Kuran’da Adı Geçen Peygamberler Kimlerdir? Tam Listesi ve Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kuran-ı Kerim’de hangi peygamberlerin adı geçer? Kuran’da adı geçen peygamberlerin tam listesi nedir, hakkında bilgi.

Kuran’da Adı Geçen Peygamberler

Hz. Adem

1. HZ. ADEM

Hz. Adem; ilk Peygamber ve ilk insandır. Allah O’nu topraktan yaratmış, sonra rûhundan üfleyerek can vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Adem’in yaratılışı ile ilgili pek çok ayet-i kerime vardır. O, insanlığın babasıdır. DEVAMI

Hz. İdris

2- HZ. İDRİS

Hz. İdris; Kuran’da adı geçen peygamberlerden biridir. Ölümsüz olduğuna inanılır. Sünniler arasında yaygın olan inanışa göre Hz. İdris, Adem ile Nuh peygamber arasındaki bir tarihte ortaya çıkmış ve suhuf (sayfalar) aracılığıyla kutsal vahiyleri aktarmıştır. Ölmemiş, sonsuza değin Allah’la yaşamak üzere bedeniyle birlikte Cennet’e alınmıştır. DEVAMI

Hz. Nuh

Advertisement

3. HZ. NUH

Hz. İdris’ten (a.s) sonra peygamber olarak insanlara Hz. Nuh (a.s) gönderilmiştir. Kelime anlamı olarak “Nuh”çok ağlayan, inleyen manasına gelmektedir. Yüce Allah’ın korkusundan dolayı daima ağladığı için O’na Nuh ismi verilmiştir. DEVAMI

4. HZ. HUD

Hz. Hud; İslam inanışında, Nuh tufanından kurtulanların soyundan gelen Âd kavmine gönderilen peygamberdir. Hz. Hud, halkını uyararak Tanrı’nın azabını ve onları tümden yok edebileceğini hatırlattı. Halk, Hz. Hud’dan önce mucizeler isterken, sonradan eğer doğru söylüyorsa sözünü ettiği azabı başlarına getirmesini söyledi. Çok geçmeden korkunç bir kuraklık sonucunda pınarlar kurudu, yeşillikler soldu, Ahkâf ülkesinin ünlü bağları yok oldu. DEVAMI

Hz. Salih

5. HZ. SALİH

Salih Peygamber; Kuran’da adı geçen peygamberlerden biridir. Puta tapan Semud kavmini doğru yola getirmek için Tanrı’nın gönderdiği bir peygamberdir. Kuran’ın birçok ayetinde adı geçer. Semud kavmi Medine ile Şam arasında yer alan Hicr’de durduğu için Asham-ı Hicr de denir. Kendilerine Peygamber olarak gönderilen Salih’e inanmadıkları için bir depremle yok edildiler. DEVAMI

Hz. İbrahim

Advertisement

6. HZ. İBRAHİM

Ehl-i Kitaba göre, 24 peygamberden biridir. Tevrat’ta, İncil’de ve Kuran’da adı ve öyküleri geçer. Soyu Nuh Peygamber’e bağlanır, İbrahim Peygamber üzerine Tevrat’ta (Eski Ahit-Tekvin 10 – Abraham 12-25) ve Kuran’da geniş bilgiler vardır. Tevrat’da onun kişisel serüvenleri ağır basmasına karşılık Kuran’da dinsel kimliği ve insancı yönü üzerinde daha çok durulur. DEVAMI

Hz. İsmail

7. HZ. İSMAİL

Babası İbrahim Peygamber, annesi Hacer’dir. Kuran’da çeşitli yerlerde ve çoğu kez de babası İbrahim ve kardeşi İshak ile birlikte söz edilir. Aynı zamanda Hz. Muhammed‘in bağlı olduğu Kureyş kabilesinin atası sayılır. İsmail, İshak’ tan önce doğdu. DEVAMI

Hz. Lut

8. HZ. LUT

Hz. Lut, Peygamberdir. Tevrat ve Kuran’da adı geçer. Yaşamı günahlarıyla tanınan Sodom Kenti ile yakından ilgilidir. Sodom, Lût Peygamber zamanında, büyük günahların işlendiği bir kentti. 40 yıl boyunca, burada yaşayan insanları doğru yola getirmek için uğraştı, ancak kent halkı, kendisini yalancılıkla suçlayarak dinlemedi. DEVAMI

