A Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

0
Advertisement

A harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? A harfiyle ingilizce kelimeler ve Türkçe anlamları listesi.

A Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

A Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Ab İle Başlayan İngilizce Kelimeler

abandon (verb) : vazgeçmek, terk etmek
ability (noun) : yetenek
able (adjective) : mümkün (sıfat)
about (preposition) : hakkında (edat)
about (adverb) : hakkında (zarf)
above (adverb) : yukarıdaki (zarf)
above (preposition) : yukarıdaki (edat)
abroad (adverb) : yurtdışında (zarf)
absence (noun) : yoklama
absent (adjective) : yok (sıfat)
absolute (adjective) : mutlak (sıfat)
abstract : soyut
abstract (adjective) : soyut (sıfat)
abuse (verb) : istismar (fiil)
abuse (noun) : kötüye kullanma
abusive : küfürlü

Ac İle Başlayan İngilizce Kelimeler

academic (adjective) : akademik (sıfat)
accept (verb) : kabul (fiil)
acceptable (adjective) : kabul edilebilir (sıfat)
acceptance : kabul
access (verb) : erişim (fiil)
access (noun) : erişim (isim)
accident (noun) : kaza (isim)
accompany (verb) : eşlik etmek (fiil)
according+to (preposition) : Buna göre
account (verb) : hesap (fiil)
account (noun) : hesap (isim)
accountant : Muhasebeci
accurate (adjective) : doğru (sıfat)
accuse : suçlamak
ache (noun) : ağrı
ache : ağrı
achieve (verb) : ulaşmak (fiil)
acquire (verb) : edinmek (fiil)
acquit : aklamak
across (adverb) : çapraz (zarf)
across (preposition) : çapraz (preposition)
act (verb) : davranmak
act (noun) : davranış (isim)
action (noun) : eylem
active : aktif
activity (noun) : etkinlik (isim)
actor : aktör
actress : aktris
actual (adjective) : fiili (sıfat)
actually (adverb) : aslında (zarf)

Ad İle Başlayan İngilizce Kelimeler

adapt (verb) : uyarlamak (fiil)
add (verb) : ekle (fiil)
addition (noun) : ekleme (isim)
additional (adjective) : ek (sıfat)
address (noun) : adres (isim)
address (verb) : adres (fiil)
adequate (adjective) : yeterli (sıfat)
adjourn : ertelemek
adjust (verb) : ayarla (fiil)
administration (noun) : idare
admiration : hayranlık
admire (verb) : hayran (fiil)
admission (noun) : kabul (isim)
admit (verb) : itiraf etmek
adopt (verb) : benimsemek (fiil)
adoption : Benimseme
adult (noun) : yetişkin (isim)
adult (adjective) : yetişkin (sıfat)
advance (noun) : avans
advance (verb) : ilerlemek (fiil)
advantage (noun) : avantaj (isim)
adventure (noun) : macera (isim)
adventurous : maceraperest
advertise (verb) : reklam vermek (fiil)
advertisement (noun) : reklamcılık
advice : tavsiye
advise (verb) : tavsiye etmek (fiil)

Af İle Başlayan İngilizce Kelimeler

affair (noun) : mesele (isim)
affect (verb) : (fiil) etkilemek
affection : sevgi
affectionate : sevecen
afford (verb) : karşılamak (fiil)
afraid (adjective) : korkuyor (sıfat)
after (adverb) : sonra (zarf)
after (conjunction) : sonra (bağlantılı)
after (preposition) : sonra (edat)
afternoon : öğleden sonra

Advertisement

Ag İle Başlayan İngilizce Kelimeler

again (adverb) : tekrar (zarf)
against (preposition) : karşı (edat)
age (noun) : yaş (isim)
age (verb) : yaş (fiil)
agency (noun) : ajans
agent (noun) : agent (isim)
aggravation : kızdırma
aggressive : agresif
ago : önce
agree (verb) : katılmak (fiil)
agreement (noun) : anlaşma
agriculture : tarım

