideye iman eden kişi Müslüman olur. Tevhid akidesi Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadetle ortaya çıkar. Bir kimse: “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed O’nun Peygamberidir” veya “Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed O’nun kulu ve Peygamberidir” diyerek İslâm dairesi içine girer.

Allah inancı insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bütün dinlerde bu inanç mevcuttur. İnsan kendi yaratılışına, kainat ve hayata bakarak Allah’ın varlığını kabul eder. Gördüğümüz her şey O’nun varlığını ilan etmekte, O’nun eşsiz güç ve kuvvetini açıklamaktadır. “Allah inancı insanların yüreğinden, suyun kaynağından fışkırdığı gibi fışkırır.” O’nu inkar ettiklerini söyleyenler bile neticede O’na teslim olacaklardır.

Tevhid akidesi bilhassa İhlas Sûresi içinde belirginleşmiş, Akaid ilmiyle en küçük ayrıntılarına kadar açıklanmıştır.
 • Allah her şeyi gören, her söyleneni işiten, zaman ve mekandan uzak, Rahman ve Rahim, ibadete layık, önü ve sonu olmayan, herşeyi sadece “Ol!” emriyle yoktan var eden, bütün noksan sıfatlardan uzak ulu Rabbimizdir. Biz ancak O’na ibadet eder ve O’ndan yardım isteriz.
 • Allah hayat sahibidir. Ancak O’nun hayatı sonradan yaratılmış varlıkların hayatına hiç benzemez. Sonsuz olarak yaşamakta, ezeli ve ebedi olarak bulunmaktadır.
 • Gizli veya açık her şeyi bilir. İlminin sınırı yoktur. O’nun bilgisinden uzak hiç bir şey meydana gelmez. Kalplerden geçenleri bile bilir. İlminden habersiz bir yaprak dahi yere düşmez. O, Alim’dir.
 • Allah her şeyi görür. Görmek için göze, ışığa veya bir başka şeye ihtiyacı yoktur.
 • Her şeyi işitir. Kulağa veya sese ihtiyacı olmadan işitir. Kalplerden geçenleri, en hafif fısıltıları dahi duyar.
Yarattığı hiç bir şeye benzemez.
 • Oğlu, kızı, eşi, benzeri ve ortağı yoktur.
 • Bütün kuvvet ve kudret O’nundur.
 • Göklerde ve yerlerde O’ndan başka ilahlar olsaydı kainat ve hayat devam edemezdi. O tektir.
 • Herkes O’na muhtaçtır. O ise hiç bir şeye veya kimseye, hiç bir zaman muhtaç olmaz.
 • Allah’ın varlığını inkâr küfürdür. O kullarının bütün ihtiyaçlarını görüp gözeten, her canlıya sayısız nimet ve imkânlar bağışlayan, âlemleri hiç kusursuz ayakta tutan ilahdır.
 • Affı, rahmeti ve bağışı hudutsuzdur. En güzel isimler, en büyük övgüler O’na aittir.
 • İnsanların bu yaratılışlarıyla, Allah’ı görmeleri, elleriyle tutmaları mümkün değildir. Buna güç ve imkanları yoktur. Çünkü O’nun yarattığı güneşe dahi çıplak gözle bir kaç dakika bakamazlar.
 • Akıl sahibi herkes, kendisine hiç bir haberci gelmese bile Allah’ın varlığına iman etmek zorundadır.
 • Allah ismi, yüce yaratıcımıza has özel bir isimdir ki, bütün isimler ve sıfatlar O’nun içindedir. Her harfi yine O’nu tarif eder. Kelime erkeklik ve dişilik kabul etmez. O’ndan başka hiç bir varlığa “Allah” denilmez:

Allah ‘ın zatî ve subutî sıfatları vardır. Bu sıfatlar O’nun ne aynısı ne de O’ndan başkasıdır. Zatî ve subutî sıfatlarıyla O’nu tanır ve kudretini ilan ederiz.

Kur'an-ı Kerim

Kaynak: pixabay.com

Zati sıfatları şunlardır:

 1. Vücud (Bu, Allah’ın var olması demektir.)
 2. Kıdem (Varlığının öncesinin olmamasıdır.)
 3. Bekâ (Varlığının sonunun olmamasıdır.)
 4. Vahdaniyet (Allah’ın tek, yani ahad olmasıdır.)
 5. Muhalefetü’n li’l-Havâdis (Allah’ın benzeri hiç bir şeyin bulunmamasıdır.)
 6. Kıyam bi nefsîhi (Varlığı için başka bir şeye ihtiyaç göstermemesidir.)

Subuti sıfatları ise şunlardır:

 1. Hayat (Allah’ın diri olması.)
 2. İlim (Allah’ın gizli veya açık, olmuş veya olacak her şeyi tam bir ilimle bilmesi.)
 3. İrade (Bir şeyi yapmak veya yapmamakta serbest olmasıdır. O’nun iradesi “Küllî” iradedir.)
 4. Kudret (Bütün yaratıklar üzerinde kesin bir tesir ve tasarrufta bulunmasıdır.)
 5. Tekvin (İstediği şeyi yoktan var etmesi, yaratmasıdır. Hayrın ve şerrin yaratıcısı O’dur. Ancak kullarının şer işlemesine rızası yoktur.)
 6. Semi’ (İşitmesi.)
 7. Basar (Görmesi.)
 8. Kelam (Konuşmasıdır. Allah konuşur; ağıza, dile veya sese ihtiyacı olmadan konuşur. Kur’an-ı Kerim, O’nun kelâmıdır.)

Allah’ın varlığını anlamamız için sevgili Peygamberimiz:

“Göklere bakın, yerlere bakın, kendi nefsinize bakın ve bütün bunların yaratılışındaki, akıllara hayret veren incelikleri, bunların kendiliğinden olup olmayacağını düşünün; çünkü bunlar Allah’ın varlığını, birliğini gösteren delillerdir. Fakat Allah’ın zâtını, mahiyetini düşünmeyin. “Allah acaba şöyle midir, böyle midir? O’nun görmesi, işitmesi nasıldır?” diye düşünmeye kalkmayın. Zira buna kudretiniz yetmez; ne kadar özenseniz de bunu hakkıyla bilemezsiniz. Şaşırırsınız; bilgi ve görgü ölçüleriniz buna yetmez” buyurmuştur.

Advertisement

İslâm akaidine göre Allah’ı görmek mümkündür. “Allah’u Teala’yı görmek aklen câiz, naklen vaciptir. Allah u Teala görülür. Fakat bu görülme bir mekanda, bir yönde, bir ışık yardımıyla değildir. Görenle Allah (c.c.) arasında bir mesafe de sözkonusu değildir.” Mü’minler cennetten, yüce Allah’ı göreceklerdir.

Kainatta olan her şey Allah’ın iradesi, dilemesi, hükmü, kazası ve takdiri iledir. Ancak insanlar için ihtiyarî fiiller vardır. Bu fiiller, işler dolayısıyle sevap alır veya ceza görürler.

Allah’a iman dünya ve ahiret saadetinin ilk şartıdır.


Leave A Reply