9. HZ. İSHAK

Kuran’da, Tevrat’ta adı geçen bir peygamberdir. Hz. İbrahim‘le Sârâ’nın oğludur. İslâm kaynaklarına göre Aşure Gecesi’nde doğmuştur. Kutsal hikâyelere göre, ondan tam bir yıl önce Hz. İbrahim‘e bir oğlu dünyaya geleceği Allah tarafından bildirilmişti. Sârâ buna şaşmıştı, çünkü kendisi 90, İbrahim de 120 yaşındaydı. DEVAMI

10. HZ. YAKUB

Kur’an, Yakub’un soyundan dikey ve yatay olarak bahsetmekte ve bazı spesifik bilgiler de vermektedir. Buna göre Yakub (as), Hz. Nuh soyundan gelen bir kişi olarak tavsif edilmektedir. Bunu Kur’an’daki şu ayetten anlayabilmekteyiz: “Biz Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, esbâta (torunlara), İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahyettik. Davud’a da Zebûr’u verdik.”

Hz. Yusuf

11. HZ. YUSUF

Hz. Yusuf; Kuran’ın 12. sûresinin ve bu metinde serüveni anlatılan İbrani Peygamberinin adıdır. İbrani peygamberi Yakup’un Rahel’den doğma iki oğlundan biri (öteki Benyamin), kardeşlerinin küçüğüdür. Babasının ayrıcalıklı sevgisi ve gördüğünü ilettiği düşlerin anlamı yüzünden kıskanılır, önce bir kuyuya atılır, sonra satılır. DEVAMI

Advertisement

Hz. Eyyub

12. HZ. EYYUB

Hz. Eyyüb; İsrailoğulları peygamberidir. Tevrat’a göre Şam yöresinde doğdu. İbrahim’den sonra, Musa’dan önce yaşadı. Bir söylentiye göre 93, başka bir söylentiye göre 140 yıl yaşadı. Tanrı, Eyyüb’e evlat ve mal bereketi vermişti. Şeytan, Eyyüb’ün Tanrı’ya olan bağlılığını sınamak için yoldan çıkarmaya karar verdi. DEVAMI

Hz. Şuayb

13. HZ. ŞUAYB

Kuran’da adı geçer. Hud, Lut ve Salih peygamberden sonra anılır. Medyen halkına, onları aydınlatmak göreviyle gönderildi. Ancak Medyen halkı, kendisine inanmadılar ve dediklerini yerine getirmediler, inananları da kentten çıkardılar. DEVAMI

Hz. Musa

14. HZ. MUSA

Hz. Musa, Musevilik dininin kurucusu (M.Ö. 14. yüzyıl). Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Mısır’da doğduğu ve Filistin’de öldüğü bilinir. Yaşamına ilişkin tüm bilgiler söylence niteliğindedir. Kişiliğine ilişkin bilgiler, Museviliğin kutsal kitabı Tevrat’tan öğrenilir. DEVAMI

Hz. Harun

15. HZ. HARUN

Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi yerde adı geçmekle birlikte hayatı ve faaliyetiyle ilgili fazla bilgi bulunmayan Hârûn umumiyetle Hz. Mûsâ ile beraber zikredilmektedir. Hârûn Tevrat’ta da fazla yer almamakta ve Hz. Mûsâ’nın yanında ikinci planda kalmaktadır. Tevrat’taki bilgilere göre Levi ailesinden Amram ile Yokebed’in oğlu olan Hârûn Hz. Mûsâ’nın erkek kardeşidir.

Hz. Davut

16. HZ. DAVUT

Hz. Davut; Kuran’da, daha başka din kitaplarında adı geçen bir peygamberdir. Süleyman’ın babasıdır. M. Ö. 1015’ten 975 ‘ e kadar 40 yıl saltanat sürmüştür; İbraniler’in ikinci kralıdır. DEVAMI

Hz. Süleyman

Advertisement

17. HZ. SÜLEYMAN

Hz. Süleyman; Kutsal Kitaplar’da adı geçen peygamberlerden biridir. Hz. Davut’un oğludur. M. Ö. 970′ te babasının ölümü üzerine İsrailoğulları devletinin tahtına çıktı, 40 yıl kadar hükümdarlık ettikten sonra Kudüs’te öldü. Süleyman Peygamber’in hayatına dair türlü hikayeler anlatılır. DEVAMI

Hz. Zülkifl

18. HZ. ZÜLKİFL

Kur’ân-ı Kerim’de Enbiya ve Sad surelerinde ismi geçen Zülkifl peygamber Teberi’nin rivayet ettiğine göre; Şam civarında ikamet ederdi. Şam’da insanları ibadete, doğru yola, dürüst bir yaşama davet eden Hz. Zülkifl peygamber yine aynı yerde vefat etmiştir.