Ah – Ai İle Başlayan İngilizce Kelimeler

ahead (adverb) : ileride (zarf)
aid (verb) : yardım (fiil)
aid (noun) : yardım (isim)
aim (noun) : amaç (isim)
aim (verb) : amaç (fiil)
air : hava
air traffic controller : hava trafik Kontrolörü
airplane (noun) : uçak (isim)
airport (noun) : havaalanı (isim)
aisle : koridor

Al İle Başlayan İngilizce Kelimeler

alarm (verb) : alarm (fiil)
alarm (noun) : alarm (isim)
alert (noun) : uyarı (isim)
alert (adjective) : uyanık (sıfat)
alert (verb) : uyanık (fiil)
alibi : mazeret
alimony : nafaka
alive (adjective) : canlı (sıfat)
all (adverb) : herşey (zarf)
all (pronoun) : herşey (zamir)
all (adjective) : hepsi (sıfat)
all right (adverb) : tamam (zarf)
all right (adjective) : tamam (sıfat)
allergy : alerji
allow (verb) : izin vermek (fiil)
allowance (noun) : ödenek
almost (adverb) : neredeyse (zarf)
alone (adverb) : yalnız (zarf)
alone (adjective) : yalnız (sıfat)
along (adverb) : boyunca (zarf)
along (preposition) : birlikte (edat)
alphabet (noun) : alfabe
already : zaten
also (adverb) : ayrıca (zarf)
alter (verb) : alter (fiil)
alternative (noun) : alternatif (isim)
alternative (adjective) : alternatif (sıfat)
although (conjunction) : her ne kadar (birlikte)
altogether (adverb) : tamamen (zarf)
always : her zaman

Am – An İle Başlayan İngilizce Kelimeler

amateur : amatör
amaze (verb) : hayret etmek (fiil)
ambition (noun) : hırs
ambitious : hırslı
among (preposition) : arasında (edat)
amount (verb) : miktar (fiil)
amount (noun) : miktar (isim)
analogy : analoji
analysis (noun) : analiz (isim)
analyze (verb) : analiz etmek (fiil)
and (conjunction) : ve (bağlantılı)
anger (verb) : öfkelenmek (fiil)
anger (noun) : öfke (isim)
angle (noun) : açı (isim)
angry (adjective) : öfkeli (sıfat)
anguish : ızdırap
animal (noun) : hayvan (isim)
ankle : ayak bileği
announce (verb) : duyurmak (fiil)
annoy (verb) : can sıkmak (fiil)
annoying : Can sıkıcı
annual (adjective) : yıllık (sıfat)
annually : yılda
another (pronoun) : başka (zamir)
another (adjective) : başka (sıfat)
answer (verb) : cevap (fiil)
answer (noun) : cevap (isim)
antihistamine : antihistaminik
anxiety : kaygı
anxious : endişeli
any (adjective) : herhangi (sıfat)
any (pronoun) : herhangi (edat)
any (adverb) : herhangi bir (zarf)
anybody (pronoun) : kimse (zamir)
anyone (pronoun) : kimse (zamir)
anything (pronoun) : her şey
anyway (adverb) : her neyse (zarf)
anywhere (adverb) : her yerde (zarf)

Ap İle Başlayan İngilizce Kelimeler

apart (adverb) : apart (zarf)
apartment (noun) : daire (isim)
apologize (verb) : özür dilemek (fiil)
apology (noun) : özür (isim)
apparent (adjective) : görünür (sıfat)
apparently (adverb) : görünüşte (zarf)
appeal (noun) : itiraz
appeal (verb) : temyiz
appear (verb) : görünmek (fiil)
appearance (noun) : görünüm (isim)
appetite : iştah
apple (noun) : elma
application : uygulama
apply : uygulamak
appoint (verb) : atamak (fiil)
appreciate : anlamak
approach (noun) : yaklaşım (isim)
approach (verb) : yaklaşım (fiil)
appropriate (adjective) : uygun (sıfat)
approval (noun) : onaylama
approve (verb) : onaylamak (fiil)
approximate (adjective) : yaklaşık (sıfat)
approximate (verb) : yaklaşık (fiil)
April (noun) : Nisan
apt (adjective) : uygun (sıfat)
aquifer : akifer

