R Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

0
Advertisement

R harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? R harfiyle ingilizce kelimeler ve Türkçe anlamları listesi.

R Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

R Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Ra İle Başlayan İngilizce Kelimeler

race (verb) : yarışmak (fiil)
race (noun) : yarış, ırk (isim)
racial (adjective) : ırk (sıfat)
radiation : radyasyon
radical (adjective) : radikal (sıfat)
radio (noun) : radyo (isim)
rage : öfke
rail (noun) : demiryolu (isim)
railroad (noun) : demiryolu (isim)
rain (verb) : yağmur yağması (fiil)
rain (noun) : yağmur (isim)

rain forest : yağmur ormanı
raise (verb) : yükseltmek (fiil)
range (noun) : aralık
rank (noun) : rütbe (isim)
rank (verb) : sayılmak (fiil)
rapid (adjective) : hızlı (sıfat)
rare (adjective) : nadir (sıfat)
rarely : nadiren
rash : isilik
rate (noun) : oran (isim)
rate (verb) : oranlamak (fiil)
rather (adverb) : oldukça (zarf)
ratio (noun) : oran (isim)
rational : akılcı
raw (adjective) : ham (sıfat)

Re İle Başlayan İngilizce Kelimeler

reach (verb) : ulaşmak (fiil)
react (verb) : tepki vermek (fiil)
reaction (noun) : tepki (isim)
read (verb) : okumak (fiil)
reader (noun) : okuyucu (isim)
reading (noun) : okuma (isim)
ready (adjective) : hazır (sıfat)
real (adjective) : gerçek (sıfat)
realistic (adjective) : gerçekçi (sıfat)
reality (noun) : gerçeklik
realize (verb) : anlamak (fiil)
really (adverb) : gerçekten (zarf)
rear (noun) : arka (isim)
rear (adjective) : arka (sıfat)
reason (noun) : mantık
reasonable (adjective) : makul (sıfat)
reasonably (adverb) : mantıklı (zarf)
recall (verb) : hatırlama (fiil)

receive (verb) : almak (fiil)
recent (adjective) : son (sıfat)
recently : son günlerde
reception (noun) : resepsiyon
receptionist : resepsiyonist
recession : durgunluk
recognition (noun) : tanıma (isim)
recognize (verb) : tanımak (fiil)
recommend (verb) : tavsiye etmek (fiil)
record (verb) : kayıt etmek(fiil)
record (noun) : kayıt (isim)
recover (verb) : kurtarmak (fiil)
recreational : eğlence
recycle : geri dönüşüm
red (adjective) : kırmızı (sıfat)
red (noun) : kırmızı (isim)
reduce (verb) : azaltmak (fiil)
reduction (noun) : indirgeme (isim)
refer (verb) : göndermek (fiil)
referee : hakem
reference : referans
reflect (verb) : yansıtmak (fiil)
reform (noun) : reform (isim)

Advertisement

reform (verb) : düzeltmek (fiil)
refrigerator (noun) : buzdolabı (isim)
refuse (verb) : reddetmek (fiil)
regard (noun) : saygı (noun)
region (noun) : bölge (isim)
register : kayıt olmak
register (noun) : kayıt (isim)
regret (noun) : pişmanlık (isim)
regret (verb) : pişman olmak (fiil)
regular (adjective) : normal (sıfat)
regulation (noun) : düzenleme (isim)
reject (verb) : reddetmek (fiil)
relate (verb) : ilişkilendirmek (fiil)
relation (noun) : ilişki (isim)
relationship (noun) : ilişki (isim)
relative (adjective) : göreli (sıfat)
relative (noun) : akraba (noun)
relax (verb) : rahatla (fiil)
release (verb) : serbest bırakmak (fiil)
release (noun) : serbest bırakma (isim)
relevant (adjective) : alakalı (sıfat)
reliable : dürüst

Devamı

relief (noun) : kabartma
relieve (verb) : rahatlatmak (fiil)
religion (noun) : din (isim)
religious (adjective) : dini (sıfat)
rely (verb) : güvenmek (fiil)
remain (verb) : kal (fiil)
remark (noun) : söz (isim)
remarkable (adjective) : olağanüstü (sıfat)
remember (verb) : hatırlamak (fiil)
remind (verb) : hatırlatmak (fiil)
remove (verb) : kaldırmak (fiil)
renewable : yenilenebilir
rent (noun) : kira
rent (verb) : kiralamak (fiil)
repair (noun) : onarım (isim)
repair (verb) : tamir etmek(fiil)
repeat (verb) : tekrarlamak (fiil)
replace (verb) : değiştirmek (fiil)
reply (noun) : cevap (isim)
reply (verb) : cevap vermek(fiil)

report (verb) : rapor vermek (fiil)
report (noun) : rapor (isim)
represent (verb) : temsil etmek (fiil)
representative (noun) : temsilci (isim)
representative (adjective) : temsilci (sıfat)
reproduce (verb) : çoğaltmak (fiil)
republic (noun) : cumhuriyet
reputation (noun) : itibar (isim)
request (verb) : istek (fiil)
request (noun) : talep (isim)
require (verb) : gerektiren (fiil)
requirement (noun) : ihtiyaç (isim)
rescue (verb) : kurtarmak (fiil)
rescue (noun) : kurtarma (isim)
research (verb) : Araştırmak (fiil)
research (noun) : Araştırma (isim)
reserve (verb) : rezerve etmek (fiil)
reserve (noun) : rezerv (isim)
reserved : ayrılmış
resident (noun) : yerleşik
resign (verb) : istifa etmek (fiil)
resist (verb) : diriltmek (fiil)

resistance (noun) : direniş (isim)
resolve (verb) : çözmek (fiil)
resource (noun) : kaynak (isim)
respect (noun) : saygı (isim)
respect (verb) : saygı duymak(fiil)
respond (verb) : cevap vermek (fiil)
response (noun) : cevap (isim)
responsibility (noun) : sorumluluk
responsible (adjective) : sorumlu (sıfat)
rest (verb) : dinlenmek (fiil)
rest (noun) : dinlenme, geri kalan (isim)
restaurant (noun) : restoran (isim)
restore (verb) : geri yükle (fiil)
restrict (verb) : kısıtlamak (fiil)
result (noun) : sonuç (isim)
result (verb) : sonucu olmak (fiil)
retain (verb) : korumak (fiil)

retire (verb) : emekli
retirement (noun) : emeklilik
return (verb) : dönmek (fiil)
return (noun) : dönüş (isim)
reveal (verb) : ortaya koymak (fiil)
reverse (noun) : ters (sıfat)
reverse (adjective) : tersine çevirmek (fiil)
reverse (verb) : incelemek (fiil)
review (verb) : inceleme (isim)
review (noun) : gözden geçirmek (fiil)
revise (verb) : revizyon (isim)
revision (noun) : devrim
revolution (noun) : ödül (isim)
reward (noun) : ödül vermek (fiil)
reward (verb) : oda arkadaşı

Ro – Ru İle Başlayan İngilizce Kelimeler

roommate : gidiş
runway : koşu yolu
ruthless : acımasız

Advertisement

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

R Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller

R Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

R Harfi İle Başlayan İngilizce Eşyalar

R Harfi İle Başlayan İngilizce Hayvanlar

R Harfi İle Başlayan İngilizce Sebze Meyveler

R Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

R Harfi İle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

R Harfi İle Başlayan İngilizce Ülkeler


Leave A Reply