Hz. İlyas

19. HZ. İLYAS

Hz İlyas; İsrailoğullarının peygamberlerinden biridir. Tektanrılı dinin, Kenan tanrısı Baal’ın kültüyle yozlaşmasını önleme çabasında Hz. Musa’yla birlikte anılır.Kuran’da Hz. İlyas’a Tanrı’nın peygamberlik ve hidayet verdiği (Maide 85) belirtilir. Hz. İlyas halkını puta tapmaktan ve Tanrı’ya karşı gelmekten alıkoymaya çalışarak “yaratanların en iyisi olan”, onların da atalarının da Rabb’i olan Tanrı’ya inanmaya, tapınmaya çağırır. DEVAMI

Hz. El-Yesa

20. HZ. EL-YESA

Kur’ân-ı Kerîm’de, “İsmâil, Elyesa‘, Yûnus ve Lût’a da yol gösterdik; hepsini âlemlere üstün kıldık” (el-En‘âm 6/86), “İsmâil’i, Elyesa‘ı, Zülkifl’i de an. Hepsi de iyilerdendir” (Sâd 38/48) meâlindeki iki âyette anılması ve İslâmî kaynaklarda verilen şeceresi dışında onunla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Hz. Yunus

21. HZ. YUNUS

Yunus Peygamber, Asurlular zamanında, bu ulusa ve bu ülkeye gönderilmiş bir peygamberdir. Ancak soyca Asurlu değildir; İbranilere, İsrailoğulları’na bağlıdır. Kendisinin; İsrailoğulları’nın 70 yıl süren esirliği devresinde Babil’e götürülmüş İsrailoğulları’ndan bir aileden Mezopotamya’da doğduğu tahmin edilmektedir. DEVAMI

Hz. Zekeriya

22. HZ. ZEKERİYA

Zekeriyyâ (a.s.), Kur’ân’da adı geçen peygamberlerden biridir. Soyu Dâvud (a.s.)’a dayanmaktadır. Kur’ân’da anılan duâlarından (19/Meryem, 6) anlaşıldığına göre, soyu daha sonra Yâkub (a.s.)’a varmaktadır (el-Kurtubî, Ahkâmu’l-Kur’ân, Kahire 1967, XI, 82; er-Razî, Mefâtihu’l-Gayb, Mısır 1937, V, 769). DEVAMI

Advertisement

Hz. Yahya

23. HZ. YAHYA

Adı İslam dininin kitabı olan Kuran-ı Kerim’de de geçen peygamberlerden bir tanesi olan Hz. Yahya Yüce Allah tarafından Kuran-ı Kerim’de Meryem 19/7’de: Ey Zekeriyya! Sana Yahya adından bir evladı müjdeliyoruz. Bu ismi önceden hiç kimseye vermedik. Ayeti belirtilirken Bu haberde Hz. Yahya’nın Hz. Zekeriyya’nın olduğu anlaşılıyordu.

Hz. İsa

24. HZ. İSA

Hz. İsa; Hristiyanlığın kurucusudur. Hristiyanlar, onun «Tanrı’nın oğlu» olduğuna, insanlığı kurtarmak için gökten yeryüzüne indiğine inanmışlardır. Müslümanlık’ta da Hz. İsa’ nın peygamberliği kabul edilmiştir. İslâm dininde Hz. İsa, Hz. Peygamber’den sonra bütün peygamberlerin en büyüğüdür ve Müslümanlığın ortaya çıkışına kadar «hak dini» Hz. İsa’nın şer’ati, yani Hristiyanlık’ tır. DEVAMI

Hz. Muhammed

25. HZ. MUHAMMED

Hz. MUHAMMED, (570 – 632) sonuncu peygamber ve İslam dininin kurucusudur. Mekke’de doğdu. Babası Abdullah (545-570), Hz. Muhammed doğmadan 25 yaşında ölmüştü. Anası Amine, Vehb İbni Abd Menâf ile Berre binti Abdu’l Uzze’nin kızıdır; 576 yılında Peygamber 6 yaşında iken pek genç ölmüştür. Peygamber, büyükbabası Abdulmuttalib’in himayesinde kaldı ise de, o da 577 yılında öldü. DEVAMI

Bunlardan başka Kur’an-ı Kerîmde isimleri geçen fakat peygamber olup olmadıkları hakkında kesin bilgi olmayanlar vardır ki; bunlar da şunlardır:

– Üzeyir
– Lokman
– Zü’lkarneyn.


Leave A Reply