Ar İle Başlayan İngilizce Kelimeler

arch : kemer
arch (verb) : kamburlaşmak (fiil)
architect : mimar
area (noun) : alan (isim)
arena : arena
argue (verb) : tartışmak (fiil)
argument (noun) : tartışma (isim)
arm (verb) : kol (fiil)
arm (noun) : kol (isim)
armpit : koltuk altı
army (noun) : ordu (isim)
around (adverb) : etrafında (zarf)
around (preposition) : etrafında (edat)
arrange (verb) : düzenlemek (fiil)
arrangement (noun) : düzenleme (isim)
arrest (verb) : tutuklama
arrest (noun) : tutuklama
arrest (verb) : tutuklama
arrival : varış
arrive (verb) : varmak (fiil)
arrow (noun) : ok (isim)
art (noun) : sanat (isim)
article (noun) : makale (isim)
artificial (adjective) : yapay (sıfat)
artist : sanatçı
artistic : artistik

Advertisement

As İle Başlayan İngilizce Kelimeler

as (conjunction) : gibi (birlikte)
as (preposition) : as (edat)
as (adverb) : as (zarf)
ashamed (adjective) : utanıyorum (sıfat)
aside (adverb) : kenarda (zarf)
ask (verb) : sormak (fiil)
asleep (adjective) : uykuda (sıfat)
aspirin : aspirin
assignment : atama
assist (verb) : yardımcı (fiil)
assistant (noun) : asistan (isim)
associate (verb) : ortak (fiil)
associate’s degree : önlisans
assume (verb) : varsaymak (fiil)
assure (verb) : garanti etmek (fiil)

At İle Başlayan İngilizce Kelimeler

at (preposition) : at (önerme)
athlete (noun) : atlet (isim)
athletic : atletik
atmosphere : atmosfer
attach (verb) : ekle (fiil)
attack (noun) : saldırı
attack (verb) : saldırmak (fiil)
attempt (verb) : teşebbüs etmek (fiil)
attempt (noun) : girişimi (isim)
attend (verb) : katılmak (fiil)
attention : Dikkat
attitude (noun) : tutum
attorney : avukat
attract (verb) : çekmek (fiil)
attraction : cazibe
attractive (adjective) : çekici (sıfat)

Au İle Başlayan İngilizce Kelimeler

audience : seyirci
August (noun) : Ağustos (isim)
aunt : teyze
author (noun) : yazar (isim)
authority (noun) : yetki
automatic (adjective) : otomatik (sıfat)
automobile (noun) : otomobil (isim)
autumn : sonbahar

Av – Aw İle Başlayan İngilizce Kelimeler

available (adjective) : mevcut (sıfat)
avenue (noun) : avenue (isim)
average (noun) : ortalama (isim)
average (adjective) : ortalama (sıfat)
avoid (verb) : önlemek (fiil)
awake (adjective) : uyanık (sıfat)
awake (verb) : uyanık (fiil)
award (verb) : ödül (fiil)
award (noun) : ödül (isim)
aware (adjective) : farkında olan (sıfat)
away (adverb) : uzakta (zarf)
away (adjective) : uzak (sıfat)

İNGİLİZCE SÖZLÜK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

A Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller

A Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

A Harfi İle Başlayan İngilizce Eşyalar

A Harfi İle Başlayan İngilizce Hayvanlar

A Harfi İle Başlayan İngilizce Sebze Meyveler

A Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

A Harfi İle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

A Harfi İle Başlayan İngilizce Ülkeler


Leave A Reply